√√ÈÈ ÂÂÎÎÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ˜ ‰‰ÂÂÓÓ ıı· · ÌÌÂÂÈÈÒÒÛÛÔÔ˘ÓÓ ˘ ÙÙ· · ÌÌËË ÂÂÍ͢ËËÚÚÂÂÙÙÔÔ‡‡ÌÌÂÂÓÓ· ˘  · ‰‰¿ÓÓÂÂÈÈ· ¿ ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ θέμα των μη ε υπηρετ υμένων δανείων δεν μπ ρεί να αντιμετωπιστεί μ ν δια μέσ υ των εκπ ιήσεων, ενώ απ τελεί απρ ν ησία και απερισκεψία η τυ λή και άνευ πρ ληματισμ ύ υλ π ίηση λων των απαιτήσεων της Τρ ικα, ήταν η θέση π υ διατύπωσε καθηγητής τ υ Πανεπιστημί υ Λευκωσίας Ανδρέας Θε άν υς κατά την παρ υσίαση μελέτης τ υ Πανεπιστημί υ για την απ τελεσματική αντιμετώπιση των μη-ε υπηρετ ύμενων δανείων.

Τη μελέτη, την π ία συνυπ γρά υν ι καθηγητές %ριστ ρ ς %ριστ ρ υ και Κυριάκ ς Γεωργί υ, πρ τείνει έναν λ κληρωμέν επανασ(εδιασμ της δημ σι ν μικής, αναπτυ ιακής και κ ινωνικής π λιτικής με κύρι υς ά νες τη μείωση της ρ λ γίας σε συνδυασμ με την επι λή αυστηρ τερων π ινών για αντιμετώπιση της ρ δια υγής, η π ία πρ ϋπ θέτει επαναδιαπραγμάτευση τ υ μνημ νί υ, (ωρίς ωστ σ να αμ ισ ητείται η π ρεία ε υγίανσης.

«Απ τελεί πλάνη τι τ πρ λημα θα αντιμετωπισθεί μ ν δια μέσ υ των εκπ ιήσεων. Υπ γραμμί+εται συνα ώς τι είναι αδύνατ να απ πληρωθεί ιδιωτικ και δημ σι (ρέ ς κάτω απ συνθήκες μιας συνε(ι+ μενης και αθιάς ύ εσης. Ως εκ τ ύτ υ είναι π λύ σημαντική η πρ ώθηση μιας λ κληρωμένης εναλλακτικής πρ τασης, η π ία θα επικεντρώνεται στη (αλάρωση των ρων τ υ Μνημ νί υ και στη δημι υργία συνθηκών πραγματικής επανεκκίνησης», ανέ ερε κ. Θε άν υς.

1πως είπε πι σημαντικ ς τρ π ς ελτίωσης των δεικτών για τ ιδιωτικ και δημ σι (ρέ ς είναι η αύ ηση τ υ ΑΕΠ, ενώ η κυ έρνηση, τ ευρύτερ π λιτικ σύστημα αλλά και η κ ινωνία, πρέπει να εργασθ ύν για μια λ κληρωμένη εναλλακτική ικ ν μική ιλ σ ία μέσα απ τ σύστημα της Ευρω+ώνης.

3 κ. Θε άν υς ανέ ερε τι η μελέτη κατατίθεται σε μια περί δ π υ στην ΕΕ και ευρύτερα αμ ισ ητείται π ικιλ - τρ πως η π λιτική της σκληρής λιτ τητας, ενώ είπε τι η πρ - σ ατη απ αση της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ για δια - ρ π ίηση πρ ς τ έλτιστ τ υ τρ π υ υπ λ γισμ ύ τ υ ΑΕΠ, εμμέσως πλην σα ώς απ τελεί παραδ (ή για την απ - τυ(ημένη π λιτική π υ έ(ει ακ λ υθηθεί.

Με άση στ ι(εία, κ. Θε άν υς ανέ ερε τι παρά τις αυ ήσεις στις ρ λ γίες τα έσ δα παρ υσιά+ νται μειωμένα, α ύ πως ε ήγησε η πίτα είναι πλέ ν μικρ τερη, ενώ έ(ει αυ ηθεί η ρ πή για ρ δια υγή. Σημείωσε επίσης τι στη Γαλλία και στην Ιταλία ήδη συ+ητείται η μείωση της ρ - λ γίας.

Η μελέτη τ υ Πανεπιστημί υ Λευκωσίας πρ τείνει πως η Κύπρ ς έ(ει +ητήσει π λυδιάσταση στήρι η απ τ υς εταίρ υς της στην ΕΕ, απ μια μ ρ ή Mar­shall Plan έως στ (ευμένη ικ ν μική στήρι η καθώς και υσιαστική (αλάρωση των ρων τ υ Μνημ νί υ. Πρ τείνει επίσης να γίν υν υσιαστικές πρ σπάθειες επαναδιαπραγμάτευσης τ υ π σ ύ τ υ ELA τ π ί μετα έρθηκε στην Τράπε+α Κύπρ υ απ τη Λαϊκή μετά την εκκαθάριση της τελευταίας.

Παράλληλα να υπάρ υν στ (ευ μενες ρευστ π ιήσεις για να υπάρ ει απ τελεσματική αντιμετώπιση τ υ πρ λήματ ς των μη ε υπηρετ ύμενων δανείων αλλά και δια ύλα η της π ι τητας τ υ (αρτ υλακί υ των τραπε+ών.

8ητά επίσης να υπάρ ει μια γενναι δωρη π λιτική υσιαστικής μείωσης δανειστικών επιτ κίων για ένα συγκεκριμέν (ρ νικ διάστημα, καθώς και να πρ ωθηθεί τ πλαίσι για την α ερεγγυ τητα τ συντ μ τερ δυνατ . 1σ ν α ρά τις πρακτικές παρα(ώρησης δανείων, ανα έρεται τι απ μια κατάσταση ασυδ σίας έ( υν περάσει στην απ λυτη ασ υ ία.

«Αυτή η υπερ λή θα πρέπει να αναστρα εί. Είναι καθ - ριστικής σημασίας για τις τράπε+ες να επανακτήσ υν τ κ ινωνικ τ υς πρ σωπ . Αυτ θα συμ άλλει στην απ κατάσταση της εμπιστ σύνης τ υ κ ιν ύ πρ ς αυτές και κατ’ επέκτα- ση στην εύρυθμη λειτ υργία της ικ ν μίας», ανα έρεται.

Επίσης πρ τείνεται να κατα ληθ ύν πρ σπάθειες με άλλες (ώρες τ υ Ν τ υ για συνέ(ιση της επεκτατικής ν μισματικής π λιτικής απ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε+α.

1σ ν α ρά τ ν λ κληρωμέν σ(εδιασμ της δημ σι - ν μικής, αναπτυ ιακής και κ ινωνικής π λιτικής, πρ τείνεται μια νέα ρ λ γική μεταρρύθμιση η π ία θα λά ει υπ ψη την κ ινωνική διάσταση καθώς και ένα πλέγμα κινήτρων για επενδύσεις, καταθέσεις και ενθάρρυνση συγκεκριμένων δραστηρι τήτων. Η ιλ σ ία τ υ λ υ ρ λ γικ ύ συστήματ ς θα ενσωματώνει την αρ(ή «(αμηλ ί ρ λ γικ ί συντελεστές και ψηλές π ινές μη συμμ ρ ωσης».

Πρ τείνεται η μείωση τ υ ανώτατ υ συντελεστή στ ν Φ ρ Εισ δήματ ς απ 35% στ 30%, ΦΠΑ να μειωθεί απ 19% στ 15% και απ 9% στ 7%, μείωση τ υ Εταιρικ ύ Φ ρ υ απ 12,5% στ 10%, μείωση της ρ λ γίας/συνεισ ράς στ Ταμεί Κ ινωνικών Ασ αλίσεων και επανα ρά τ υ απ 7,8% στ πρ ηγ ύμεν επίπεδ (6,8%), μείωση της ρ λ γίας στα εισ δήματα απ καταθέσεις απ 30% στ 9,5%. Στ ( ς είναι η συγκεκριμένη ρ λ γία να επιστρέψει στα πρ ηγ ύμενα επίπεδα ύτως ώστε να μην απ τελεί απ - τρεπτικ παράγ ντα σε καταθέτες καθώς και σε έν υς επενδυτές.

Για τη δημ σι ν μική σταθερ τητα πρ κρίν νται ισ σκελισμέν ι πρ ϋπ λ γισμ ί στα πλαίσια μιας μεγαλύτερης (ρ - νικής περι δ υ, καθώς και μείωση και ε ρθ λ γισμ ς τ υ ρ υ ακίνητης ιδι κτησίας.

Πρ τείνεται επίσης να μην υπάρ ει π ιαδήπ τε επιπρ - σθετη μείωση μισθών καθώς μια τέτ ια ε έλι η θα εμ αθύνει την κρίση. Επίσης, μακρ πρ θεσμα να μειωθ ύν ι δημ σιες δαπάνες ως π σ στ τ υ ΑΕΠ κάτω απ τ 40%.

Πρ τείνεται επίσης μείωση τ υ πρ σωπικ ύ στ δημ σι και ευρύτερ δημ σι τ μέα ως απ τέλεσμα δια ρων μέτρων και πρ ώθηση της εν π ίησης των δήμων και άλλων υπηρεσιών.

Επίσης ενθάρρυνση νέων τ μέων ικ ν μικής δραστηρι τητας και μ (λών ανάπτυ ης, αναθεώρηση των συντα ι - δ τικών σ(εδίων με τρ π π υ να απ καθίσταται η ισ τιμία των π λιτών και ικ ν μικ ς ρθ λ γισμ ς, ε υγίανση και ανα άθμιση τ υ δημ σι υ ί υ περιλαμ αν μένης και της δημ σιας δι ίκησης.

Τέλ ς ανα έρεται τι α ί+ει να μελετηθ ύν περιπτώσεις (ωρών π υ αντιμετώπισαν παρ μ ια πρ λήματα και πως τα δια(ειρίστηκαν.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.