ΠπÓÓ‰‰ÈÈÎΤ¤˜ ˜ ÁÁ‡‡ÛÛÂÂÈȘ ˜ ÛÛÙÙÔÔ ÍÍÂÂÓÓÔÔ‰‰Ôԯ››ÔÔ ¯ HHi­illt­toonn

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Aρώματα, εικ νες και αυθεντικές συνταγές απ την Ινδία θα μας μετα έρει απ τις 8 έως τις 14 Δεκεμ ρί υ, τ εστιατ ρι Fon­tana τ υ %εν δ εί υ Hil­ton Κύπρ υ. Σε αυτ τ γευστικ α ιέρωμα, πληθώρα παραδ σιακών πιάτων θα εναλλάσσ νται καθημερινά στ μπ υ έ. " ρτ - αγικά και νηστίσιμα εδέσματα θα είναι επίσης διαθέσιμα. Τ ασικ αρακτηριστικ λων των αγητών είναι η ε%ειδικευμένη ρήση των μπα αρικών πως τ ταντ ύρι και κάρυ.

Απ λαύστε την ε%ωτική αυτή κ υ0ίνα και μάθετε τί σας επι υλάσσει τ μέλλ ν απ Ινδ ειρ μάντη και αστρ λ γ !

Ετ ιμαστείτε λ ιπ ν για ένα υπέρ γαστρ ν - μικ τα%ίδι στην Ινδία με τα αγαπημένα σας πρ σωπα στ εστιατ ρι Fon­tana απ τις 20:00, τιμή 27.00 ευρώ ανά άτ μ . Για πληρ ρίες και κρατήσεις απ ταθείτε στ τηλέ ων 22377777.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.