ΠΠ ·ÁÁÔÔÚÚ¿ · ¿ «ÂÂÂÂÓÓ‰‰‡‡ÂÂÈÈ» «  » ÁÁÈÈ· · ÙÙ· · sst­tr­reessss tteessttss ÛÛ ııÂÂÙÙÈÈÎο ¿ · · ÔÔÙÙÂÂÏϤ¤ÛÛÌÌ·ÙÙ· · ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Στ ελληνικ ανθρώπιν δυναμικ απ άσισε να επενδύσει η PCCW Global, ένας απ τ υς σημαντικ τερ υς «παίκτες» παγκ σμίως στ ν (ώρ των διεθνών τηλεπικ ινωνιακών λύσεων και θυγατρική της Hong Kong Tele­com (HKT), πρ (ωρώντας στην ε αγ ρά της Crypteia Net­works. Η τελευταία είναι μία εταιρεία π υ ιδρύθηκε τ 2011 στην Αθήνα και πρ σ έρει πρ ηγμένες λύσεις ασ άλειας πληρ ριακών συστημάτων, έ( ντας ήδη περισσ τερες απ 150 εγκαταστάσεις στη Βρετανία, τη Γερμανία και την Ελλάδα. Σημειωτέ ν πως πρ κειται για μία απ τις λιγ στές ε αγ ρές ελληνικ ύ startup π υ κινείται στ ν (ώρ της τε(ν λ γίας απ έν μιλ π υ έ(ει πραγματ π ιηθεί.

Υπερ αίνει τ ν μέσ ρ της Ε.Ε. τ π σ στ κάλυψης των ωτ λταϊκών ως πρ ς τη +ήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, καταλαμ άν ντας μία απ τις μεγαλύτερες συμμετ (ές ανάμεσα σε 17 (ώρες.

Σύμ ωνα με τη ετινή ειδική έκθεση τ υ ΙΕΑ PVPS Pro­gramme για τις τάσεις στις ωτ λταϊκές ε αρμ γές, η Ελλάδα κάλυψε τ 2013 σ(εδ ν τ 6% της ετήσιας +ήτησης ηλεκτρισμ ύ (άρη στα ωτ λταϊκά, ενώ, απ τις (ώρες ανα ράς, η Γερμανία ρίσκεται λίγ πι πάνω, με π σ στ άνω τ υ 6% και η Ιταλία με 7,6%. Η έρευνα, η π ία απ τελεί πρωτ υλία τ υ Διεθνή 3ργανισμ ύ Ενέργειας (ΙΕΑ) και π υ τιτλ ρείται «Trends in Pho­to­voltaic Ap­pli­ca­tions», τ min­i­mum της εγκατάστασης ωτ λταϊκών π υ έγιναν ως τα τέλη τ υ 2013 ήταν 136,5 GW. Σε ευρωπαϊκ επίπεδ , η 19η έκθεση ανα έρει τι τα ωτ λταϊκά κάλυψαν περίπ υ τ 3% της συν λικής +ήτησης για ηλεκτρική ενέργεια κατά τ ε ετα+ μεν έτ ς, ενώ η συμ λή τ υς σε παγκ σμι επίπεδ ανήλθε πέρυσι στ 0,87%.

Θετική έκ αση για τα stress tests των ελληνικών τραπε+ών πρ ε λεί τ ελληνικ (ρηματιστήρι . Τ επενδυτικ ενδια έρ ν επικεντρώνεται απ τις αρ(ές της ε δ μάδας σ(εδ ν απ κλειστικά στις ελληνικές τράπε+ες.

Μια πρώτη γεύση για τα απ τελέσματα θα υπάρ ει αύρι Πέμπτη. 3ι τράπε+ες θα απ κτήσ υν εικ να για τα απ τελέσματα π υ η κάθε μια πέτυ(ε στην άσκηση πρ σ - μ ίωσης (η ώρα δεν έ(ει ανακ ινωθεί) σε πρ καταρκτικ επίπεδ , ενώ η ΕΚΤ διατηρεί τ δικαίωμα να μετα άλει τα απ τελέσματα ως την τελική ανακ ίνωσή τ υς. Αυτή θα πραγματ π ιηθεί (στις 13.00 ώρα Κύπρ υ), την Κυριακή 26 3κτω ρί υ.

Έγκυρ ι παράγ ντες, συνεκτιμώντας και τις τελευταίες πρ λέψεις μεγάλων διεθνών ίκων αλλά και τις συγκλίν υσες πληρ ρίες, μιλ ύν για ένα απ τέλεσμα τ π ί θα είναι απ λύτως δια(ειρίσιμ απ τ ελληνικ τραπε+ικ σύστημα - με άση τις ευ(έρειες π υ αυτ διαθέτει.

Η εικ να για τις τέσσερις συστημικές τράπε+ες δεν θα είναι η ίδια, σημειών υν ι αναλυτές, ωστ σ καμία απ αυτές δεν θα (ρειαστεί να απευθυνθεί στ Ταμεί για να καλύψει τ π ι δήπ τε κε αλαιακ κεν τυ( ν παρ υσιαστεί.

Τα κε αλαιακά απ θέματα θα ανα+ητηθ ύν κατ’ αρ(ήν απ τ πρ γραμμα αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπε+ών και κατά δεύτερ ν απ τ ν ανα αλλ μεν ρ , σε π ιες περιπτώσεις υπάρ ει ανάγκη. 3ι τρεις απ τις τέσσερεις συστημικές τράπε+ες (Al­pha Bank, ETE και Eurobank) ανακ ίνωσαν ήδη γενική συνέλευση, πως πρ - λέπει τ νέ θεσμικ πλαίσι για τ ν σκ π αυτ ν, πρ - κειμέν υ να είναι έτ ιμες, ακ μη και εάν δεν κάν υν (ρήση της ευ(έρειας π υ δίνει ν μ ς για μετατρ πή τ υ ανα αλλ μεν υ ρ υ σε ρ λ γική απαίτηση. Είναι π λύ πιθαν ν, ε σ ν λ γαριασμ ς κινηθεί στα εκτιμώμενα (αμηλά επίπεδα, να μην (ρειαστ ύν αυ ήσεις μετ (ικ ύ κε αλαί υ. Παρά τ γεγ ν ς, λ ιπ ν, πως κανένας τραπε+ικ ς παράγ ντας δεν γνωρί+ει με ακρί εια τι θα δεί υν ι ασκήσεις πρ σ μ ίωσης στ ακραί τ υς σενάρι , αίσθηση της κατάστασης αίνεται πως ως έναν αθμ υπάρ(ει. 3ι ενδεί εις λ ιπ ν συγκλίν υν στην άπ ψη τι τα απ τελέσματα των πανευρωπαϊκών stress tests θα είναι «δια(ειρίσιμα» για τις ελληνικές τράπε+ες και ι πρ σθετες κε αλαιακές ανάγκες - σε π ιες περιπτώσεις υπάρ υν - θα είναι «σ(ετικά περι ρισμένες». Ε σ ν ι παραπάνω πληρ - ρίες επαληθευθ ύν, κατ’ αρ(ήν, τα 11,5 δις τ υ Ταμεί υ %ρηματ πιστωτικής Σταθερ τητας θα μείν υν αλώ ητα και πως λα δεί(ν υν θα απ τελέσ υν αντικείμεν διαπραγμάτευσης στη συν λική συ+ήτηση για τ (ρέ ς της (ώρας.

Τ στ ι(εί αυτ λειτ υργεί καταλυτικά για τ %ρηματιστήρι , ιδιαίτερα ε σ ν δεν απαιτηθ ύν αυ ήσεις μετ (ικ ύ κε αλαί υ απ την πλευρά των συστημικών τραπε+ών.

Κάτι τέτ ι πρ διαγρά ει πως ι τιμές των τραπε+ών, ιδιαίτερα απ τα τρέ( ντα (αμηλά τ υς επίπεδα, έ( υν σημαντικ περιθώρι αν δ υ. Συγ(ρ νως μία τέτ ια εικ - να θα διευκ λύνει την πρ σ αση των πιστωτικών ιδρυμάτων στη διατραπε+ική αγ ρά, στ ι(εί τ π ί σημαίνει περαιτέρω μείωση της ε άρτησης των ελληνικών τραπε+ών απ την ΕΚΤ.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμ με τα μέτρα Ντράγκι για περι ρισμ τ υ «κ υρέματ ς» στην α ία των τίτλων π υ γίν νται απ δεκτ ί ως ενέ(υρα απ την ΕΚΤ, θα απελευθερώσει ρευστ τητα της τά εως των 10-15 δις ευρώ, η π ία θα δι (ετευτεί στην πραγματική ικ ν μία. Κατ πιν αυτ ύ, άσιμα διατυπώνεται η εκτίμηση πως αν ίγει δρ μ ς για επιστρ ή στην μαλή (ρηματ δ τηση. Σε αυτ τ θέμα ανα έρεται και πρ σ ατη έκθεση της Deutsche Bank, η π ία υπ λ γί+ει τ ελ ς απ τα μέτρα Ντράγκι στα 12 δις ευρώ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.