ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ Ù‡ˆÌ· ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂∫Δ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Παρά τις έντ νες αντιστάσεις π υ αντιμετωπί ει, π υ σε αρκετές περιπτώσεις "επερν ύν τα επιτρεπτά ρια, Μάρι Ντράγκι δεν αναμένεται να πτ ηθεί και θα πρ !ωρήσει σε τύπωμα !ρήματ ς στην Ευρώπη.

/ Μάρι Ντράγκι επίσης αναμένεται να πετύ!ει την ενίσ!υση τ υ ισ λ γισμ ύ της ΕΚΤ πρ ς τ επίπεδ των 3 τρις ευρώ αν και θα πρέπει να αγν ήσει τ υς ενδ ιασμ ύς κάπ ιων υπευθύνων !άρα"ης π λιτικής σ!ετικά με την π σ τική !αλάρωση (δηλαδή τ τύπωμα !ρήματ ς), για να τ πρά"ει.

Τα τελευταία ικ ν μικά δεδ μένα π υ δημ σιεύ νται απ τ σύν λ της Ευρω ώνης καθιστ ύν τ τύπωμα !ρήματ ς (QE) κάτι περισσ τερ απ επιτακτική ανάγκη.

Η ικ ν μία της Ευρω ώνης συν λικά παραμένει στάσιμη, σε έναν ιδιαίτερα ραδύ και ριακ ρυθμ ανάπτυ"ης και με !αμηλ πληθωρισμ , εδώ και μήνες, καθώς ι κυ ερνήσεις των κρατών-μελών της πρ ωθ ύν μεταρρυθμίσεις για να γίν υν ι ικ ν μίες τ υς πι ανταγωνιστικές και για να μειωθεί τ ά!θ ς τ υ !ρέ υς τ υς. / πληθωρισμ ς στην ευρω ώνη συνε!ί ει να ρίσκεται σε επίπεδ εντ ς αυτής π υ Ντράγκι απ καλεί « ώνη κινδύν υ», κάτω απ τ 1%, εδώ κι έναν !ρ ν και έ%θασε τ 0,4% τ ν /κτώ ρι , δηλαδή μακριά απ τ ν μεσ πρ θεσμ στ ! της ΕΚΤ, π ί ς είναι πληθωρισμ ς να ρίσκεται λίγ κάτω απ τ 2%. /ι πτωτικές πιέσεις στ ν δείκτη τιμών καταναλωτή θ ρυ ύν τ κεντρικ πιστωτικ ίδρυμα της Ευρώπης.

Μια κατάσταση θα λέγαμε τραγική η π ία πλέ ν έ!ει αρ!ίσει να θ ρυ εί και τ υς σκληρ πυρηνικ ύς εντ ς της ΕΚΤ. Τ μέλ ς της Εκτελεστικής Επιτρ πής της ΕΚΤ, Υ Μερς έκ%ρασε τις αθιές τ υ ανησυ!ίες για την «κρίσιμη κατάσταση» της υπ τ νικής ανάκαμψης της ευρω ώνης και παραδέ!εται τι τ να αγ ράσει η ΕΚΤ δημ σι !ρέ ς ή αλλιώς να... τυπώσει !ρήμα, απ τελεί ισ!υρή πιθαν τητα.

/ Μερς πρ %ανώς έ!ει αλλά"ει την σκληρή τ υ στάση σε σύγκριση με δύ μήνες πριν, ταν ίδι ς πρ ειδ π ίησε τι η π σ τική !αλάρωση - ή τ τύπωμα !ρήματ ς για αγ - ρές κρατικών μ λ γων - πρ καλεί ν μικά ητήματα.

Μια άλλη ε"έλι"η η π ία αυ"άνει την πίεση στην ΕΚΤ να ακ λ υθήσει τ ν δρ μ τ υ QE ήταν η αι%νίδια απ %αση της τράπε ας της Ιαπωνίας να πρ !ωρήσει σε νέ QE.

/ κεντρικ ς τραπε ίτης της Ιαπωνία κύρι ς Kuroda ανακ ίνωσε τι: Η κεντρική τράπε α της Ιαπωνίας θα αυ"ήσει τις αγ ρές Ιαπωνικών μ λ γων απ 60-70 τρισεκατ μμύρια yen σε 80 τρις. κάθε !ρ ν . Σε δ λάρια αυτ είναι περίπ υ 760 δισ. δ λάρια, αλλά αν αναλ γιστεί κανείς την δια% ρά της Ευρωπαϊκής και της Ιαπωνικής ικ ν μίας, είναι σαν η Ιαπωνία να δι !ετεύει περίπ υ 2 τρισεκατ μμύρια δ λάρια στην ικ ν μία της… κάθε !ρ ν .

Μετα"ύ άλλων, η Ιαπωνική κεντρική τράπε α θα αγ ρά ει τη διπλάσια π σ τητα μ λ γων π υ θα εκδίδει η κυ έρνηση!!! Αυτ σημαίνει τι, !ι μ ν τ έλλειμμα τ υ πρ ϋπ - λ γισμ ύ θα καλύπτει 100% η κεντρική τράπε α, άλλα θα αγ ρά ει άλλα τ σα.

/ ισ λ γισμ ς της κεντρικής τράπε ας είναι ήδη στ 50% τ υ ΑΕΠ, και ίσως "επεράσει και τ ίδι τ Ιαπωνικ ΑΕΠ σε μερικά !ρ νια.

Επίσης είπε τι θα τριπλασιάσει τις αγ ρές της σε Ιαπωνικά ETFs και J-REITs. S!ι μ ν ενδέ!εται η κεντρική τράπε α να καταντήσει μεγαλύτερ ς αγ ραστής Ιαπωνικών μετ !ών, άλλα σε μερικά !ρ νια ίσως είναι και μεγαλύτερ ς μέτ ! ς.

Κίνηση π υ πως αναμεν ταν σ καρε τις αγ ρές με τ !ρηματιστήρι τ υ Τ κυ να σημειώνει νέ ρεκ ρ 7ετίας ενώ αντίθετα τ yen να σημειώνει αρνητικ ρεκ ρ 5ετίας και να είναι σε πτώση έναντι των πάντων.

Επίσης είναι και μία κίνηση η π ία δίνει ένα «πραγματικ » και « υσιαστικ » μήνυμα στις αγ ρές πως η κεντρική τράπε α της Ιαπωνίας είναι απ %ασισμένη να διαδραματίσει στ έπακρ τ ν ρ λ της π υ δεν είναι άλλ ς απ την τ νωση της ικ ν μίας μέσω της καταπ λέμησης τ υ απ πληθωρισμ ύ και την αύ"ηση της ανταγωνιστικ τητας μέσω τ υ υπ τιμημέν υ ν μίσματ ς.

Ρ λ π υ σα%έστατα καλείται πλέ ν και στην ΕΕ να διαδραματίσει η αντίστ ι!η ΕΚΤ μέσω τ υ δικ ύ της QE π υ για να είναι ντως απ τελεσματικ ς πρέπει να είναι στ μέγεθ ς, στ αθμ και στην μεθ δ λ γία των υπ λ ιπων κεντρικών τραπε ών (Ιαπωνίας, Αμερικής, Βρετανίας και Ελ ετίας).

Σίγ υρα ένα τέτ ι ήμα θα ήταν ρι σπαστικ για την Ευρώπη, α% ύ θα αντιμετωπίσει την έντ νη αντίθεση της Γερμανίας. Απ την άλλη μως λες ι ε"ελί"εις σε ικ ν - μικ , π λιτικ και γεωπ λιτικ επίπεδ καθιστ ύν τ δρ μ τ υ QE μ ν δρ μ για την ΕΚΤ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.