™Â ·ÔÌ­fiÓˆÛË Ë °ÂÚÌ·Ó›·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την ίδια ώρα π υ εντείνεται η κ ντρα τ υ δι ικητή της ΕΚΤ, Mario Draghi και των Γερμανών α ιωματ ύ ων, η Γερμανία δεύει σε μια πρωτ (ανή π λιτική και ικ ν μική απ μ νωση π υ έ ει να !ιώσει εδώ και π λλές δεκαετίες.

) πρωθυπ υργ ς της Γαλλίας Μαν υέλ Βαλς πήγε στ Βερ λίν την περασμένη ε!δ μάδα και δια(ώνησε κατ ιδίαν και δημ σίως με την κα Μέρκελ και κατέθεσε έναν πρ ϋπ λ - γισμ για την ώρα τ υ π υ πρ !λέπει έλλειμμα 4,3% -απ 4,4% π υ ήταν πέρυσι- μακριά απ τ ν στ τ υ 3% και ακ μη περισσ τερ απ τ ν ισ σκελισμέν πρ ϋπ λ γισμ π υ πρ !λέπει τ σύμ(ων σταθερ τητας. ) Βαλς είπε απερί(ραστα τι ι π λιτικές λιτ τητας μας εμπ δί υν να πρ - ωρήσ υμε πρ ς την σωστή κατεύθυνση.

) Ιταλ ς πρωθυπ υργ ς Ρέντσι κατέθεσε και εκείν ς έναν πρ ϋπ λ γισμ με έλλειμμα 2,9% δηλών ντας παράλληλα τι στηρί ει την Γαλλία, τι η πρ !λεψη τ υ 3% θα πρέπει να καταργηθεί ενώ απευθυν μεν ς πρ ς την κα Μέρκελ είπε τι ι λα ί δεν είναι μαθητ ύδια για να κάν υν τα μαθήματά τ υς. Τά θηκε επίσης ενάντια στις π λιτικές λιτ τητας τ υ Βερ λίν υ.

Ενέργειες π υ αναμ(ι! λως εσήκωσαν θύελλα αντιδράσεων απ την πλευρά της Μέρκελ α( ύ είναι η πρώτη ( ρά, μετά απ π λλά ρ νια, π υ κράτη μέλη δεν συνταυτί νται με την κα Μέρκελ αλλά πλέ ν αν ικτά και δημ σια απ δ κιμά υν τις π λιτικές Μέρκελ - Σ ιμπλε ι π ίες δεν είναι απ τελεσματικές για τα κράτη μέλη αλλά καταστρ (ικές.

Την ίδια ώρα αν συνυπ λ γίσ υμε και την άγρια κ ντρα ΕΚΤ και Γερμανών πως και την απ δ κιμασία των Γερμανικών π λιτικών απ Αμερικάν υς και ΔΝΤ είναι εκάθα- ρ πλέ ν πως η Γερμαν ί υν μια μ ναδική απ μ νωση σε λα τα επίπεδα. Είδη τ ΔΝΤ έκανε για μία ακ μη ( ρά έκκληση πρ ς τη Γερμανία - ωρίς να την κατ ν μάσει- να αυ ήσει τις εισαγωγές της πρ κειμέν υ να συμ!άλει στην επανε ισ ρρ πηση της ικ ν μίας της Ευρω ώνης και να ! ηθήσει τις ώρες της περι(έρειας να μειώσ υν τα ελλείμματά τ υς και να ενισ ύσ υν την απασ ληση.

Παράλληλα, τ Ταμεί επανέλα!ε την έκκλησή τ υ πρ ς τις κυ!ερνήσεις να αυ ήσ υν τις δημ σιες επενδύσεις σε έργα υπ δ μής ώστε να ενισ ύσ υν την ανάκαμψη της ικ - ν μίας.

Βέ!αια Σ ιμπλε συνε ί ει τ ρεσιτάλ εσωστρέ(ειας και αλα νείας και σε κάθε ευκαιρία τ νί ει πως η λιτ τητα δεν είναι απ τυ ία και η Γερμανική ικ ν μία είναι αρκετά δυνατή αμ(ισ!ητώντας λες τις αναλύσεις π υ μιλάνε για σ !αρή επι!ράδυνση της Γερμανικής !ι μη ανίας.

)ι κακές επιδ σεις στ υς δείκτες της γερμανικής ικ ν - μίας, κυρίως της !ι μη ανίας, έ υν συσσωρευτεί π λύ τις τελευταίες ε!δ μάδες. Τα μεγαλύτερα ινστιτ ύτα ικ ν μικών ερευνών περιέγραψαν ένα (ερ ρί ντα για την ισ υρ τερη ικ ν μία της ευρω ώνης, ενών ντας τις (ωνές τ υς με π λλά ευρωπαϊκά κράτη και παρατηρητές π υ απευθύν υν έκκληση στη Γερμανία να δαπανήσει περισσ τερα με στ την τ νωση των ρυθμών ανάπτυ ης.

Με μια πρώτη ματιά, η α(νική επι!ράδυνση της γερμανικής ικ ν μίας θα ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη για την υπ λ ιπη Ευρώπη, π υ ήδη παλεύει με την υπ τ νική ανάπτυ η. Αναμ(ισ!ήτητα, η Γερμανία είναι πυλώνας ανάπτυ ης της Ευρω ώνης. Αλλά μία κρίση στη γερμανική ικ ν μία, πιθανώς, να είναι ,τι ρειά εται για να πεισθεί η καγκελάρι ς της ώρας, Αγκελα Μέρκελ, πως είναι αναγκαί να αλαρώσει τη δημ σι ν μική της π λιτική τ σ στην εγ ώρια ικ ν μία σ και στην Ευρώπη.

Επίσης τώρα ίσως είναι η μεγάλη ευκαιρία και άλλα κράτη μέλη να ενώσ υν τις (ωνές τ υς με Γαλλία, Ιταλία και Μάρι Ντράγκι και να πιέσ υν τ υς Γερμαν ύς πρ ς την κατεύθυν- ση π υ πιέ εται απ τ υς υπ λ ιπ υς. Είναι αδιαν ητ και ίσως και ασυγ ώρητ ι ηγέτες τ υ Ευρωπαϊκ ύ ν τ υ να μην εκμεταλλευτ ύν αυτή την μ ναδική ευκαιρία π υ τ υς δίνεται να συστρατευτ ύν μα ί με Γαλλία, Ιταλία και ειδικά με τ ν Μάρι Ντράγκι, έναντι στην σκληρή και απάνθρωπη λιτ τητα των Γερμανών π υ έ ει μετατρέψει τ ν Ευρωπαϊκ ν τ σε «καμένη γη».

) Ευρωπαϊκ ς ν τ ς και ειδικά η Ελλάδα καθημερινά ματώνει με ένα πρ γραμμα π υ είναι απάνθρωπ και επιπλέ ν αναπ τελεσματικ και έ ει σκ ρπίσει στ ν λα την μι έρια και την ε αθλίωση.

T ερώτημα πρ κύπτει αυθ ρμητα; Γιατί ι ώρες τ υ μνημ νί υ συνε ί υν να ταυτί νται με τ Βερ λίν σε !άρ ς των συμ(ερ ντων της ώρας τ υς? H συμπερι( ρά αυτή τ υς εκθέτει ι μ ν στ εσωτερικ αλλά και εκτ ς ώρας. Τ τελικ ερώτημα είναι εάν δεν έ υν τ θάρρ ς, τ σθέν ς και την π λιτική ! ύληση να ητήσ υν μια καλύτερη συμ(ωνία στ πλαίσι των δυνατ τήτων π υ αν ίγ υν η Γαλλία και η Ιταλία μήπως υπάρ υν κρυ(ές δεσμεύσεις έναντι των Γερμανών π υ τις κρύ! υν απ τ ν λα ?

Είναι πραγματικά ά ι απ ρίας Μάρι Ντράγκι να τα !ά ει με θε ύς και δαίμ νες στην πρ σπάθεια τ υ να απαγκιστρώσει την Ευρω ώνη απ την μέγγενη της λιτ τητας και των «δικτατ ρικών» μεθ δων των Μέρκελ - Σ ιμπλε, και να μην !ρίσκει την παραμικρή συμπαράσταση απ τα κράτη μέλη τ υ μνημ νί υ τα π ία είναι και τα μεγαλύτερα θύματα αυτ ύ τ υ «Μερκελισμ ύ».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.