ΔÔ˘ÚÎÈο ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‰·ÊÒÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Διέψευσε $θες κατηγ ρηματικά η κυπριακή κυ(έρνηση πληρ ) ρίες π υ δημ σιεύθηκαν στην τ υρκική ε)ημερίδα Mil­liyet, περί κατάθεσης πρ τασης της Ελλην κυπριακής πλευράς με συγκεκριμένες περι $ές π υ 1ητά να επιστρα) ύν.

" κυ(ερνητικ ς εκπρ σωπ ς Νίκ ς ριστ δ υλίδης δήλωσε τι αυτ π υ κατέθεσε η κυ(έρνηση είναι κριτήρια στα π ία θα πρέπει να στηρι$θεί η επιστρ )ή εδα)ών.

" εκπρ σωπ ς ανέ)ερε τι η διαρρ ή παραπλανητικών πληρ ) ριών απ τελεί δια$ρ νική πρακτική της Τ υρκίας και τ νισε τι τα δημ σιεύματα είναι πρ )ανές τι ε υπηρετ ύν σκ πιμ τητες της Άγκυρας και της τ υρκ κυπριακής ηγεσίας στην πρ σπάθειά τ υς να ε έλθ υν απ τη δύσκ λη θέση στην π ία (ρίσκ νται, λ γω των πρ κλητικών και παράν μων ενεργειών της Τ υρκίας κατά της Κυπριακής Δημ κρατίας.

«Δεν είναι η πρώτη ) ρά π υ

γιν μαστε μάρτυρες τέτ ιων παραπλανητικών πληρ ) ριών. Στ πλαίσι αυτ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως μ λις την περασμένη (δ μάδα, η ίδια η τ υρκική ε)ημερίδα, η π ία πρ (άλλει σήμερα τ εν λ γω δημ σίευμα, εί$ε ισ$υριστεί τι η ελλην κυπριακή πλευρά εί$ε καταθέσει $άρτη για τ εδα)ικ », ανέ)ερε εκπρ σωπ ς.

Η κυ(έρνηση, ανέ)ερε, δεν πρ κειται να ακ λ υθήσει την Άγκυρα σε ένα τέτ ι «παι$νίδι» π υ μ ναδικ στ $ έ$ει τ ν απ πρ σανατ λισμ απ τις πρ κλητικές ενέργειές της στην Α"} της Κυπριακής Δημ κρατίας και στη δημι υργία εντυπώσεων.

Τέλ ς κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη σ και λ υς σ ι με δηλώσεις τ υς ενδια)έρ νται για τ Κυπριακ , να πάρ υν τ μήνυμα για τις πραγματικές πρ θέσεις της τ υρκικής πλευράς, πως αυτές εκδηλών νται μέσα απ παραπλανητικά δημ σιεύματα.

Σύμ)ωνα με τη Mil­liyet, τα εδά)η π υ 1ητήθηκε να επι- στρα) ύν είναι:

- Μ ρ) υ και Συριαν $ώρι και η περι $ή π υ εκτείνεται δυτικά της Μ ρ) υ συμπεριλαμ(αν μένων και των ακτών.

- Στην Αμμ $ωστ 1ητείται να επιστρέψει τ υλά$ιστ ν τ 80% τ υ πληθυσμ ύ. - Η ( ρει δυτική πλευρά της Αμμ $ώστ υ. - Τα μεγάλα $ωριά Γερ λακκ ς, }ώδεια, Αργάκι, Φιλιά, Κατωκ πιά και Ακάκι δυτικά της Λευκωσίας και Μια Μηλιά, Κυθραία, Νέ ωρι , Τρα$ώνι, Β υνί. Άσσια, Βατυλή, Λύση και Κ ντέα μετα ύ Λευκωσίας και Αμμ $ώστ υ.

- Η ( ρει δυτική πλευρά της Λευκωσίας και ι περι υσίες στις ενδιάμεσες περι $ές.

- Η $ερσ νησ ς της Καρπασίας π υ περιλαμ(άνει τα $ωριά Ρι1 κάρπασ , Γιαλ ύσα, Αγία Τριάδα, Βαθύλακας, Λε νάρισσ , Λυθράγκωμη, Κώμα τ υ Γιαλ ύ, Μελάναρκα, Βασίλι, Κ ιλάνεμ ς, Αγι ς Ανδρ νικ ς, Νέτα, Αγι ς Συμεών και τ Μ ναστήρι τ υ Απ στ λ υ Ανδρέα.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.