ΔΔËËÓÓ KK˘ÚÚÈÈ· ˘ · Î΋‹ 2266 √√ÎÎÙÙˆ‚ÚÚ››ÔÔ˘ ˆ ‚ ˘ ÙÙ· · ·ÔÔÙÙÂÂÏϤ¤ÛÛÌÌ·ÙÙ· · · · ÙÙˆÓÓ ˆ sst­tr­reessss tteessttss

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την Κυριακή 26 )κτω!ρί υ, στις 12 τ μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, (14.00 ώρα Κύπρ υ) θα δημ σι π ιηθ ύν τα τελικά αναλυτικά απ τελέσματα των 130 ευρωπαϊκών τραπε ών π υ συμμετέ υν στην πανευρωπαϊκή άσκηση πρ σ μ ίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), πως ανακ ίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α (ΕΚΤ). Τα απ τελέσματα θα δημ σι π ιηθ ύν για κάθε τράπε α ωριστά και θα δια ωρί υν την έλλειψη κε(αλαίων π υ θα έ ει μια τράπε α απ την α ι λ - γηση της π ι τητας τ υ ενεργητικ ύ της (AQR) και απ τ !ασικ και τ δυσμενές σενάρι των stress test.

Τα απ τελέσματα της κάθε τράπε ας, τα π ία θα παρ υσιαστ ύν σε τυπ π ιημένα πρ τυπα, θα περιέ υν επίσης σημαντικές πρ σθετες πληρ ( ρίες, πως είναι ι εκδώσεις κε(αλαίων στις π ίες πρ έ!ησαν ι τράπε ες κατά τ 2014.

Εκτ ς απ τα ευρήματα για κάθε τράπε α ωριστά, η ΕΚΤ θα δημ σι π ιήσει και μια συγκεντρωτική έκθεση για τα απ τελέσματα της άσκησης για λες τις τράπε ες μα ί. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Αρ ή Τραπε ών θα δημ σι π ιήσει την ίδια ημέρα τα απ τελέσματα της δικής της άσκησης π υ διενεργήσε στις ευρωπαϊκές τράπε ες. Bπως ε ηγεί η ΕΚΤ, η συν λική α ι λ γηση των τραπε ών είναι μια διε δική ανασκ πηση των ισ λ γισμών των μεγαλύτερων τραπε ών, πριν αναλά!ει τα καθήκ ντα επ πτείας των τραπε ών της Ευρω ώνης, τ Ν έμ!ρι τ υ 2014. Μετά τη δημ σίευση των απ τελεσμάτων, σύμ(ωνα με την ΕΚΤ, ι τράπε ες, ε( σ ν είναι αναγκαί , θα έ υν ρ νικ περιθώρι δύ ε!δ - μάδες για να υπ !άλ υν λεπτ μερή σ έδια για τ ν τρ π ενίσ υση των κε(αλαίων τ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.