3 ‰È˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ì¤Ûˆ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Eλπιδ % ρα μηνύματα α%ήν υν ι πρ - σ%ατες ανακ ινώσεις για "ένες επενδύσεις πέραν των 3 δις ευρώ στην Κύπρ . Sπως ανα%έρθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση τ υ Κυπριακ ύ /ργανισμ ύ Πρ σέλκυσης Επενδύσεων (Cyprus In­vest­ment Pro­mo­tion Agency - CIPA) η πρ σέλκυση "ένων επενδύσεων δεν απ τελεί απλώς ένα ασικ πυλώνα στην πρ σπάθεια για επανεκκίνηση της ικ - ν μίας, αλλά ίσως και τη μ νη ρεαλιστική διέ" δ .

/ Πρ εδρ ς τ υ CIPA +ριστ δ υλ ς Ε. Αγκαστινιώτης, ανέ%ερε πως ι ανα αθμίσεις των /ίκων Α"ι λ γησης και ι συνε! μενες θετικές α"ι λ γήσεις απ την Τρ ικα επι ε αιών υν τι η ικ ν μία δεύει πρ ς τη σωστή κατεύθυνση. Πράγμα π υ επι ε αιώνεται, πως είπε, απ τις άμεσες "ένες επενδύσεις π υ υλ π ιήθηκαν τ υς τελευταί υς είκ σι μήνες σε διά% ρ υς τ μείς της ικ - ν μίας, πως τραπε ικ ς τ μέας, τ υρισμ ς και ιατρικ ς τ υρισμ ς, τ μέας της Ενέργειας και των υπηρεσιών, καθώς και των ακινήτων.

Ανα%ερ μεν ς στις μεταρρυθμίσεις π υ πρέπει να γίν υν ώστε η Κύπρ ς να καταστεί πι ελκυστικ ς επενδυτικ ς πρ ρισμ ς τ νισε, πως !ρεια μαστε απλ π ίηση διαδικασιών, δια%άνεια, τα!ύτητα και διαρκή στήρι"η των "ένων επενδυτών για να επι ιώσ υμε στ διεθνές περι άλλ ν. Τα απ τελέσματα της Έκθεσης της Διεθν ύς Τράπε ας “Do­ing Business Re­port 2015”, επι ε αιών υν την ανάγκη λήψης μέτρων».

και

ε%αρμ γής δραστικών

Σε δική τ υ μιλία Υπ υργ ς Εμπ ρί υ Γιώργ ς Λακκ τρύπης, ανέ%ερε πως η πρ - σέλκυση "ένων επενδύσεων απ τελεί ασικ πυλώνα της αναπτυ"ιακής π λιτικής της κυ έρνησης.

Πρ !ωρώντας πάρα πέρα Υπ υργ ς ανέ%ερε πως ι έρευνες για υδρ γ νάνθρακες στην κυπριακή Α/= και η αναδυ μενη ι μη!ανία πετρελαί υ και %υσικ ύ αερί υ, δημι υργ ύν ε"αιρετικές πρ πτικές για επενδύσεις, συμπρά"εις και συνεργασία.

Τ ίδι , πρ σθεσε, ισ!ύει και για

τ ν τ μέα τ υ τ υρισμ ύ, π υ, πρ τεραι τητα της κυ έρνησης, πως είπε, είναι εμπλ υτισμ ς και η ανα άθμιση τ υ τ υριστικ ύ πρ ϊ ντ ς, με σημαντικά έργα υπ δ μής πως μαρίνες, γήπεδα γκ λ% και τ π λυθεματικ κα ίν .

/ κ. Λακκ τρύπης σημείωσε τι η κυπριακή ικ ν μία αργά αλλά σταθερά ανακάμπτει, η εμπιστ σύνη επιστρέ%ει και η επιτήρηση και έλεγ! ς τ υ !ρηματ πιστωτικ ύ τ μέα έ! υν ελτιωθεί σημαντικά.

Απ την πλευρά τ υ Πρ εδρ ς τ υ Συνδέσμ υ Επενδυτικών Κε%αλαίων (CIFA), Άγγελ ς Γρηγ ριάδης σε !αιρετισμ τ υ στην Συνέλευση τ υ CIPA, σημείωσε πως τ μέας των επενδυτικών ταμείων παρ υσιά ει σημαντικές πρ πτικές στην Κύπρ , με τα κε%άλαια υπ δια!είριση να έ! υν αυ"ηθεί κατά 38% τ 2013 και επιπλέ ν 11% κατά τη διάρκεια τ υ πρώτ υ ε"αμήν υ τ υ 2014.

/ κ. Γρηγ ριάδης ανέ%ερε τι η Κύπρ ς διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλε νεκτήματα, περιλαμ αν μένης της παρ υσίας εν ς ευρωπαϊκ ύ λ κληρωμέν υ και ισ!υρ ύ ν μικ ύ και ρυθμιστικ ύ πλαισί υ, ανταγωνιστικ ύ κ στ υς παρ !ής υπηρεσιών, ελκυστικ ύ % ρ λ γικ ύ πλαισί υ, ε"ειδικευμέν υ και έμπειρ υ ανθρώπιν υ δυναμικ ύ, καθώς και της εγγύτητας της με περι !ές πως η Μ. Ανατ λή, π υ τα επενδυτικά κε%άλαια υπ δια!είριση αυ"άν νται σε πι γρήγ ρ υς ρυθμ ύς.

Πρ σθεσε τι CIFA έ!ει σημαντικ ρ λ να διαδραματίσει και τι τρ π ς π υ έ!ει δραστηρι π ιηθεί CIFA, απ τελεί ένα κλασικ παράδειγμα τ υ πώς μπ ρ ύν να επανασ!εδιαστ ύν διά% ρ ι τ μείς της ικ ν μίας.

Είπε επίσης τι είναι σημαντικ πως διασ%αλιστεί τι σ ι ασ! λ ύνται και εμπλέκ - νται στ ν τ μέα αυτ , πως επίσης και αυτ ί π υ πρ σ%έρ υν υπηρεσίες, διαθέτ υν γενικές και ε"ειδικευμένες γνώσεις π υ απαιτ ύνται ώστε να καταστεί η Κύπρ ς δικαιωματικά και επά"ια !ώρα επενδυτικών ταμείων με συγκριτικά πλε νεκτήματα.

«/ CIFA εδραιώνεται σταδιακά ως τ μ ναδικ αντιπρ σωπευτικ σώμα στ ν τ μέα των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρ , παρέ! ντας ήθεια και υπ στήρι"η στα μέλη τ υ για την παρακ λ ύθηση των ε"ελί"εων στην αδει δ τηση, επ πτεία και δια!είριση επενδυτικών ταμείων και τη σωστή επιμ ρ%ωση των μελών τ υ σε θέματα ηθικής δε ντ λ γίας και ταυτ !ρ να ενθαρρύν - ντας τ υς να απ κτήσ υν τα αναγκαία πρ - σ ντα π υ απαιτ ύνται απ τις επ πτικές αρ!ές», ανέ%ερε.

/ κ. Γρηγ ριάδης είπε τι τ τελευταί έτ ς ήταν ιδιαίτερα επιτυ!ημέν για τ ν CIFA, επισημαίν ντας τι έ!ει εγγράψει 95 μέλη %υσικά πρ σωπα και άλλα εταιρικά μέλη απ τ πρώτ έτ ς λειτ υργίας τ υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.