∞ÓÂÚÁ›· Î·È Ó¤ÔÈ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είναι δεδ μένη η ανεργία στην Κύπρ αλλά μας λυπεί ιδιαίτερα τ π σ στ της ανεργίας στ υς νέ υς επιστήμ - νες π υ έ θασε τ 25% απ τ γενικ 16% π υ υπάρ!ει και με μεγάλ π σ στ να ανα/ητεί εργασία στ ε$ωτερικ .

Γιατί ι νέ ι αυτ ί, θεωρώντας τ υς « ρε$άτ υς» για δ υλειάς (πτυ!ι ύ! ι και ι άλλ ι) να μην μπ ρ ύν να ρ υν εργασία; Τα δεδ μένα της ικ ν μίας είναι αυτά π υ είναι και ασ αλώς δεν μπ ρ ύν να απ ρρ ηθ ύν λ ι σε εργασία με τα σημερινά δεδ μένα. Εμείς θα καταθέσ υμε μως τις δικές π λύ πρ σ ατες εμπειρίες, ταν δια ημίσαμε για 4 θέσεις εργασίας για πωλητές/εκτιμητές στα γρα εία μας. ?ι γενικές μας παρατηρήσεις άσει των 183 αιτήσεων και 30 συνεντεύ$εων είναι ι ακ λ υθες. Πρ ς τ ύτ εισηγ ύμαστε πρ ς τ υς νέ υς μας πως:

Υπ άλλ υν πλήρως συμπληρωμέν ι γρα ικ (C.V.) με λεπτ μερείς ημερ μηνίες κλπ, δι τι στ πρώτ στάδι ταν ετ ιμαστεί τ “short list” αυτή θα ασί/εται πάνω στα δεδ μένα τ υ ι γρα ικ ύ.

'ταν ανείτε τυ!ερ ς να σας καλέσ υν για πρ σωπική συνέντευ$η πρ σέ$ετε τα ακ λ υθα:

- Ντυθείτε ευπρεπώς, ι άνδρες με κ στ ύμι και γρα άτα εάν είναι δυνατ ν και ι γυναίκες !ι με πρ κλητικ μίνι και με μπ ύστ έ$ω – Δεν πρ σλαμ άνεστε για δισκ θήκη.

- Σ ήστε τ κινητ σας και α ήστε τ έ$ω απ την αίθ υσα συνέντευ$ης, ως επίσης και τα κλειδιά τ υ αυτ κινήτ υ. Μια αιτήτρια πρ σήλθε μιλώντας στ κινητ της και κατά την διάρκεια της 20λεπτης συνέντευ$ης κτύπησε τ τηλέ ων της 3 ρές. Ασ αλώς και απ ρρί θηκε αμέσως.

- Μην ρωτάτε τ ν μελλ ντικ /πιθαν εργ δ τη σας ε$’ αρ!ής για ωράρι και μισθ . Α ήστε τ ν εργ δ τη να σας τ ανα έρει. ? ιδιωτικ ς τ μέας σίγ υρα δεν είναι Κυ ερνητικ ς. Εδώ εργά/εστε π τε υπάρ!ει η δ υλειά και αυτ περιλαμ άνει ρισμένες ρές και ακαν νιστα ωράρια.

- Δώστε μέγιστη σημασία να μάθετε απ τις εμπειρίες της εργασίας σας και !ι ιδιαίτερα π ιες είναι ι απ λα ές. Αυτ θα $εκαθαρίσει στ τέλ ς της συνέντευ$ης !ι ε$’ αρ!ής.

- Πρ ετ ιμαστείτε για την συνέντευ$η α ύ μελετήσετε την ιστ σελίδα τ υ πιθαν ύ σας εργ δ τη για να δεί$ετε τι πρ ετ ιμαστήκατε επί τ ύτ υ με τ ανάλ γ ενδια έρ ν.

- «Δ κιμάστε με κύριε και δεν θα !άσετε» μας ανέ ερε ένας ενδια ερ μεν ς. έλιωσε πάγ ς αμέσως με την πρ - σέγγιση αυτή.

- Λίγα καλά λ για για την εταιρεία τ υ εργ δ τη δεν θα είναι λάθ ς- !ι μως υπερ λές δι τι εργ δ της θα αντιλη θεί τι πρ κειται περί «καλ πιάσματ ς» με !ι καλή εντύπωση στ τέλ ς.

- 'σ ν α ρά εκείν υς π υ δεν γνωρί/ υν επαγγελματικά αγγλικά (τ υλά!ιστ ν) !ι εκείνα της T.V. και διασκέδασης, δεν έ! υν υπ θεση. Απ ρρίπτ νται απ τ C.V. Σε αυτ ταίνε και ι ίδι ι ι νέ ι π υ α ύ ε$ασ άλισαν ένα πτυ!ί απ τα Κυπριακά καλ ύμενα αγγλ ωνα κ λέγια και πανεπιστήμια στην Κύπρ με Greek-English δεν πρ !ωρ ύν τ υλά!ιστ ν με ένα !ρ ν σπ υδές στην Βρετανία. Δεν είναι θέμα κ στ υς να σπ υδάσετε στην Ελλάδα ή στην Βρετανία, δι τι στην μεν Βρετανία η διάρκεια σπ υδών είναι 3 !ρ νια, ενώ στην Ελλάδα απ 4-6 !ρ νια, επιπλέ ν της δια ρετικής ν τρ πίας μη γνωρί/ ντας επαρκώς την διεθνή γλώσσα και ασ αλώς την Ευρωπαϊκή ν τρ πία.

- Εάν έ!ετε την ευκαιρία να εργαστείτε στ ε$ωτερικ τ υλά!ιστ ν για 1-2 !ρ νια μετά τ πτυ!ί επί τ υ αντικειμέν υ σας, να είστε σίγ υρ ι για μια θέση εργασίας στην Κύπρ και θα έ!ετε σ αρ πρ άδισμα. - Κλπ 'ταν επιτέλ υς ε$ασ αλίσετε εργασίας μην παρασυρθείτε απ υπάρ! υσες καταστάσεις και συμ υλές των συναδέλ ων σας. Σε μια περίπτωση ι «συνάδελ ι» συνέστησαν στ ν νε πρ σλη θέντα τι «δεν είναι ανάγκη να παράγει τ σ γκ εργασίας» - δι τι θα εκτεθ ύν ι ίδι ι. ?ι συμ υλάτ ρες αυτ ί απ λύθηκαν λ ι. Πως θα πρ κ ψει ένας νε εισερ! μεν ς ταν ακ λ υθεί την ν τρ πία αυτή της Δημ σιας Υπηρεσίας;

? τ μέας των ακινήτων περνά δύσκ λες/καταστρ ικές στιγμές αλλά είναι τ μέας τ υ μέλλ ντ ς με τα αυ$ημένα επίπεδα τ υ τ υρισμ ύ και υπ δ μών. Στ ν δικ μας τ μέα πως και σε λ υς τ υς τ μείς, η συνε!ής μάθηση είναι μ ν πρ ς ελ ς τ υ νέ υ αλλά μ ν για τ υς « ρε$άτ υς». Μην υπ άλλετε αίτηση για άδεια δι τι «είμαι κ υρασμέν ς». Έντ νη εργασία 2-3 ε δ μάδων ακ λ υθείτε απ κενές περι δ υς. Πρ σπαθήστε να πρ άλλετε την επι!είρηση και στ υς γνωστ ύς/ ικ γένειες σας είτε μέσω ίλων σας/face­book, εγγρα είτε σε διά ρ υς συνδέσμ υς (με την ήθεια τ υ εργ δ τη) και απ κτείστε τ ν δικ σας επι!ειρηματικ κύκλ π υ θα ηθήσει την εταιρεία σας και ασ αλώς εσάς στ τέλ ς.

Μην πιστεύετε τι τ γρασίδι τ υ γείτ να είναι καλύτερ απ τ δικ σας π υ και να ρίσκεστε. Τ λμήστε ασ αλώς να επιδιώ$ετε καλύτερη θέση, μισθ κλπ αλλά μετρήστε τα «κ υκιά» σας δι τι στην Κύπρ π υ καθένας θέλει να έ!ει την δική τ υ επι!είρηση με πρ τεραι τητα στις πλείστες των περιπτώσεων η άση να είναι ι συγγενείς/ ίλ ι κλπ τίπ τε δεν είναι σίγ υρ .

Στ τέλ ς της ημέρας αγαπητ ί μας νέ ι, κάνετε μια σύγκριση μισθ ύ και άλλων ω ελημάτων δι τι δεν είναι μ ν μισθ ς αλλά και κ ινωνικές ασ αλίσεις, ταμεί πρ - ν ίας, υγείας, ταμεί αδειών, δ ιπ ρικά και τ σα άλλα παρεμ ερή.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.