¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ıˆڛ˜ Û˘ÓÔ̈ۛ·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σε ελεύθερη πτώση έ ει επιδ θεί τ υ τελευταί υς μήνες η τιμή τ υ πετρελαί υ θυμί0 ντας επ ές 2008 ταν απ τα 150 δ λάρια τ αρέλι εί ε δι λισθήσει μέ ρι και τα 30 δ λάρια. Ήδη η πτώση απ τα ψηλά έτ υς έ ει πλησιάσει τ 40% και σε μια επ ή π υ ι παγκ σμιες ικ ν μικές συνθήκες δεν ευν ύν πτώση τέτ ι υ ίαι υ αθμ ύ. Η Αμερικάνικη ικ ν μία είναι σε σταθερή αν δική π ρεία, τ δ λάρι είναι σε υψηλά 5ετίας, τα διεθνή ρηματιστήρια είναι σε ιστ ρικά ψηλά ενώ και ι γεωπ λιτικές ε%ελί%εις μ ν την πτώση τ υ πετρελαί υ δεν ευν ύν.

Παρ λα αυτά η πτώση τ υ πετρελαί υ μ ιά0ει ασταμάτητη ενώ ακ μα και OPEC εκπλήσσ ντας σ εδ ν τ υς πάντες γύρισε την πλάτη στην δι λίσθηση τ υ πετρελαί υ.

Σε παρ μ ιες περιπτώσεις τ υ παρελθ ντ ς και σε π λύ μικρ τερες πτώσεις εί ε παρέμ ει για να ανακ ψει την πτωτική π ρεία της τιμής.

Zλα αυτά είναι υσι λ γικ να υντών υν την παρα ιλ λ γία περί θεωριών συν μωσίας γύρω απ τ λ σκηνικ .

Και έ αια μετά την κ ντρα Ρωσίας – Δύσης π υ πυρ δ - τήθηκε απ την εν ψυ ρ εισ λή τ υ Πρ έδρ υ Π ύτιν στην υκρανία είναι απ λυτα λ γικά η σκέψη λων να πηγαίνει στην Ρωσία.

Είναι κ ινά απ δε τ πως η αμηλή τιμή πλήττει τη Ρωσία περισσ τερ ακ μα και απ τις ίδιες τις κυρώσεις π υ τις έ υν υπ άλει ι δυτικ ί ηγέτες.

Μέσα κτω ρί υ η Deutsche Bank Re­search δημ σίευσε μελέτη για τις επιπτώσεις π υ έ ει η αμηλή τιμή πετρελαί υ στις σημαντικ τερες πετρελαι παραγωγέ ς ώρες. Τμήμα της έρευνας α ιερώθηκε στ π ια ώρα ρειά0εται να επιτύ ει π ια τιμή πετρελαί υ για να ρηματ δ τήσει τ ν πρ ϋπ λ - γισμ της.

Η Ρωσία για παράδειγμα καλύπτει σε π σ στ 60% τ κρατικ της ρέ ς απ την ε%αγωγή ενέργειας, π υ η τιμή υσικ ύ αερί υ είναι συνδεμένη με αυτή τ υ πετρελαί υ. Κατά την έκθεση, η τιμή πετρελαί υ πρέπει να είναι 100 δ λάρια τ αρέλι για να μπ ρεί η Ρωσία να ισ σκελίσει τ ν πρ ϋπ λ γισμ της. Η σημερινή τιμή είναι γύρω στα 65 δ λάρια τ αρέλι. Με σ αρές συνέπειες, πως υπ στηρί0ει Στέ αν Μάιστερ, απ τη Γερμανική Εταιρεία Ε%ωτερικής Π λιτικής. « ρωσικ ς πρ ϋπ λ γισμ ς υπ ρηματ δ τείται. Και υπ τ πρίσμα των ικ ν μικών κυρώσεων της Δύσης και της μηδενικής ανάπτυ%ης π υ ιώνει η ρωσική ικ ν μία, τ πρ λημα π υ αντιμετωπί0ει είναι ιδιαίτερα σ αρ ».

Γερμαν ς εμπειρ γνώμων σε θέματα Ρωσίας πηγαίνει ακ μη παραπέρα, υπ στηρί0 ντας τι η αμηλή τιμή τ υ πετρελαί υ είναι πι δυνηρή για τη ώρα απ ,τι ι κυρώσεις της Δύσης. Και έτσι ι θεωρίες συν μωσίας και τα σενάρια για τη αμηλή τιμή πετρελαί υ δίν υν και παίρν υν. Στη Ρωσία, μάλιστα, ρισμέν ι αρθρ γρά ι θυμήθηκαν τη δεκαετία τ υ ‘80, ταν υπέστη καθί0ηση η τιμή πετρελαί υ, κάτι π υ απ δ θηκε σε μη αν ρρα ίες των ΗΠΑ πρ κειμέν υ να δηγήσ υν τη ώρα στη ρε κ πία και στη διάλυση της Σ ιετικής Ένωσης.

Μέσα κτω ρί υ είδε επίσης τ ως και μια άλλη μια έκθεση, αυτή τ υ Ρωσικ ύ Ινστιτ ύτ υ Στρατηγικών Μελετών, στην π ία η πτώση της τιμής πετρελαί υ απ δίδεται σε συμ ωνία των ΗΠΑ με τη Σα υδική Αρα ία.

Δεδ μέν υ τι η Σα υδική Αρα ία ι μ ν δεν έ ει πρ - θεση να μειώσει την παραγωγή αλλά τ αντίθετ μάλιστα, τ ν περασμέν Σεπτέμ ρι ανέ ασε τις π σ τητες, τ πι πάνω σενάρι απ κτά μεγαλύτερη άση.

ι Αμερικάν ι πως έ υμε ανα έρει %ανά στ παρελθ ν, έμμεσα και άμεσα ελέγ υν τις παγκ σμιες αγ ρές. Με την ενεργ π ίηση των μη ανισμών π υ διαθέτ υν μπ ρ ύν να επηρεάσ υν τιμές εμπ ρευμάτων, ρυσ ύ, πετρελαί υ, ν μισμάτων και μετ ών ενώ μπ ρ ύν να καθ δηγήσ υν την ανα άθμιση ή την υπ άθμιση τραπε0ών, εταιρειών και κρατών.

Μετά την άρνηση της Γερμανίας στην επι λή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας και ειδικά την επι υλακτική στάση των Γερμανών έναντι τ υ Ρωσικ ύ ιμπεριαλισμ ύ ι Αμερικάν ι ήταν αναμεν μεν να πρ ωρήσ υν στ plan B.

Και καθώς η Ρωσική ικ ν μία είναι άμεσα ε%αρτημένη απ τ πετρέλαι ενώ την ίδια ώρα είναι απ κλεισμένη εδώ και 4 μήνες απ τις αγ ρές, η κατάρρευση της τιμής τ υ πετρελαί υ θα έ ει π λύ πιθαν ν καταστρεπτικές συνέπειες στην είδη πρ ληματική ρωσική ικ ν μία.

Σίγ υρα μια κατάρρευση της τιμής κάτω και απ τα 50 δ λάρια π λύ πιθαν ν να έ ει και σ αρές επιπτώσεις στην Αμερικάνικη ικ ν μία και ειδικά στην ικ ν μία της Σα υδικής Αρα ίας. Αλλά η Αμερική δεν είναι τ σ ε%αρτημένη απ τ πετρέλαι ενώ απ την άλλη η Σα υδική Αρα ία είναι μια ώρα πλε νασματική με ισ σκελισμέν πρ ϋπ λ γισμ . Και απ την άλλη είναι π λύ πι εύκ λ να ελέγ%εις της συνέπειες εν ς «π λέμ υ» π υ ίδι ς καθ δηγείς.

Τώρα π υ θα θάσει η τιμή τ υ πετρελαί υ δεν είναι εύκ λ να εκτιμήσει κανείς με ασ άλεια. Τ πι πιθαν ν η τιμή να ρει κάπ ια ισ ρρ πία γύρω στα 50 δ λάρια και να υπάρ ει μια διακύμανση μετα%ύ 50 και 80 δ λάρια τ υς επ - μεν υς μήνες. π ιαδήπ τε υπ ώρηση κάτω απ τα 50 δ λάρια θα %εσηκώσει και έντ νες αντιδράσεις απ τις Αμερικάνικες εταιρείες (πετρελαϊκές, τράπε0ες, ασ αλιστικές κτλ.) και π λύ πιθαν ν να υπάρ%ει θεσμική αντίδραση. Πάντως τ σίγ υρ είναι πως πετρελαϊκ ς αυτ ς π λεμ ς ήρθε για να μείνει και σ η Ρωσία συνε ί0ει τις αυτ κρατ ρικές της ιλ δ %ίες, η Αμερική θα ρησιμ π ιήσει λα τα θεμιτά και αθέμιτα μέσα π υ έ ει στην διάθεση της για να «πνί%ει» ικ ν μικά την Ρωσία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.