ΠΠ ∂∂ÏÏÏÏ¿‰·, ¿ ‰·, ËË ππÙÙ·ÏÏ››· · · ÎηÈÈ · ËË « «ÌÌ¿¯ËË» ¿ ¯ » ÛÛÙÙËËÓÓ  ·ÚÚ·ÁÁˆÁÁ‹‹ · · ˆ ÏÏ·‰ÈÈÔÔ‡‡ · ‰

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σ αρά μειωμένη θα είναι %έτ ς η παραγωγή ελαι λάδ υ στην Ιταλία, αν ίγ ντας μια μεγάλη ευκαιρία για τ υς Έλληνες παραγωγ ύς, π υ %αίνεται πως θα έ! υν μια π λύ καλή !ρ νιά, τ σ σε παραγωγή σ και σε π ι τητα. Στην Ιταλία, ι κλιματικές συνθήκες και η «μύγα-δ λ % ν ς» είναι ι δύ ασικές αιτίες π υ έ! υν πρ καλέσει τα πι σ αρά πρ λήματα στην παραγωγή, με απ τέλεσμα ι τιμές να ρίσκ νται στα ύψη και η !ώρα να αντιμετωπί ει ίσως τ σ αρ τερη κρίση των π λλών τελευταίων ετών σε αυτ ν τ ν τ μέα.

Sπως επισημαίνει πρ σ%ατη έρευνα της ε%ημερίδας la Repub­blica, η παραγωγή στην Ιταλία έ!ει σημειώσει πτώση κατά 37% και σε ρισμένες περι !ές π υ θεωρ ύνται τι διαθέτ υν τ καλύτερ ελαι λαδ , πως η /ύμπρια και η Τ σκάνα, η πτώση έ!ει %τάσει ακ μα και στ 45%. /ι δυσκ λίες π υ αντιμετωπί υν ι παραγωγ ί έ! υν δηγήσει στην αύ"ηση της τιμής, η π ία έ!ει διπλασιαστεί σε σ!έση με τ περασμέν έτ ς. Sλα αυτά, ενώ η μ σπ νδία αγρ τών Coldiretti, κρ ύει τ ν κώδωνα τ υ κινδύν υ για την «εισ λή» "έν υ ελαι λαδ υ πως συνέ η τ πρώτ ε"άμην τ υ 2014.

«Αν η τάση παραμείνει, η ά%ι"η "έν υ ελαι λαδ υ θα %τάσει σε ιστ ρικά επίπεδα μέ!ρι τ τέλ ς τ υ έτ υς. Με άλλα λ για, δύ μπ υκάλια στα τρία π υ έ! υν συσκευαστεί στην Ιταλία θα περιέ! υν λάδι απ άλλες !ώρες. Συμ υλεύω τ υς καταναλωτές να ελέγ! υν την ετικέτα, κυρίως τα μικρά γράμματα», επισημαίνει πρ εδρ ς της μ σπ νδίας, Ρ μπέρτ Μ νκάλ .

Την ίδια στιγμή, στην Ελλάδα, σύμ%ωνα με τις εκτιμήσεις για τις ασικές ελαι παραγωγικές περι !ές της !ώρας, πως είναι η Πελ π ννησ ς και η Κρήτη, πρ λέπεται υπερδιπλασιασμ ς της συν λικής παραγωγής ελαι λάδ υ, %θάν ντας τ υς 270.000-280.000 τ ν υς, έναντι 135.000 τ νων την πρ ηγ ύμενη καλλιεργητική περί δ . Ε"αιτίας δε της μειωμένης παραγωγής τ σ στην Ιταλία σ και στην Ισπανία, π υ απ τελεί αρ μετρ για την π ρεία των διεθνών τιμών, η γενική πρ - λεψη για την παραγωγή ελαι λάδ υ την περί δ 2014-2015 είναι πως η ήτηση θα υπερ εί την πρ σ% ρά, τα απ θέματα ελαι - λάδ υ θα μειωθ ύν ακ μη περισσ τερ και ι τιμές θα γνωρίσ υν μεγάλη άν δ και θα κυμανθ ύν απ 3-4 ευρώ τ λίτρ .

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.