ΠΠ GGeer­rm­maan­nwwi­in­ng­gss «ÍÍ·ÓÓ¿» « · ¿ » Êʤ¤ÚÚÓÓÂÂÈÈ ÙÙÔÔ˘˜ ˘ ˜ °°ÂÂÚÚÌÌ·ÓÓÔÔ‡‡˜ · ˜ ÛÛÙÙËËÓÓ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ 

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Ως την ευκαιρία να επιστρέψ υν ι Γερμαν ί τ υρίστες στην Κύπρ , !αρακτήρισε την έναρ"η πτήσεων της Ger­man­wings μετα"ύ Λάρνακας και Κ λωνίας, An­dreas En­gel, υπεύθυν ς επικ ινωνίας της εταιρείας.

Σύμ%ωνα με στ ι!εία η Γερμανική αγ ρά καταλαμ άνει την τέταρτη θέση της κυπριακής τ υριστικής ι μη!ανίας, με 43.000 Γερμαν ύς να έ! υν επισκε%θεί την !ώρα μας απ τ ν Ιαν υάρι έως τ ν Ι ύλι τ υ 2014. Έτσι, η έναρ"η της πτήσης της Ger­man­wings στην Κύπρ αναμένεται να συνεισ%έρει σημαντικά στην αύ"ηση της τ υριστικής κίνησης απ τη Γερμανία.

Η πτήση θα πραγματ π ιείται κάθε Σά ατ με αερ σκά% ς τύπ υ Air­bus A319s. Τ αερ σκά% ς ανα!ωρεί απ την Κ λ νία/Β ννη στις 12.35 και %τάνει στ αερ δρ μι της Λάρνακας στις 17.30. Η ανα!ώρηση απ τη Λάρνακα έ!ει ριστεί για τις 18.10, με πρ γραμματισμένη ώρα ά%ι"ης στην Κ λ νία/Β ννη στις 21.35.

Τ συγκεκριμέν πρ γραμμα θα μετα ληθεί κατά τη διάρκεια τ υ Καλ καιριν ύ Πρ γράμματ ς 2015, π τε η πτήση θα ανα!ωρεί απ Κ λ νία/Β ννη στις 03.40 και θα %τάνει στη Λάρνακα στις 07.35. Η πτήση επιστρ %ής θα ανα!ωρεί απ τη Λάρνακα στις 08.15 και θα %τάνει στην Κ λ νία/Β ννη στις 12.40. /ι τιμές "εκιν ύν απ 79 ευρώ για μ νή διαδρ μή.

Σε δηλώσεις τ υ An­dreas En­gel δεν απέκλεισε την πρ σθήκη και νέων πτήσεων, ενώ !αρακτήρισε την Κύπρ ένα σημαντικ π ι τικ πρ ρισμ για διακ πές λ τ ν !ρ ν αλλά και για σ υς τα"ιδεύ υν για επαγγελματικ ύς λ γ υς, λ γω της στρατηγικής γεωγρα%ικής της θέσης και λ γω τ υ εστ ύ κλίματ ς.

/ An­dreas En­gel !αρακτήρισε την Κύπρ ως π λύ σημαντικ πρ - ρισμ για την εταιρεία, τ νί ντας πως δίνεται επίσης η ευκαιρία στ υς Κύπρι υς να γνωρίσ υν την Κ λ νία και την γερμανική κ υλτ ύρα γενικ τερα. Πρ !ωρώντας παραπέρα An­dreas En­gel ανέ%ερε πως η Ελλάδα για την Ger­man­wings είναι πι δυνατ ς της πρ ρισμ ς.

H Ger­man­wings πετά απ την Γερμανία πρ ς Αθήνα, Κέρκυρα, Ηράκλει , Κα άλα, Κως, Μύκ ν , Ρ δ , Σαντ ρίνη, Θεσσαλ νίκη

Η εταιρεία !αμηλ ύ κ στ υς Ger­man­wings είναι θυγατρική εταιρεία της Lufthansa και πρ σ%έρει τη δυνατ τητα στ επι ατικ κ ιν να επω%εληθεί απ τ πλ ύσι δίκτυ αερ π ρικών συνδέσεων πρ ς π λλ ύς Ευρωπαϊκ ύς και άλλ υς πρ ρισμ ύς, π υ πρ σ%έρει γερμανι- κ ς αερ π ρικ ς μιλ ς της Lufthansa Group o π ί ς εκτ ς της Lufthansa περιλαμ άνει τη SWISS, την Aus­tria Air­lines και τη Brussels Air­lines|. Επίσης η Ger­man­wings εγκαινίασε πέρσι τις νέες “à la carte πτήσεις”, με στ ! τη δημι υργία πρ γραμμάτων πρ σαρμ σμένων στις πρ σωπικές ανάγκες των τα"ιδιωτών. Δια% ρετικές υπηρεσίες και ναύλ ι (BA­SIC, SMART και BEST) επιτρέπ υν την κράτηση θέσης σε !αμηλ ύ κ στ υς πτήση ή σε μια πτήση π υ πρ σ%έρει εμπειρία υψηλής π ι τητας, ανάλ γα με τις ανάγκες των επι ατών.

Η Κ λωνία απ τελεί πρ ρισμ για λ τ ν !ρ ν . Τ !ειμώνα θα σας ενθ υσιάσει η !ριστ υγεννιάτικη αγ ρά, τ καλ καίρι εκτ ς απ? τις ατελείωτες λτες θα ευ!αριστηθείτε τα %εστι άλ και τη γι ρτή της π λης με τα πυρ τε!νήματα. Κύρι !αρακτηριστικ της Κ λωνίας είναι η έντ νη π λιτιστική ωή αλλά και η εύκ λη μετά αση σε γειτ νικές π λεις. Τ καρνα άλι της Κ λωνίας είναι απ τις μεγαλύτερες και γνωστ τερες εκδηλώσεις της π λης. Κάθε !ρ ν τις μέρες τ υ ε ρτασμ ύ τ υ πρ σελκύει !ιλιάδες επισκέπτες τ σ απ τη Γερμανία, σ και απ΄ λ τ κ σμ .

Τέλ ς η Κ λωνία έ!ει πάνω απ 200 εκκλησίες, αλλά τ σύμ λ της π λης είναι καθεδρικ ς να ς της. +τισμέν ς στη παλιά π λη, π λύ κ ντά στις !θες τ υ Ρήν υ, είναι σίγ υρα τ πι γνωστ α"ι θέατ της π λης.

Για περισσ τερες πληρ % ρίες στην ιστ σελίδα www.ger­man­wings.com

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.