ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰· ¿ ‰· ‰‰Â‡‡ÙÙÂÂÚÚËË ÛÛÙÙËË ÏÏ››ÛÛÙÙ· · ÊÊÙÙÒÒ¯ÂÂÈÈ·˜ ¯ · ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Ελλάδα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετα+ύ των ωρών της ΕΕ με τις μεγαλύτερες ικ ν μικές ανισ τητες αλλά και τ ν πληθυσμ π υ απειλείται απ την τώ εια. Πρώτη στη λίστα είναι η Β υλγαρία. Έπεται με άσμα τω ών πλ υσίων 6,3 η Λετ νία και η Ισπανία, ενώ στην Ν ρ ηγία η ανισ τητα είναι μ ν 3,3.

Συγκεκριμένα στ 23,1% ανήλθε πληθυσμ ς π υ > ύσε τ 2013 υπ τ ν κίνδυν της τώ ειας με τ εισ δηματικ «κατώ λι» της τώ ειας να ανέρ εται στα 5.023 ευρώ ανά άτ μ και στα 10.547 ευρώ για ν ικ κυριά με δύ ενήλικες και δύ παιδιά κάτω των 14 ετών.

Τ π σ στ τ υ πληθυσμ ύ π υ > ύσε πέρυσι κάτω απ τ ρι της τώ ειας παρέμεινε σταθερ στ 23,1% σε σ έση με τ 2012.

Ωστ σ ειρ τερα είναι τα στ ι εία για τ π σ στ τ υ πληθυσμ ύ π υ > ύσε υπ τ ν κίνδυν της τώ ειας και τ υ κ ινωνικ ύ απ κλεισμ ύ αυ+ήθηκε πέρυσι στ 35,7% (3.903.800 άτ μα) απ 34,6% π υ ήταν τ 2012 (3.795.100 άτ μα). Η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία σε τρεις δια ρετικές έρευνες π υ έδωσε στη δημ σι τητα καταγρά ει τις συνθήκες τώ ειας π υ δια ι ύν π λλ ί Ελληνες κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Είναι αρακτηριστικ τι κίνδυν ς τώ ειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών ανέρ εται σε 28,8% και είναι υψηλ τερ ς κατά 5,7 π σ στιαίες μ νάδες απ τ αντίστ ι π σ στ τ υ συν λικ ύ πληθυσμ ύ.

Στα ρια της τώ ειας 2,5 εκατ. π λίτες - Τ 43% δεν μπ ρεί να πληρώσει εν ίκι ή δάνει - Β υλγαρία, Ελλάδα πρώτες σε ικ ν μικές ανισ τητες

Τ π σ στ πληθυσμ ύ ηλικίας 18-59 ετών π υ δια ιεί σε ν ικ κυριά π υ η εργασία είναι περιστασιακή ανέρ εται σε 19,6% επί τ υ συν λ υ τ υ πληθυσμ ύ.

Τ π σ στ τ υ πληθυσμ ύ π υ αντιμετωπί>ει δυσκ λίες με απ τέλεσμα να στερείται τ υλά ιστ ν 4 απ τις 9 συν λικά διαστάσεις της υλικής στέρησης ανήλθε στ 20,3% τ 2013, απ 19,5% τ 2012, τ 15,2% τ 2011 και 11,6% τ 2010.

Σ εδ ν 1 στ υς 2 Έλληνες δηλώνει τι δεν μπ ρεί να αντιμετωπίσει έκτακτες αλλά αναγκαίες δαπάνες άνω των 500 ευρώ, ύτε να πάει μία ε δ μάδα διακ πές. Επίσης, 3 στ υς 10 δηλών υν ικ ν μική αδυναμία για ικαν π ιητική θέρμανση

Τ 43% δηλώνει αδυναμία να κατα άλλει τ εν ίκι ή τη δ ση τ υ δανεί υ της κύριας κατ ικίας τ υ και τ 33,3% τ υς πάγι υς λ γαριασμ ύς (ρεύμα,νερ κτλ).

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.