ΔΔÚÚ¿ÂÂ˙· ¿  ˙· ∫∫‡‡ÚÚÔÔ˘  ˘ °˘Ú›˙ÂÈ ÛÂÏ›‰·… Û ͤӷ ¯¤ÚÈ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σελίδα γυρί ει η Τράπε α Κύπρ υ αύρι Πέμπτη εν ψει της πρ γραμματισμένης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης και την εκλ - γή νέ υ δι ικητικ ύ συμ υλί υ. Πλέ ν η Τράπε α Κύπρ υ περνά και επίσημα, σε !έρια "ένων μεγαλ επενδυτών με επικε%αλή τ ν Γ υίλμπ υρ Ρ ς και νέ πρ εδρ τ ν Γι ε% ‘Ακερμαν.

Τ νέ συμ ύλι θα κληθεί απ την Πέμπτη κι λας να λά ει ρι ικές απ %άσεις σ ν α% ρά την επέκταση τ υ συγκρ τήματ ς, την δια!είριση τ υ !αρτ %υλακί υ της Ρωσίας (Uni­as­trum) και την συμμετ !ή της τράπε ας σε μεγάλα έργα πως ι ιδιωτικ - π ιήσεις.

Σε δηλώσεις τ υ απερ! μεν ς πρ εδρ ς τ υ συγκρ τήματ ς Κρίστης +ασάπης είπε τι τ δι ικητικ συμ ύλι παραδίδει ανακε%αλαι π ιημένη την τράπε α, με υψηλ ύς δείκτες κε%αλαιακής επάρκειας και με ενισ!υμένη εμπιστ σύνη της κ ινωνίας και των "ένων επενδυτών.

/ι αναδιαρθρώσεις δανείων, είπε κ. +ασάπης, είναι η μεγαλύτερη πρ κληση για τ νέ δι ικητικ συμ ύλι , τ π ί θα αναλά ει τα ηνία και θα ρεθεί ενώπι ν συγκεκριμένων πρ κλήσεων, πως τα μη ε"υπηρετ ύμενα δάνεια.

/ Κρίστης +ασάπης σημείωσε τι, με σωστές αναδιαρθρώσεις, πρέπει να δ θεί η ευκαιρία σε επι!ειρήσεις π υ έ! υν τη δυνατ τητα να ε"υπηρετήσ υν τα δάνειά τ υς, για να μπ ρέσ υν να τα ε"υπηρετήσ υν στα επ - μενα !ρ νια.

Την ίδια ώρα η δεύτερη συνε! μενη ανα άθμιση απ Μoodys σε διάρκεια έ"ι ε δ μάδων αναμένεται να λειτ υργήσει και ως ψή% ς εμπιστ σύνης στη νέα δ μή και δι ίκηση της τράπε ας η π ία έ!ει ως κύρι στ ! να εκμηδενίσει τ συντ μ τερ δυνατ της υπ !ρεώσεις της τράπε ας στ ν ELA.

Εγ!ώρι stress test θα απ τελέσει και η «επιστρ %ή» της μετ !ής της τράπε ας στ +ΑΚ και στ +Α, μετά απ 20 μήνες π υ σύμ%ωνα με πληρ % ρίες αυτ τ π θετείται !ρ νικά στις 19 Δεκεμ ρί υ, 2014. Με την εισαγωγή 8,9 δις μετ !ών και αν διατηρηθεί η τιμή της μετ !ής στα 24 σεντ, τ τε αυτ σημαίνει πως η κε%αλαι π ίηση της τράπε ας θα ανέλθει στα 2,14 δις ευρώ. Καταθετών Λαϊκής και, σύμ%ωνα με την Τράπε α, έ!ει λη%θεί ειδ π ίηση της πρ θεσης τ υ Συνδέσμ υ να τ ν πρ τείνει στην συνέλευση.

Να σημειωθεί πως είκ σι μήνες μετά απ ένα αμ%ιλεγ μεν πακέτ ικ ν μικής στήρι"ης, και τη μετατρ πή τ υ 47,5% των ανασ%άλιστων καταθέσεων σε μετ !ές, η Τράπε α Κύπρ υ ενίσ!υσε την κε%αλαι υ!ική της άση αντλώντας 1 δις ευρώ απ διεθνείς θεσμικ ύς επενδυτές, περνώντας μάλιστα με κε%αλαιακ πλε νασμα τ πανευρωπαϊκ stress test π υ διενήργησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α.

/ Διευθύνων Σύμ υλ ς, Τ ν + ύριγκαν σε σ!έση με την υψηλή έκτακτη ρευστ τητα απ την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α π υ η τράπε α % ρτώθηκε μετά τα γεγ ν τα τ υ Μαρτί υ 2013, εί!ε δηλώσει τι δεν ανησυ!εί για τ ν ELA, π ί ς πήρε μια μ ρ%ή μακρ - !ρ νιας !ρηματ δ τησης για την τράπε α, πρ σθέτ ντας πως ήδη η Τράπε α ρίσκεται μπρ στά απ τ υς στ ! υς τ υ σ!εδί υ αναδιάρθρωσης σε αυτ τ θέμα, !άριν και στην πώληση στ ι!είων ενεργητικ ύ π υ ρίσκ - νταν στ ε"ωτερικ . «Έ! υμε μειώσει τ ν ELA κατά 3,7 δις ευρώ απ τ ν Απρίλι τ υ 2013», είπε.

Εν τω μετα"ύ Δι ικητικ ς Σύμ υλ ς Άδωνις Παπακωνσταντίν υ και πρ εδρ ς τ υ Συνδέσμ υ Καταθετών Λαϊκής Τράπε ας, ενημέρωσε την τράπε α για την πρ θεση τ υ να πρ σ%ωνήσει την συνέλευση των μετ - !ων, με α% ρμή τα ψη%ίσματα των νέων μετ !ων της τράπε ας στα π ία περιλαμ άν νται και ψη%ίσματα για παύση συγκεκριμένων δι ικητικών συμ ύλων στ υς π ί υς περιλαμ άνεται και ίδι ς.

/ Α. Παπακωνσταντίν υ ενημέρωσε την τράπε α για την πρ θεση τ υ υπενθυμί - ντας πως τ σ ίδι ς με τη ψή% τ υ στ ΔΣ σ και ΣΥΚΑΛΑ υπ στήρι"αν την αύ"ηση μετ !ικ ύ κε%αλαί υ. / κ. Παπακωνσταντίν υ, ανα%έρεται σε συνάντηση με τ ν Γ υίλμπ υρ Ρ ς αλλά και σ!ετικές ανα% ρές της Κεντρικής Τράπε ας και σημειώνει πως η πρ σέγγιση π υ υπήρ"ε στη συνέ!εια !αρακτηρί εται ως καταπιεστική πρ ς τ ν μεγαλύτερ ενιαί μέτ ! της τράπε ας.

«Φ άμαι τι τρ π ς π υ μερικ ί μέτ - ! ι αντιμετωπί υν τ θέμα θα μπ ρ ύσε να δηγήσει στην ε" υδετέρωση στήρι"ης της τράπε ας απ μεγάλ αριθμ δικαι ύ!ων μετ !ων, πελατών και καταθετών», ανα%έρει !αρακτηριστικά.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.