∂∂¤  ¤ ÓÓ‰‰˘ÛÛËË ˘ Ì̤¤¯ÚÚÈÈ ¯ € 440000..000000 ÁÁÈÈ· · TTeeaac­chh ‘‘¡¡ GGoo

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ακ μη μια συμ(ωνία άντλησης κε(αλαίων σύναψε πρ - σ(ατα τ Cyprus Business An­gels Net­work, με μερικά απ τα μέλη τ υ να επενδύ υν σε μια ιδιαίτερα υπ σ μενη κυπριακή νε (υή εταιρεία. Τ σύστημα δια είρισης μάθησης Teach ‘n Go, με !άση τη Λευκωσία, έ ει ε ασ(αλίσει κε(αλαιακή επένδυση μέσω τ υ CYBAN, για π σ π υ κυμαίνεται μετα ύ 200.000 ευρώ και 400.000 ευρώ, με !άση συγκεκριμένα ρ - σημα, με κύρι επενδυτή την Cy­gen Ltd, ένα απ τα πι δραστήρια εταιρικά μέλη τ υ δικτύ υ.

Τ Teach ‘n Go είναι ένα Σύστημα Δια είρισης Μαθημάτων σε πλατ( ρμα Cloud π υ έ ει σ εδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες εκπαιδευτικ ύς. Τ σύστημα συνδυά ει δια είριση μαθημάτων, πρ γραμματισμ , !αθμ λ γηση, διαδικτυακή εκπαίδευση και παρακ λ ύθηση πληρωμών με ένα εύκ λ τρ π σύνδεσης, π υ αυτ ματ π ιεί και συγκεντρώ- νει σε ένα κεντρικ σημεί λη τη ρ ή της εργασίας τ υ εκπαιδευτικ ύ, επιτρέπ ντάς τ υ να δεύει λιγ τερ ρ ν κάν ντας δ υλειές ρ υτίνας και περισσ τερ ρ ν διδάσκ ντας.

) /άρης Πετρασίτης, Διευθύνων Σύμ! υλ ς της Teach ‘n Go, δήλωσε: «Η μάδα μας ίδρυσε τ Teach ‘n Go απ ανάγκη, α( ύ ψά ναμε για έναν καλύτερ τρ π να δια ειρι μαστε τα μαθήματα στ δικ μας κέντρ εκπαίδευσης, καθώς και να συνεργα μαστε διαδικτυακά με τ υς μαθητές μας. Τώρα, έ ντας αντιλη(θεί τ τεράστι κεν π υ υπάρ ει στην αγ ρά γι’ αυτή την υπηρεσία, έ υμε !άλει ως στ να επαναπρ σδι ρίσ υμε τη ρήση της τε ν λ γίας στη δια είριση της εκπαίδευσης και της μάθησης.

Π λλές ευ αριστίες στη Cy­gen Ltd, την επικε(αλής επενδύτρια εταιρεία, και στ ν κύρι Αλέ ανδρ Ιακω!ίδη, τ νέ μέλ ς τ υ δι ικητικ ύ συμ! υλί υ μας, ι π ί ι αναμ(ί! λα θα ! ηθήσ υν την Teach ‘n Go να επεκταθεί με επιτυ ία στην παγκ σμια αγ ρά. Θα ήθελα επίσης να εκ(ράσω την ευγνωμ σύνη μας πρ ς τ CYBAN για τ ν συντ νισμ της λης διαδικασίας λ κλήρωσης της επένδυσης ώστε να εκινήσει αυτ τ συναρπαστικ τα ίδι.»

Για περισσ τερες πληρ ( ρίες, επισκε(θείτε την επίσημη ιστ σελίδα τ υ Teach ‘N Go: www.teach­ngo.com

Τ CYBAN (Cyprus Business An­gels Net­work) είναι τ πρώτ μη κερδ σκ πικ ύ αρακτήρα Κυπριακ Δίκτυ Επι ειρηματικών Αγγέλων στην Κύπρ .

Τ δίκτυ αυτ (έρνει σε επα(ή σε ργανωμένη και συστηματική !άση απ τη μια επενδυτικές ιδέες απ νέ υς κυρίως επι ειρηματίες και επιστήμ νες και απ την άλλη ιδιώτες επενδυτές και ιδιωτικά κε(άλαια. com.cy

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.