¡¤ÔÈ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ› ηÓÔÓÈÛÌÔ› ÁÈ· ∞√Σ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πακέτ καν νιστικών ν μ θετημάτων τ π ί είναι συνεπακ λ υθ και συμπληρωματικ της ασικής ν μ θεσίας για την Απ κλειστική ικ ν μική Aώνη της Κυπριακής Δημ κρατίας και για την ικ ν μική α%ι π ίηση των υδρ γ - νανθράκων ε%έτασε η Κ ιν υλευτική Επιτρ πή Ε%ωτερικών και Ευρωπαϊκών Υπ θέσεων, σύμ ωνα με τ ν Αναπληρωτή Πρ εδρ της Επιτρ πής, υλευτή τ υ ΔΗΣΥ Πρ δρ μ υ Πρ δρ μ υ.

κ. Πρ δρ μ υ είπε τι η ν μ θεσία αυτή – η π ία έ ει ετ ιμαστεί έγκαιρα - θα α ρά κυρίως καν νισμ ύς μέσω των π ίων θα γίν νται αδει δ τήσεις “είτε για την π ντιση αγωγών είτε για την π ντιση καλωδίων είτε και για επιστημ - νική θαλάσσια έρευνα.

Ανέ ερε τι ι υπηρεσίες τ υ κράτ υς “έ υν πάρει την πρωτ υλία να πρ τείν υν και μια αρκετά πρωτ π ριακή ν μ θεσία σ ετικά με την πρ στασία των ενάλιων αρ αι τήτων, μια ανάγκη η π ία υπάρ ει και ε%αιτίας τ υ γεγ ν τ ς τι η Κύπρ ς έ ει σωστά και επί σκ πώ μέ ρι στιγμής απ ύγει να ακυρώσει την ελλειπή σ ετική συνθήκη της ΥΝΕΣΚ ”.

Η ν μ θεσία π υ πρ τείνεται, πρ σθεσε, “είτε είναι τρ π π ιητικ ς ν μ ς για την Ανα0ήτηση, Έρευνα και Εκμετάλλευση είτε είναι ι καν νισμ ί σ ετικά με τη δια είριση της θαλάσσιας αυτής περι ής”, απ ρρέει απ τη σύμ αση για τ Δίκαι της Θάλασσας, “την π ία επικαλ ύμαστε και στη άση της π ίας γίν νται διεθνώς σε αστά τα κυριαρ ικά δικαιώματα της ώρας μας”.

κ. Πρ δρ μ υ είπε τι η υι θέτηση αυτ ύ τ υ ν μ θετικ ύ πλαισί υ θα στείλει τ π λιτικ μήνυμα “ τι υπερασπι0 μαστε τα κυριαρ ικά δικαιώματα ι μ ν διακηρύ τηκα, ι μ ν με ψη ίσματα σε διεθνείς ργανισμ ύς αλλά και με τ να δώσ υμε και τ απαραίτητ ν μικ υπ αθρ στη ώρα μας”. Ευ ήθηκε τ πλαίσι – τ π ί αντικρί0εται θετικά - να υι θετηθεί σύντ μα.

“"ωρίς αυτή τη ν μ θεσία και αυτ τ καν νιστικ πλαίσι πιθανώς να εί αμε στ μέλλ ν κενά και ελλείψει”, είπε και αρακτήρισε σωστή την πρωτ υλία αυτή. Είπε, επίσης, τι υπήρ%ε συνεργασία π λλών υπ υργείων και κυ ερνητικών τμημάτων και πως η έκδ ση αδειών είτε για αγωγ ύς είτε για καλώδια θα απ τελεί συλλ γική δια είριση 4-5 υπ υργείων.

Ανέ ερε ακ μη τι “θα υπάρ ει πρ ν ια για την πρ στασία τ υ περι άλλ ντ ς και θα ε%ασ αλί0εται πωσδήπ τε η πρ στασία ευαίσθητων περι ών είτε απ γεωλ γικής ή αρ αι λ γικής άπ ψης και με αυτ τ ν τρ π η Κύπρ ς θα εντα θεί τ συντ μ τερ δυνατ ν στη διεθνή ενεργειακή κ ιν τητα”.

Σε ερώτηση κατά π σ τ ευρωπαϊκ κεκτημέν δεν πρ - ν εί τη ρύθμιση αυτών των 0ητημάτων, κ. Πρ δρ μ υ απάντησε αρνητικά, λέγ ντας τι δεν υπάρ ει έτ ιμη κ ιν τική ν μ θεσία γι` αυτά τα 0ητήματα. Σημείωσε ωστ σ τι τα Υπ υργεία, ι Υπηρεσίες και κυρίως τ Υπ υργεί Ε%ωτερικών π υ ανέλα ε τ συντ νισμ , έ ει λά ει υπ ψη τ πρ ηγ ύμεν και ν μ θεσίες ωρών ι π ίες έ υν εμπειρία σε αυτά τα 0ητήματα συμπεριλαμ αν μένης και της Ν ρ ηγίας.

«Έ ει λη θεί υπ ψη ν μ θεσία, καν νιστικ πλαίσι π υ υπάρ ει, μως υπ γραμμί0 υμε τι, ειδικ τερα στ θέμα των αρ αι τήτων και λ γω τ υ τι η Μεσ γει ς είναι %ε ωριστή περίπτωση, η Κύπρ ς αίνεται τι μπ ρεί να πρωτ π ρήσει» ανέ ερε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.