ΠΠ EEt­ti­ih­haadd · ·ÂÂÚÚÔÔÔÔÚÚÈÈÎ΋‹  ÂÂÙÙ·ÈÈÚÚ››· · · ÙÙˢ ˜ ¯ ¯ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿˜ ¿˜ ÛÛÙÙ· · ‚‚ÚÚ·‚››· · ‚ · CCAAPPAA

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Eti­had Air­ways, εθνικ ς αερ μετα ρέας των Ηνωμένων Αρα ικών Εμιράτων, διακρίθηκε ως η «Αερ π ρική Εταιρεία της "ρ νιάς» στα ρα εία CAPA Avi­a­tion Awards for Ex­cel­lence 2014. Τα ρα εία CAPA απ τελ ύν τ ν πι αναγνωρισμέν θεσμ ρα εύσεων στ ν κ σμ , π υ επικεντρώνεται στις στρατηγικές π υ ακ λ υθ ύνται απ τις ηγεσίες τ υ κλάδ υ των αερ μετα ρών.

Τ ρα εί «Αερ π ρική Εταιρεία της "ρ νιάς» απ νέμεται στ ρέα π υ έ ει καταγράψει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ανάπτυ%η της παγκ σμιας αερ π ρικής ι μη ανίας, ως στρατηγικ ς ηγέτης και σε αυτ ν π υ καθ ρί0ει τ σημεί ανα ράς για τ υς υπ λ ιπ υς. Για τις πτήσεις απ και πρ ς Κύπρ , η Eti­had Air­ways ρησιμ π ιεί αερ σκά η τύπ υ Air­bus A320. Η πτήση EY093 πραγματ π ιείται πλέ ν κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σά ατ και Κυριακή.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.