ΠΠ ∫∫˘‚ ˘ ‚¤¤ ÚÚÓÓËËÛÛËË ÎηÏÏ›› · ÂÂÂÂÓÓ‰‰˘  ˘ ÙÙ¤¤˜ ˜ ÁÁÈÈ· · · ÓÓ¿ÙÙ˘ ¿  ˘ ÍÍËË ÙÙÔÔ˘ ˘ ΔΔÚÚÔÔ­fifi‰‰ÔÔ˘ ˘ ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μέ(ρι τ τέλ ς Ν εμ ρί υ η αρμ δια τε(νική επιτρ πή θα έ(ει έτ ιμη πρ ταση για την κρατική περι υσία π υ μπ ρεί να α ι π ιηθεί στην ευρύτερη περι (ή τ υ Τρ δ υς, ενώ μέ(ρι τ τέλ ς τ υ 2014 αναμένεται η Κυ έρνηση να καλέσει δυνητικ ύς επενδυτές να εκδηλώσ υν ενδια έρ ν για ανάπτυ η της περι (ής, ανακ ίνωσε Υπ υργ ς Γεωργίας, Φυσικών Π ρων και Περι άλλ ντ ς Νίκ ς Κ υγιάλης.

1πως δήλωσε κ. Κ υγιάλης «απ ασίστηκε να α ι π ιηθεί η πλατεία Τρ δ υς, ι κυ ερνητικές κατ ικίες στην περι (ή και τ μεταλλεί τ υ Αμιάντ υ, ενώ υπάρ(ει και ένα γε πάρκ , τ π ί σκ πεύ υμε να εντά υμε μέσα στ δίκτυ των γε πάρκων της Ευρώπης».

“Πρ κειται για μια περι (ή π υ έ(ει μεγάλη περι αλλ ντική α ία, την π ία θέλ υμε να αναδεί υμε”, ανέ ερε, σημειών ντας τι “η ανάπτυ η της ευρύτερης περι (ής τ υ Τρ δ υς απ τελεί πρ εκλ γική δέσμευση τ υ Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας και με αυτές τις απ άσεις εκινά η υλ π ίηση αυτής της δέσμευσης”. Ειδικ τερα, κ. Κ υγιάλης είπε τι κατά τη συνεδρία ε ετάστηκε τ έργ π υ έ(ει επιτελέσει η αρμ δια τε(νική επιτρ πή, η π ία έ(ει καταγράψει την κρατική περι υσία και έ(ει πρ σδι ρίσει τ καθεστώς των περι υσιών στην περι (ή τ υ Τρ δ υς και πρ σθεσε τι η Υπ υργική Επιτρ πή απ άσισε πως ρίσει μία νέα τε(νική επιτρ πή, η π ία θα συντ νίσει την α ι π ίηση της ευρύτερης περι (ής τ υ Τρ δ υς.

Ανα ερ μεν ς στα ήματα π υ θα ακ λ υθήσ υν, κ. Κ υγιάλης είπε τι η νέα αυτή τε(νική επιτρ πή θα εισηγηθεί στην αρμ δια υπ υργική επιτρ πή “τις περι (ές π υ μπ ρ ύν να α ι π ιηθ ύν και ταυτ (ρ να τ Υπ υργεί Συγκ ινωνιών και Έργων θα ετ ιμάσει έγγρα α αν ικτής πρ σκλησης ενδια έρ ντ ς σε δυνητικ ύς επενδυτές”, ενώ στη συνέ(εια τ Υπ υργικ Συμ ύλι θα απ ασίσει τι μπ ρεί ένας ιδιώτης επενδυτής να αναπτύ ει.

Είπε τι “έ(ει δ θεί (ρ ν ς εν ς μην ς” σε αυτή την τε(νική επιτρ πή για να υπ άλει πρ ταση για την κρατική περι υσία π υ μπ ρεί να α ι π ιηθεί στην ευρύτερη περι (ή τ υ Τρ δ υς και ε έ ρασε την ελπίδα τι “μέ(ρι τα τέλη Ν εμ ρί υ θα είμαστε έτ ιμ ι για να ανακ ινώσ υμε περισσ τερα”.

Ανα έρ ντας τι δεν μπ ρεί να ανα ερθεί στην α ία της κρατικής περι υσίας π υ ρίσκεται στην ευρύτερη περι (ή τ υ Τρ δ υς, πρ τ ύ πρ εί σε σ(ετική εκτίμηση τ Κτηματ λ γι , κ. Κ υγιάλης είπε τι σημαντικ αυτή τη στιγμή είναι να καθ ριστεί η κρατική αυτή περι υσία και να απ - ασιστεί τι μπ ρεί να αναπτυ(θεί απ ιδιώτες επενδυτές.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.