∂∫¶√πΠ™∂π™ - ªË ηٷı¤ÛÂȘ ˆÏËÙËÚ›ˆÓ ÂÁÁڿʈÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στις τελευταίες πρ τάσεις για την δια( ρ π ίηση των εκπ ιήσεων, υπήρ ε πρ - ν ια για την πρ στασία των αγ ραστών, π υ μως έ υν κατατεθειμένα τα συμ! λαια τ υς στ Κτηματ λ γι και ν υμέν υ τι ε υπηρετ ύν τυ ν δικά τ υς δάνεια. Αυτ ί ι αγ ραστές θα ε αιρ ύνται απ τις εκπ ιήσεις. Π λύ σωστ και μπρά! σε εκείν υς π υ εισήγαγαν αυτήν την πρ ν ια. Και τ ύτ είναι και ρθ και δίκαι για την πρ - στασία των αγ ραστών εκείνων π υ ασ(αλώς ι ίδι ι δεν έ υν κανένα (ταί ιμ στην κατάσταση τ υ πωλητή/de­vel­oper.

Bμως, ερωτ ύμε κατ’ επέκταση, εάν ένας αγ ραστής π ί ς συνάδει με τ υς ρ υς της πρ τασης, αλλά δεν έ ει καταθέσει τ συμ! λαι τ υ, θα είναι θύμα τ υ πωλητή; Γιατί αυτή η δια( ρά ταν αγ ραστής μπ ρεί να απ δεί ει με την παρ υσίαση τ υ πωλητηρί υ εγγρά( υ τ υ, τις πληρωμές τ υ κλπ π τε τ αγ ρασε και γιατί να θυματ π ιείται; Θα λέγαμε !άσει εμπειρίας μ ν τ 30% των πωλητηρίων εγγρά(ων κατατίθεντ στ Κτηματ λ γι , ιδιαίτερα κατά την περί δ της ευ( ρίας της αγ ράς ακινήτων (ίσως τώρα να έ υν αυ ηθεί στ 90% αλλά εκ των υστέρων).

Αναγνώστης της στήλης μας ανέ(ερε τι αγ ρασε ένα διαμέρισμα απ τ ν γαμπρ τ υ, π ί ς έ ει ικ ν μικά πρ - !λήματα τώρα, αλλά δεν τ θεώρησε απαραίτητ την τ τε επ ή να τ καταθέσει, με επιπλέ ν λ γ τι «ίσως η κατάθεση τ υ εγγρά( υ μ υ να δημι υργ ύσε πρ !λημα μη εμπιστ σύνης στην ικ γένεια». Επισημάναμε αυτ τ θέμα και απευθυνθήκαμε γραπτώς σε λα τα κ ιν ! υλευτικά κ μματα. Τ μ ν κ μμα π υ μας πληρ ( - ρησε γραπτώς τι έ υμε δίκαι ήταν τ ΑΚΕΛ (πρ ς πίστη τ υ), ενώ ένα άλλ κ μμα μας «είπε τ τυπικ » ευ αριστώ και ΘΑ τ μελετήσ υμε. Τα υπ λ ιπα κ μματα δεν πήραν αμπάρι περί τ υ πρ !λήματ ς και ασ(αλώς ωρίς καμία απάντηση.

Θα πρέπει να αντιλη(θ ύμε λ ι τι εκτ ς απ ρισμένες ε αιρέσεις, ι de­vel­op­ers/πωλητές δεν είναι «απατεώνες», πως αυτ πρ !άλλεται κατά κ ρ ν απ τ ν τύπ και άλλ υς. Ένας πωλητής/de­vel­oper π ί ς έ!αλε υπ θήκη ένα κτήμα α ίας έστω 3 εκ. ευρώ και ήταν καλυμμέν ς στα δάνεια τ υ απ πλευράς ε ασ(άλισης, τώρα π υ τ κτήμα τ υ α ί ει, έστω 1,5 εκ. ευρώ, και άρα είναι ακάλυπτ ς και μα ί τ υ και ι μη κατατεθέντες αγ ραστές είναι απατεώνας; )ι de­vel­op­ers/ πωλητές πρ κάλεσαν τ πρ !λημα της ικ ν - μίας ή μήπως άλλ ι; Άρα τι θα πρέπει να γίνει; Να αλλά ει η πρ ταση ύτως ώστε και τα μη κατατεθειμένα συμ! λαια να περιλαμ!άν νται στην ε αίρεση. Υπάρ ει π. . η ν μ θεσία για τις μετα!ι!άσεις π υ η ημερ μηνία ρέωσης των μετα!ι!αστικών είναι η ημερ μηνία κατάθεσης τ πωλητηρί υ εγγρά( υ, αλλά ταυτ ρ να και για τα μη κατατεθειμένα συμ! λαια εάν μπ ρ ύν να απ δεί υν ι αγ ραστές π τε αγ ράστηκαν τα ακίνητα με σ ετικές πληρωμές, κατ - ή κλπ, υι θετείται η ημερ μηνία αυτή της αγ ράς. Άρα υπάρ ει μια υι θετηθείσα Aρ ή επί τ υ θέματ ς σε ισ ύ. Σημειών υμε εδώ τι ιδιαίτερα ι έν ι αγ ραστές ι π ί ι είτε δεν γνώρι αν, είτε δεν τ υς πληρ ( - ρησε κανένας (και άλλ ι) θα μείν υν εκτεθειμέν ι; Αντιλαμ!αν μαστε τ θέμα των ρηματ δ τών, αλλά απ την άλλη η Β υλή θέλει να πρ στατέψει την κ ινωνία και ασ(αλώς μη ε αιρ υμέν υς τ υς έν υς επενδυτές (ίδε υπ θεση έν υ επενδυτή τώρα π υ υπάρ ει αγωγή εναντί ν της Δημ κρατίας για μη πρ στασία ένων επενδύσεων στην Κύπρ ).

Πιστεύ υμε τι ως Κράτ ς θα πρέπει να πρ στατεύσ υμε τ υς επενδυτές μας ντ - πι υς και έν υς.

Και ερωτ ύμε κατ’ επέκταση, κύρι ι: - Τ υ ΔΗΣΥ - πήρατε αμπάρι περί τίν ς πρ κειται να γίνει; Δεν έ ετε ικ ν μικ επιτελεί να μελετά αυτ ύ τ υ είδ υς τις πρ στασίες; - Τ υ ΔΗΚ) - Ωραίες και εύη ες ι πρ τάσεις σας. Π ια η θέση σας για τ θέμα αυτ ; - Τ υ ΕΥΡΩΚ) - Παρ μ ίως. - Συμμα ία Π λιτών - Εκτ ς απ τις συνε είς σας αρνήσεις έ υμε και κάπ ια απ - (αση σας για τις θέσεις σας; - Της ΕΔΕΚ - Τι γίνεται επί τ υ θέματ ς; - Τ υ ΑΚΕΛ - τ υς ευ αριστ ύμε τ σ για την άμεση τ υς απάντηση σ και τ περιε μεν της. - )ικ ν μ λ γ ι /(ωστήρες /ΜΜΕ, Β υλευτές και άλλ ι π υ μελετ ύν τα θέματα αυτά, δια!ά υν τις διά( ρες πρ τάσεις απ ειδικ ύς και άλλ υς, ή μήπως η παρ υσιάσεις σας στ «γυαλί» είναι η πρ τεραι - τητα;

Bλ ι θέλ υν “their pound of flesh” κατά τ ν Shake­speare και π ι ς ν ιά εται για τ ν απλ άνθρωπ ταν υπάρ ει αδυναμία αντίληψης για τα επερ μενα;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.