°ÈˆÚοÙ˙Ë: ∂ÁÒ ¿ÏÏ·Í· ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘, fi¯È ÙÔ ÚÔ‰ÚÈÎfi

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Aπ την ίδια κι !ι απ τ Πρ εδρικ έγινε η αλλαγή π υ σημειώθηκε στ συμ - λαι της, παραδέ!θηκε !θες η +ρυστάλλα Γιωρκάτ η. Η Δι ικητής της Κεντρικής Τράπε ας στην !θεσινή στη συνεδρία της Επιτρ πής Θεσμών της Β υλής, ανέ%ερε πως για την αντιμισθία της, τέως Δι ικητής της ΚΤ Πανίκ ς Δημητριάδης απ λάμ ανε 1.700 ευρώ περισσ τερα απ την ίδια. Ανέ%ερε ακ μα τι για επτά μήνες δεν εί!ε αύ"ηση και πως η ίδια δεν εί!ε ανα αθμίσει τη μισθ δ σία της.

“Μ υ εστάλη ένα συμ λαι απ Πρ εδρικ . Ήταν τ συμ λαι τ υ κ. Δημητριάδη. Αρ!ή μ υ είναι να πρ στρέ!ω σε ένα ν μ για να δω τη ν μιμ τητα τ υ συμ - λαί υ. Πρ σέ%υγα στ ν μ της Κεντρικής Τράπε ας στ άρθρ 19. Πρ σε"α τι η παράγρα% ς 9 ήταν παρά"ενη. Υπήρ!ε ασυμ ί αστ π υ δεν ήταν. Τ ανέ%ερα στ Γενικ Εισαγγελέα και πως μ υ είπε τ ασ%αλέστερ είναι να ακ λ υθηθεί τ κείμεν τ υ ν μ υ. Ανέ%ερα τ ίδι θέμα στ ν κ. (Αλέκ ) Ευαγγέλ υ (ν μικ ς σύμ υλ ς ΚΤ). Ε% σ ν μίλησα με δύ έγκριτ υς ν μικ ύς, απ %άσισα να στείλω τ συμ λαι με υπ μνηση τι τ ένα υπέγραψα. Θέμα μισθ ύ: μέ!ρι τ 2000 ι εκάστ τε Δι ικητές έπαιρναν τις ίδιες αυ"ήσεις με υπαλλήλ υς. Μετά μπήκε απαγ - ρευση στ ν μ , έτσι ρισμένα συμ λαια εκ των υστέρων πρ έ λεπαν αυ"ήσεις. Έδωσα δηγίες στ Λ γιστήρι να μην μ υ δ θεί π τέ...”, ήταν η θέση της κ. Γιωρκάτ η πρ ς τα μέλη της Επιτρ πής.

/ Γενικ ς Ελεγκτής /δυσσέας Μι!αηλίδης είπε πως με άση τ συμ λαι , η αμ ι ή της κ. Γιωρκάτ η είναι κατά 10.000 ευρώ τ !ρ ν μεγαλύτερη απ τ υ κ. Δημητριάδη. Ανέ%ερε, ωστ σ , τι θα ε"ετάσει τ λ θέμα εκ νέ υ.

/ Πρ εδρ ς τ υ ΔΗΣΥ Α έρω% Νε %ύτ υ διερωτήθηκε π ι ς έκανε τις αλλαγές τ υ ρ υ «A7» τ υ συμ λαί υ π υ α% ρά στ ασυμ ί αστ καθώς και τ υ ρ υ σε σ!έση με την αντιμισθία της κ. Γιωρκάτ η. “Π ι ς έ!ει κάνει την αλλαγή; Τ Πρ εδρικ ή ίδια η κ. Γιωρκάτ η;”, ρώτησε κ. Νε %ύτ υ.

=ήτησε απ τη Γενική Λ γίστρια της Δημ κρατίας Ρέα Γεωργί υ να ετ ιμάσει αντίγρα% με τις μέ!ρι σήμερα πληρωμές της κ. Γιωρκάτ η για να συγκριθ ύν με αυτές των πρ ηγ ύμενων Δι ικητών και ειδικ τερα με την αντιμισθία τ υ τέως Δι ικητή.

/ι υλευτές τ υ ΑΚΕΛ Άριστ ς Δαμιαν ύ και Ειρήνη +αραλαμπίδ υ ρώτησαν τ σ τ ν Γενικ Εισαγγελέα της Δημ κρατίας Κώστα Κληρίδη, σ και τ ν Διευθυντή τ υ Γρα%εί υ τ υ Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας Παναγιώτη Αντωνί υ αν ντως η κ. Γιωρκάτ η έστειλε σημείωμα με τις αλλαγές τ υ συμ - λαί υ πρ ς τ ν Πρ εδρ Αναστασιάδη και π ι ι !ειρίστηκαν την τελική μ ρ%ή τ υ συμ λαί υ της.

/ κ. Αντωνί υ είπε τι τελικ ς μεσ λα ητής τ υ συμ λαί υ της κ. Γιωρκάτ η με τ Πρ εδρικ ήταν τέως συνεργάτης τ υ Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας και νυν τ υ Κύπρι υ Επιτρ π υ της ΕΕ +ρήστ υ Στυλιανίδη, Μακάρι ς Δρ υσιώτης. Ανέ%ερε τι στην κ. Γιωρκάτ η εστάλη τ συμ λαι τ υ πρ ηγ ύμεν υ Δι ικητή α% ύ έγιναν ι αλλαγές στα ν ματα. Στη συνέ!εια, πρ σθεσε, έ%υγε για τα"ίδι και ταν επέστρεψε τέθηκαν ενώπι ν τ υ Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας ι ρ ι δι ρισμ ύ με την ανα% ρά τι έγιναν ι αλλαγές στη άση της ν μ θεσίας περί Κεντρικής Τράπε ας. Διευκρίνισε, μως τι σε εκείν τ στάδι Πρ εδρ ς της Δημ κρατίας δεν εί!ε τ !ρ ν να ασ! ληθεί με τ συγκεκριμέν θέμα π υ πρ έκυψε αργ τερα.

/ Γενικ ς Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης είπε τι η πρ ν ια περί ασυμ ί αστ υ π υ περιλή%θηκε στ υς ρ υς δι ρισμ ύ της κυρίας Γιωρκάτ η περιλαμ άνεται στ ν μ περί Κεντρικής Τράπε ας και μπ ρεί να λε!θεί τι κάνει τη δ υλειά τ υ καλά. Θα μπ ρ ύσε, πρ σθεσε, να περιλη%θεί και η πρ ηγ ύμενη πρ ν ια - είναι λα επιτρεπτά απ τ ν μ - ωστ σ , πρ σθεσε, αν μιλάμε για σύγκρ υση συμ%ερ ντων υπάρ! υν και γενικές αρ!ές π υ διέπ υν τα θέματα αυτά. Είπε τι με τ υ%ιστάμεν συμ λαι δεν τίθεται θέμα ασυμ ι άστ υ για τη Δι ικήτρια της Κεντρικής Τράπε ας. Σε ερώτηση εάν θα ετίθετ τέτ ι θέμα εάν ίσ!υε η πρ ηγ ύμενη πρ ν ια π υ περιελάμ ανε και τ υς συγγενείς τ υ Δι ικητή, Γενικ ς Εισαγγελέας είπε τι τι αυτ είναι ένα ενδε! μεν .

/ ν μικ ς σύμ υλ ς της Κεντρικής Τράπε ας Αλέκ ς Ευαγγέλ υ είπε τι σε συνάντηση με την κ. Γιωρκάτ η ταν ήταν ακ μα Γενική Ελεγκτής είπε τι της ανέ%ερε πως θέμα τ υ ασυμ ι άστ υ πρ λέπεται στ ν μ της Κεντρικής Τράπε ας. Δεν της ανέ%ερε σε εκείνη τη συνάντηση τι τ θέμα αυτ ρυθμί εται και απ άλλ ειδικ ν μ .

/ υλευτής τ υ ΑΚΕΛ Άριστ ς Δαμιαν ς είπε πως «κατ πιν π λλής πίεσης πρ ς τ ν Διευθυντή τ υ Γρα%εί υ τ υ Πρ έδρ υ της Δημ κρατίας, απ καλύ%θηκε στην Επιτρ πή τι τ !ειρισμ τ υ λ υ ητήματ ς απ τις 10 Απριλί υ τ υ 2014 και εντεύθεν εί!ε Μακάρι ς Δρ υσιώτης. Απ καλύ%θηκε τι κατά την ημερ μηνία δι ρισμ ύ και ανάληψης καθηκ ντων της κ. Γιωρκάτ η δεν υπήρ!ε συμ λαι . Απ καλύ%θηκε τι Γενικ ς Εισαγγελέας της Δημ κρατίας, Γενικ ς Ελεγκτής και η Γενική Λ γίστρια έλα αν γνώση τ υ περιε! μέν υ τ υ συμ λαί υ σαράντα σ!εδ ν ημέρες μετά την ημερ μηνία δι ρισμ ύ, και ε αίως εν τη ειλικρινεία τ υ κ. Αντωνί υ παραδέ!θηκε τι στις 10 τ υ μήνα, ταν ίδι ς θα έ%ευγε στ ε"ωτερικ , π υ ήδη την επ μένη ημέρα θα αναλάμ ανε η κ. Γιωρκάτ η, δεν υπήρ!ε συμ λαι ”, σημείωσε.

Ως ΔΗΣΥ, είπε υλευτής Ανδρέας Κυπριαν ύ, διατηρ ύμε τη θέση μας σε σ!έση με τα ηθικά ητήματα με τα θέματα α"ι πιστίας π υ α% ρ ύν λα σα έ! υν δει τ %ως της δημ σι τητας ανα% ρικά με την κ. Γιωρκάτ η.

/ υλευτής τ υ ΔΗΚ/ Μάρι ς Καρ γιάν είπε πως “δ θηκαν ε"ηγήσεις π υ αυ"άν υν και π λλαπλασιά υν τα ερωτηματικά.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.