ΔΔËËÓÓ ¶·ÚÚ·ÛÛÎ΢‹ ¶ · · ˘ ‹ ËË · ·  fi­fiÊÊ·ÛÛËË · ÁÁÈÈ· · ffrreeee wwii ffii

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε π ρεία υλ π ίησης !ρίσκεται τ θέμα της δημι υργίας ελεύθερης ώνης διαδικτύ υ, με τα μέλη της Κ ιν ! υλευτικής Επιτρ πής Εμπ ρί υ, τα π ία ε έτασαν θες τ θέμα, να ευελπιστ ύν τι π λύ σύντ μα ι π λίτες, αλλά και ι τ υρίστες, θα μπ ρ ύν να έ υν ελεύθερη πρ - σ!αση στ διαδίκτυ σε κεντρικά σημεία των π λεων, σε τ υριστικές περι ές, καθώς και σε περι ές π υ υπάρ υν ( ιτητές.

Τ θέμα δηγείται την πρ σε ή Παρασκευή στ Υπ υργεί Εμπ ρί υ, π υ θα συ ητηθεί με λ υς τ υς εμπλεκ μεν υς ( ρείς, και πιστεύεται τι θα υπάρ ει δυνατ τητα τελικής κατάλη ης και τελικής πρ τασης για υλ π ίηση και ε(αρμ γή των ελεύθερων ωνών δωρεάν πρ σ!ασης στ διαδίκτυ , σε λες τις κ ιν τητες της Κύπρ υ.

Σε δηλώσεις τ υ, μετά τη συνεδρία, Πρ εδρ ς της Επιτρ πής Εμπ ρί υ Λεύτερης /ριστ ( ρ υ, είπε πως “ !ασικ ς και σημαντικ ς στ ς, π υ θέσαμε εδώ και ρ νια, (αίνεται τι !ρίσκεται στ στάδι της υλ π ίησης και είναι με αρά σήμερα, π υ ι πάρ ι, τ κράτ ς και λ ι ι εμπλεκ - μεν ι !ρίσκ υν τη ρυσή τ μή, για να αρ ίσει ένα πρ γραμμα για τη δημι υργία ελεύθερης ώνης διαδικτύ υ, εκινώντας απ τις κ ιν τητες, ύτως ώστε να δημι υργηθ ύν σημεία ελεύθερης πρ σ!ασης στ διαδίκτυ , για λ υς τ υς π λίτες, ντ πι υς και έν υς”. Ταυτ ρ να, ανέ(ερε πως η Επιτρ πή Εμπ ρί υ θεωρεί π λύ ρθή την πρ ταση να δ θεί η ευ έρεια και η δυνατ τητα σε λ υς τ υς Κύπρι υς ( ιτητές να έ υν κωδικ ύς ελεύθερης δωρεάν πρ σ!ασης στ διαδίκτυ .

Ανέ(ερε, επίσης, τι μέσα σε αυτά τα πλαίσια καθ ρίστηκε τελική συνάντηση με τ υς υπ λ ιπ υς εμπλεκ μεν υς ( ρείς την Παρασκευή στ Υπ υργεί Εμπ ρί υ, σημειών - ντας τι ευελπιστ υν πως εκεί θα υπάρ ει η ευ έρεια και η δυνατ τητα τελικής κατάλη ης και τελικής πρ τασης, για υλ - π ίηση και ε(αρμ γή.

) ! υλευτής τ υ ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα είπε πως «Την ερ μενη Παρασκευή θα γίνει συ ήτηση και τελική δια! ύλευση και ευελπιστ ύμε τι θα καταλή υμε. Η CYTA ανέλα!ε σήμερα την πρωτ ! υλία να μελετήσει την πρ ταση π υ κάναμε ως Επιτρ πή Εμπ ρί υ να παρέ εται δωρεάν διαδίκτυ σε λ υς τ υς ( ιτητές, π υ θα έ υν στη διάθεση τ υς κωδικ ύς. Είναι π λύ σημαντική κίνηση και ελπί υμε η CYTA να απαντήσει θετικά. Ελπί υμε την Παρασκευή τ θέμα να λή ει αισίως», σημείωσε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.