∞ÂÈÏ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ô Mr. Schäu­ble

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Την ίδια ώρα π υ ι πάντες πρ ε+ λ ύν και πρ ειδ - π ι ύν την Ευρώπη και τ υς ηγέτες τ υς πως τα 'ειρ τερα έπ νται αδι ρθωτ ς Mr. Schäu­ble κ υνάει και πάλι τ δάκτυλ τ υ σε π ι ν «τ λμά» να αμ ισ ητήσει την Γερμανική ιλ σ ία στην «αντιμετώπιση» της κρίσης.

Η αρ'ή έγινε με τ ν υπ υργ ικ ν μικών να πρ ειδ - π ιεί τ ν Μάρι Ντράγκι, να μην ακ λ υθήσει των μ ντέλ των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, ως πρ ς την έκδ ση 'ρήματ ς, δι τι, κατά τις εκτιμήσεις τ υς, στην Ευρώπη δεν θα εί'ε τ ίδι απ τέλεσμα. Ένα ακ μα +έσπασμα έπαρσης και αλα2 - νείας τ υ μ ναδικ ύ Mr. Schäu­ble π ί ς δεν λέει να τ 'ωνέψει πως παρ’ λες τις συνε' μενες επιθέσεις τ υ στ ν ανε+άρτητ θεσμ της ΕΚΤ Μάρι Ντράγκι δεν τα ά2ει κάτω και δεί'νει απ ασισμέν ς να πρ 'ωρήσει με τύπωμα 'ρήματ ς.

Μια απ ασιστικ τητα π υ τ νίστηκε για ακ μα μια ρά στην τελευταία συνεδρία της ΕΚΤ π υ πρ εδρ ς +εκαθάρισε πως στην πρώτη συνεδρία τ υ νέ υ έτ υς θα απ ασίσει για την ανάληψη περαιτέρω δράσης για την τ νωση της ικ ν μίας της ευρω2ώνης.

Επίσης +εκαθάρισε με τ ν πι ισ'υρ τρ π την πρ σήλωση της κεντρικής τράπε2ας στην στήρι+η της ικ ν μίας της ευρω2ώνης και υπ στήρι+ε την ιδέα της έκδ σης 'ρήματ ς για την αγ ρά τίτλων, πως κρατικά μ λ γα και πρ ειδ π ίησε τι η εναντίωση της γερμανικής και άλλων ευρωπαϊκών κυ ερνήσεων δεν θα απ τρέψει την ΕΚΤ απ τη δέσμευσή της.

Δηλώσεις π υ πρ κάλεσαν την έκρη+η τ υ «κακ μαθημέν υ» Mr. Schäu­ble π ί ς πρ ε+ λησε με περισσ θράσ ς πως η π σ τική 'αλάρωση δεν θα λειτ υργήσει στην Ευρώπη. Πρ ειδ π ίησε δε τι μία επεκτατική ν μισματική και 'ρηματ πιστωτική π λιτική απ τελεί αιτία ικ - ν μικών πρ λημάτων και 'ι τη λύση τ υς. Σ' λιά2 ντας την ιδέα σύμ ωνα με την π ία η ικ ν μική αδυναμία απαιτεί μία επεκτατική ν μισματική και 'ρηματ πιστωτική π λιτική, Σ ιμπλε δήλωσε: «Δεν είναι πεπεισμέν ς γι’ αυτ . Αντίθετα, είμαι της άπ ψης τι αυτή η πρ σέγγιση δεν απ - τελεί λύση, μάλλ ν είναι η αιτία (σ.σ. ικ ν μικών πρ λημάτων)», είπε.

Στ ίδι μήκ ς κύματ ς κινήθηκαν και ι δηλώσεις τ υ «δ ρυ ρ υ» τ υ Mr. Schäu­ble εντ ς της ΕΚΤ, τ υ Γενς Βάιντμαν. δι ικητής της κεντρικής τράπε2ας της Γερμανίας, επανέλα ε τα λ για τ υ μέντ ρα τ υ πως μία π σ τική 'αλάρωση δεν θα λειτ υργήσει στην Ευρώπη. «Δεν μπ ρεί κανείς να ε αρμ σει την ίδια ρμ υλα στην Ευρώπη, αυτήν π υ εί'ε επιτυ'ία στις ΗΠΑ ή στην Ιαπωνία», δήλωσε Γενς Βάιντμαν κατά τη διάρκεια συνέντευ+ης Τύπ υ στην Φρανκ ύρτη.

«Στις ΗΠΑ, υπάρ'ει ένα κεντρικ κράτ ς π υ εκδίδει μ λ γα π υ είναι π λύ ασ αλή. Εδώ δεν έ' υμε κεντρικ κράτ ς», δήλωσε Βάιντμαν, πρ σθέτ ντας τι εάν δανεισμ ς γίνει π λύ θην ς για τα κράτη, αυτ θα απ θαρρύνει την πρ ώθηση των μεταρρυθμίσεων. Λ για ασικά π υ είναι σαν να έ γαιναν απ τ στ μα τ υ Mr. Schäu­ble α ύ με κάθε ευκαιρία απα+ιώνει την Αμερικάνικη π λιτική τ υ QE και ευλ γαεί τα γένια τ υ για την Γερμανική σκληρή δημ - σι ν μική π λιτική π υ συν δεύεται έ αια με αντικ ινωνικές μεταρρυθμίσεις, σκληρή και μ ν διάστατη λιτ τητα και πρωτ ανή εσωτερική υπ τίμηση και τώ'εια.

9λα αυτά έ αια έ' υν +επεράσει κάθε ρι στην Ευρώπη και είδη κράτη πως Γαλλία και Ιταλία έ' υν αντιδράσει και δεί'ν υν απ ασισμέν ι να κ ντράρ υν στα αν ικτά την Γερμανία. Ίσως έ αια πι π λύ να τ κάν υν και απ ανάγκη των π λιτικών ε+ελί+εων α ύ σε Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αγγλία και Ιταλία τα ακραία αντιευρωπαϊκά κ μματα έ' υν πάρει την ανι ύσα και είναι θέμα 'ρ ν υ να κυριαρ'ήσ υν. Ναι μεν η κίνηση τ υ Μάρι Ντράγκι να πρ - 'ωρήσει με QE είναι σα έστατα μια κίνηση στην σωστή κατεύθυνση και ίσως τ πρώτ και πι απ ασιστικ ήμα να σπάσει η Γερμανική αδιαλλα+ία αλλά δεν είναι αρκετ για να σωθεί η ΕΕ. Για να σωθεί η ΕΕ πρέπει τα Ευρωπαϊκά κράτη να επαναστατήσ υν συντ νισμένα και απ ασιστικά και να απαιτήσ υν τ ν τερματισμ της σκληρής λιτ τητας και αντικατάστασης της με ένα Ευρωπαϊκ σ'έδι ανάπτυ+ης τ π ί θα πρέπει υσικά να συν δευτεί και απ ένα γενναί κ ύρεμα τ υ 'ρέ υς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.