Δ· ÎÔÈÙ¿ÛÌ·Ù·, Ë ΔÔ˘ÚΛ· Î·È Ô „˘¯Úfi˜ fiÏÂÌÔ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την ώρα π υ η Συρία και τ Ιράκ (λέγ - νται, εν μέσω της πρ έλασης των μα ητών τ υ Ισλαμικ ύ Κράτ υς, ένας ψυ ρ ς π λεμ ς έ ει αρ ίσει στην Ανατ λική Μεσ γει με πρωτ ! υλία της Τ υρκίας.

Στ στ αστρ δεν !ρίσκ νται μ ν τα !ε!αιωμένα κ ιτάσματα υδρ γ νανθράκων της Κύπρ υ, αλλά και τα πιθανά κ ιτάσματα ελληνικών περι ών, για τα π ία, άλλωστε, Αθήνα και Άγκυρα έ υν !ρεθεί κατ’ επανάληψη σε αντιπαράθεση ήδη απ τη δεκαετία τ υ ’70, πως ανα(έρεται σε άρθρ π υ δημ σίευσε «Τ Πρώτ Θέμα».

)ι διπλωματικ ί μη ανισμ ί Αθήνας και Λευκωσίας !ρίσκ νται πλέ ν σε συναγερμ και υπ υργ ς Ε ωτερικών της Κύπρ υ, Γ. Κασ υλίδης, εί ε συνάντηση στην Αθήνα με τ ν Β. Βενι έλ , πρ κειμέν υ να συντ νισθ ύν ι πρωτ ! υλίες των δύ κυ!ερνήσεων, εν ψει της αναμεν μενης κλιμάκωσης της τ υρκικής τακτικής αμ(ισ!ήτησης των δικαιωμάτων της Κύπρ υ στα κ ιτάσματα υδρ γ νανθράκων της Απ κλειστικής )ικ ν μικής wώνης της Μεγαλ νήσ υ.

Στ τραπέ ι των συ ητήσεων !ρίσκ - νται, στην παρ ύσα (άση, μ ν διπλωματικές ενέργειες, καθώς σε επίπεδ αμυντικής θωράκισης η Κύπρ ς !ρίσκεται σε απ λυτη αδυναμία, α( ύ η Εθν (ρ υρά δεν διαθέτει ναυτικές δυνάμεις, ενώ δεν τίθεται καν θέμα απ στ λής ελληνικής ναυτικής δύναμης, για να παρακ λ υθήσει τις κινήσεις των Τ ύρκων. )υσιαστικά, δηλαδή, ι Τ ύρκ ι παί υν, απ στρατιωτική άπ ψη, σε κεν γήπεδ στα ύδατα ν τια της Κύπρ υ.

Μάλιστα, η Άγκυρα (αίνεται τι εκμεταλλεύεται κατά τ ν καλύτερ τρ π τη συγκυρία στην περι ή, διασ(αλί ντας τι η )υάσιγκτ ν, η μ νη δύναμη π υ θα μπ - ρ ύσε να ανα αιτίσει τις τ υρκικές κινήσεις, θα συνε ίσει να αντιδρά με « λιαρές» δηλώσεις. )ι Αμερικαν ί διαπιστών υν τι η μ ναδική δυνατ τητα ανα αίτισης τ υ Ισλαμικ ύ Κράτ υς είναι να εμπλακεί τ υρκικ ς στρατ ς στις μά ες, αλλά πρ ς τ παρ ν η Άγκυρα ητά ε ω(ρενικά ανταλλάγματα για τη συμμετ ή της (επι! λή ώνης απαγ ρευσης πτήσεων πάνω απ τη Συρία κ.α.).

Μέσα σε αυτή την «εκρηκτική» ατμ - σ(αιρα στην ευρύτερη περι ή, ι κινήσεις της Άγκυρας περν ύν υσιαστικά απαρατήρητες απ τη διεθνή κ ιν τητα και τ σ έδι κλιμάκωσης της αμ(ισ!ήτησης των δικαιωμάτων της Κύπρ υ ε(αρμ εται ωρίς σ !αρές ε ωτερικές «παρεμ! λές»:

- Σε πρώτη (άση, την περασμένη ε!δ - μάδα, τ υρκική (ρεγάτα έκανε ! λτα στην κυπριακή Α)w, (θάν ντας λίγα ναυτικά μίλια απ τη γεώτρηση της ιταλ κ ρεατικής κ ιν πρα ίας ΕΝΙ/KO­GAS, στ 9 ικ πεδ της Α)w. ) στ ς αυτής της κίνησης είναι σα(ής: να περάσει τ μήνυμα στις ένες ενεργειακές εταιρείες τι πρ ωρ ύν σε γεωτρήσεις σε περι ή αμ(ισ!ητ ύμενη απ την Τ υρκία και στην π ία ανά πάσα στιγμή μπ ρ ύν να κυκλ ( ρ ύν μ νάδες τ υ τ υρκικ ύ ναυτικ ύ.

-Η πι σ !αρή κίνηση αμ(ισ!ήτησης των δικαιωμάτων της Κύπρ υ αναμένεται, ταν θα καταπλεύσει στις θαλάσσιες περι - ές της ν τιας Κύπρ υ τ ερευνητικ σκά( ς «Μπαρμπαρ ς», π υ θα πρ ωρήσει σε σεισμ γρα(ικές έρευνες μέσα στην κυπριακή Α)w. Πρ κειται για μια «κλασική» κίνηση της τ υρκικής πλευράς, π υ την έ υμε δει να επαναλαμ!άνεται π λλές ( ρές σε ελληνικά ύδατα, με τα σκά(η «/ ρα» και «Σισμίκ».

Είναι σα(ές, πως τ νί υν διπλωματικές πηγές, τι ι Τ ύρκ ι έ υν στ να «παγώσ υν» τις διαδικασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρ γ νανθράκων απ την κυπριακή πλευρά, μέ ρι να τελειώσ υν ι διαπραγματεύσεις για τη διευθέτηση τ υ Κυπριακ ύ, ώστε να εκαθαρίσει π ι μερίδι και πώς θα τ πάρ υν ι Τ υρκ κύπρι ι. Διαπραγματεύσεις, π υ ήδη «πάγωσαν», με πρωτ ! υλία τ υ πρ έδρ υ Αναστασιάδη, σε ένδει η διαμαρτυρίας για τις «! λτες» της τ υρκικής (ρεγάτας στην Α)w.

) στ ς αυτ ς δεν είναι σ δύσκ λ ς (αίνεται. Ήδη η Τ υρκία έ ει κατα(έρει κάτι ανάλ γ σε σ έση με την Ελλάδα. Μετά την κρίση τ υ Μαρτί υ τ υ 1987, π υ ι δύ ώρες έ(θασαν π λύ κ ντά σε θερμ επεισ δι για τα κ ιτάσματα τ υ Αιγαί υ, Α. Παπανδρέ υ συναντήθηκε στ Ντα! ς με τ ν Τ υργκ ύτ ) άλ και υπ ρεώθηκε να συν μ λ γήσει τι η Ελλάδα δεν θα πρ ωρ ύσε σε έρευνα και εκμετάλλευση υδρ - γ νανθράκων στ Αιγαί , αν δεν υπάρ ει πρώτα συμ(ωνία με την Τ υρκία για την ρι θέτηση της υ(αλ κρηπίδας. Έτσι, τ μεγάλ κ ίτασμα στα ανατ λικά της Θάσ υ, στη !ρα νησίδα Μπάμπ υρας, π υ εκτιμάται τι μπ ρεί να έ ει δυναμικ τητα άνω τ υ 1 δισ. !αρελιών, παραμένει έκτ τε ανε ερεύνητ και ανεκμετάλλευτ .

)ι κινήσεις της Τ υρκίας, μως, εκπέμπ υν ένα σα(ές μήνυμα και στην Αθήνα, σε μια περί δ π υ αναπτύσσεται έντ νη κινητικ τητα για τα πιθανά κ ιτάσματα ν τίως της Κρήτης, περι ή π υ η Άγκυρα εντάσσει απ την επ ή των Ιμίων στις «γκρί ες ώνες».

Η Άγκυρα διαμηνύει τι πιθαν τατα και σε αυτή την περίπτωση θα επαναλά!ει την τακτική της αμ(ισ!ήτησης των δικαιωμάτων της Ελλάδας, πρ σ!λέπ ντας ίσως σε κάπ ια συμ(ωνία συνεκμετάλλευσης. Άλλωστε, ( ! ς για τις αντιδράσεις της Άγκυρας είναι γνωστ τι απέτρεψε στ «παρά πέντε» τ ν πρωθυπ υργ , Α. Σαμαρά, να πρ ωρήσει στην ρι θέτηση Απ κλειστικής )ικ ν μικής wώνης.

Τα !έ!αια και πιθανά κ ιτάσματα σε περι ές Ελλάδας και Κύπρ υ δεν συγκεντρών υν μ ν ενδια(έρ ν απ ισ υρ ύς «παίκτες» της παγκ σμιας ενεργειακής αγ ράς, αλλά και απ την Άγκυρα, η π ία δεν μπ ρεί να « ωνέψει» τι μια ώρα με τ μέγεθ ς και τις (ιλ δ ίες της Τ υρκίας θα μείνει έ ω απ τ μεγάλ παι νίδι για τ υς υδρ γ νάνθρακες της Αν. Μεσ γεί υ. ) ψυ ρ ς π λεμ ς έ ει αρ ίσει και δεν θα τελειώσει σύντ μα.

Π ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹ ΛÓËÛË ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ı· ηٷχÛÂÈ ÛÙȘ ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∫‡ÚÔ˘ ÙÔ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ «ª·ÚÌ·Úfi˜»

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.