ΔΔ¤¤ÏÏËË √√ÎÎÙÙˆ ˆ ‚ÚÚ››ÔÔ˘ ‚ ˘ ËË ·fi­fiÊÊ·ÛÛËË ·  · ÙÙÔÔ˘ ˘ ∞∞ÓÓˆ ˆ ÙÙ¿ÙÙÔÔ˘ ¿ ˘ ÁÁÈÈ· · ÂÂÎÎÔÔÈÈ‹‹ÛÛÂÂÈȘ  ˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στις 31 3κτω ρί υ στις 12 τ μεσημέρι τ Ανώτατ δικαστήρι αναμένεται να απ ασίσει για τα τέσσερα ν μ θετήματα σε σ(έση με τις εκπ ιήσεις ενυπ θηκων ακινήτων για τα π ία έκανε ανα ρά πρ εδρ ς της Δημ κρατίας.

3 γενικ ς εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης, εκπρ σωπώντας τ ν πρ εδρ της Δημ κρατίας, σημείωσε τι δεν δια ωνεί με τη θέσπιση ν μ θετημάτων π υ να παρέ( υν πρ στασία σε δυσπραγ ύντες. Ωστ σ σημείωσε πως τα π ια μέτρα πρέπει να λαμ άν νται μετά απ εμπεριστατωμένη μελέτη και να λαμ άνεται υπ ψη αντίκτυπ ς των διεθνών υπ (ρε- ώσεων τ υ κράτ υς και να μην πρ σκρ ύει τ σύνταγμα.

Πρ κειται για: - Τ ν περί της Αναστ λής Είσπρα ης 3 ειλών, Πρ στασίας της Κύριας Κατ ικίας και της Επαγγελματικής Στέγης και της Ρύθμισης Άλλων Συνα ών Θεμάτων (Πρ σωρινές Διατά εις) Ν μ τ υ 2014. - Τ ν περί Απαλλαγής Εγγυητών απ την Εγγύηση Εκπλήρωσης της Υπ σ(εσης ή της Υπ (ρέωσης %ρέ υς μετά την Εκπ ίηση Ενυπ θηκ υ Ακινήτ υ Ν μ τ υ 2014. - Τ ν περί Απαλλαγής Ενυπ θηκ υ 3 ειλέτη και Εγγυητών απ την Εγγύηση Εκπλήρωσης Υπ (ρέωσης %ρέ υς μετά την Ακινήτ υ Ν μ τ υ 2014. - Τ ν περί Αναστ λής της Ισ(ύ ς τ υ περί Μετα ι άσεως και Υπ θηκεύσεως Ακινήτων (Τρ π π ιητικ ύ) Ν μ υ τ υ 2014, Ν μ τ υ 2014.

Τα ν μ θετήματα παρέ( υν δείκτη πρ στασίας στις ευάλωτες μάδες τ υ πληθυσμ ύ ι π ίες θα ρεθ ύν σε δειν τερη θέση μετά την ψή ιση της ν μ θεσίας για τις εκπ ιήσεις. της Υπ σ(εσης ή της Εκπ ίηση Ενυπ θηκ υ

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.