∫¿ÙÈ Û¿ÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ ‚·Û›ÏÂÈÔ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μια ε δ μάδα ήταν αρκετή για να δε(τ ύν ι διεθνής αγ ρές ένα μ ναδικ σ υρ κ πημα π υ σε τέτ ι ίαι και καθ λικ ρυθμ εί(αν να ιώσ υν απ την επ (ή της Lehman Brothers.

3ι μετ (ές κατέρρευσαν, τα μ λ γα στην Ευρωπαϊκή περι έρεια κτύπησαν υψηλ 4ετίας, η εκτίνα η των Ευρωπαϊκών spreads ήταν μια «η(ώ» απ τ παρελθ ν ενώ η μετα λητ τητα στις αγ ρές θυμί+ει την πρ Lehman επ (ή.

Αν κάπ ι ς ψά ει τις α ρμές π υ πυρ δ τησαν αυτ τ ανελέητ σ υρ κ πημα δεν θα δυσκ λευτεί και τ σ να τις ρει.

3ι γεωπ λιτικ ί κίνδυν ι λ γ τις δράσης των Τ+ι(ατιστών, η ανα ίωση τ υ ψυ(ρ ύ π λέμ υ μετα ύ δύσης και ανατ λής, η ε άπλωση τ υ Ι ύ Έμπ λα, η επι ράδυνση της παγκ σμιας ικ ν μίας είναι μ ν μερικές απ τις α ρμές π υ μπ ρεί π ι σδήπ τε να επικαλεστεί για την ανα ίωση της νευρικ τητας στις αγ ρές.

Η πραγματική αιτία μως π υ ι αγ ρές έγιναν άνω κάτω μέσα σε μία μ λις ε δ μάδα είναι άλλη. 3ι αγ ρές εδώ και τρία λ κληρα (ρ νια + ύσαν μια ψευδαίσθηση, ένα « ιάσκ » πως η Ευρωπαϊκή κρίση (ρέ υς εί(ε παρέλθει και απ τελ ύσε τελεσίδικα παρελθ ν.

Μια κρίση μως π υ (ι μ ν δεν εί(ε τελειώσει αλλά Ευρωπαϊκ ς ν τ ς την ίωνε καθημερινά στην (ειρ τερη της μ ρ ή.

Εδώ και μια τετραετία γενικευμένης κ ινωνικής, ικ ν μικής, ανθρωπιστικής και π λιτικής κρίσης και καταστρ ής π υ ι λα ί της Ευρωπαϊκής περι έρειας συνε(ί+ υν να ιών υν τ δράμα της ανεργίας, της ρ καταιγίδας, των πτω(ευμένων επι(ειρήσεων, των ε ώσεων, της απώλειας της πρ σωπικής περι υσίας και της παντελ ύς έλλειψης επενδυτικής δραστηρι τητας. Και λα αυτά επήρεια της εγκληματικής μ ν διάστατης γερμανικής λιτ τητας.

Και τ εύλ γ ερώτημα είναι: Τ σ αίμα, τ σ ς κ ινωνικ ς π ν ς, τ σες (ρε κ πίες επι(ειρήσεων και π λιτών τ σ … εύκ λα « ε(ν ύν» ή παρα λέπ υν ι αγ ρές τ τρ μακτικ «λιώσιμ » στην πραγματική ικ ν μία, τ σ εύκ λα υπερκερν ύν τη μνημειώδη δραματική μετα λή της +ωής δεκάδων εκατ μμυρίων ικ γενειών σ’ αυτές τις (ώρες;

Είναι σα ές τι η κρίση (ρέ υς υπήρ(ε και υπάρ(ει και είναι πι ισ(υρή απ π τέ. Η μ νη αλλαγή επί τ θετικ τερ π υ έγινε είναι τ δημ σι ν μικ συμμά+εμα στ ν Ευρωπαϊκ ν τ . Ταυτ (ρ να μως ι “τ ν ι” ρευστ τητας π υ έ( υν δι (ετευτεί στις αγ ρές απ τις κεντρικές τράπε+ες ανά τ ν κ σμ δημι ύργησαν μια τε(νητή ρευστ τητα για τ υς λίγ υς π υ εί(αν πρ σ αση στα εργαλεία αυτά (τράπε+ες, επενδυτικά ταμεία, hedge funds κτλ.), δημι υργώντας μια πρωτ ανή ύσκα στην παγκ σμια ικ ν μία. Μια «ψεύτικη» ευ ρία π υ δεν ήταν πραγματική αλλά τε(νητή, π υ δεν ασίστηκε σε ικ ν μικά δεδ μένα αλλά σε ψευδαισθήσεις και εν ρ(ηστρωμένη θεσμική στρέ λωση της αλήθειας. Μια κα+ιν π ίηση της (ρηματ πιστωτικής ι μη(ανίας, μέσω της δημι υργίας δαιδαλώδ υς επενδυτικής δραστηρι τητας, με π λλαπλά επενδυτικά πρ ϊ ντα αμ ί λης υπ στασης και α ι πιστίας. Η κα+ιν π ίηση αυτή έ ερε τεράστιες στρε λώσεις στ παγκ σμι σύστημα, καθώς ι αγ ρές απέκτησαν στρε λή δύναμη, ρι θετώντας τις ε ελί εις κατά ύληση. Μια απ λυτη κηδεμ νία των αγ ρών, ι π λιτικές ηγεσίες – τε(νικά και υσιαστικά – άνηκαν αδύναμες να παρακ λ υθήσ υν τις ε ελί εις π υ διατάρα αν συθέμελα την παγκ - σμια ικ ν μία τ 2008 με την πτώ(ευση της Lehman Brothers και π υ πλέ υν απειλ ύν να την διαταρά υν και πάλι σε π λύ (ειρ τερ αθμ . Η ύσκα π υ δημι υργήθηκε σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με την αντίστ ι(η τ υ 2008 α ύ εκτ ς π υ είναι μεγαλύτερη είναι και σε μια επ (ή π υ τα εργαλεία των κεντρικών τραπε+ών έ( υν σ(εδ ν εκλείψει. Τα επιτ κια είναι στ μηδέν, η αγ ρά έ(ει πλημυρίσει απ υπερπρ σ ρά (ρήματ ς, πληθωρισμ ς είναι στ ν πάτ και ι τράπε+ες είναι ανίκανες και ανήμπ ρες να (ρηματ δ τήσ υν την ικ ν μία. Αυτ ς είναι και ασικ ς λ γ ς π υ ι π λιτικ ηγέτες ανά τ παγκ σμι τρέμ υν στην ιδέα τ τι θα ακ - λ υθήσει με τ σπάσιμ αυτής της ύσκα π υ ι ίδι ι επέτρεψαν να δημι υργηθεί.

Είδη αυτή την ε δ μάδα στη Σύν δ Κ ρυ ής της 23ης 3κτω ρί υ, ι Ευρωπαί ι ηγέτες π υ ταρακ υνήθηκαν απ την α νική επιστρ ή της κρίσης (ρέ υς, θα πρ σπαθήσ υν για ακ μη μια ρά να απ καταστήσ υν την εμπιστ σύνη των επενδυτών. Πρ σπάθεια ε αίως γαλμένη απ τ παρελθ ν α ύ με τ υς αδιάλλακτ υς Γερμαν ύς να συνε(ί+ υν στ γνωστ τρ πάρι περί μεταρρυθμίσεων και αυστηρής δημ - σι ν μικής πειθαρ(ίας η π ιαδήπ τε πρ σπάθεια θα παραμείνει και πάλι στις «ψεύτικες» υπ σ(έσεις. Τ πι πιθαν ν η π ιαδήπ τε ελπίδα διάσωσης των αγ ρών ή καλύτερα παράτασης της κατάρρευσης τ υς θα έρθει και πάλι ε Αμερικής.

Τελεσίδικη λύση θα δ θεί μ ν αν τ πρ λημα (ρέ υς λυθεί συν λικά. Τ παγκ σμι σύστημα, θα πρέπει να κάτσει σε ένα τραπέ+ι και να δει συν λικά τ (ρέ ς των (ωρών. Ένα γενικευμέν και ικ υμενικ hair­cut είναι η λύση, καθώς καμιά (ώρα δεν μπ ρεί να απ πληρώσει τ (ρέ ς της. H Ιταλία (ρωστά πάνω απ 2 τρισ. ευρώ, ενώ αστρ ν μικ είναι τ δημ σι (ρέ ς των ΗΠΑ. Γενικευμέν hair­cut, επανεκκίνηση σε άλλες άσεις, μακριά απ την κηδεμ νία της (ρηματ - πιστωτικής ι μη(ανίας είναι τ επ μεν στ ί(ημα της παγκ σμιας ικ ν μίας! Ένα στ ί(ημα στρ ής και… επιστρ ής σε πι ... πραγματικά και ρεαλιστικά ικ ν μικά δεδ - μένα! Επ μεν κεντρικ στ ί(ημα παγκ σμια λ ιπ ν είναι η μετά αση σε πι ... πραγματικές ικ ν μικές συνθήκες.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.