OEÙÔ˜ ÍÂηı·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2015 ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μία απ τις πι κρίσιμες !ρ νιές αναμένεται να είναι τ 2015 για την Ευρω/ώνη.

Μια !ρ νιά π υ θα $εκαθαρίσ υν π λλά σ α ρά τ μέλλ ν της ένωσης η π ία εδώ και 5 !ρ νια μαστί/εται απ την !ειρ τερη ικ ν μική, π λιτική, κ ινωνική και ανθρωπιστική κρίση της σύντ μης ιστ ρίας της.

Καταρ!ήν θα $εκαθαρίσει τ π λυπ θητ QE (π σ τική !αλάρωση) της ΕΚΤ. Αν και Μάρι Ντράγκι τ $εκαθάρισε πως δεν κάνει πίσω κ ντρα στην Γερμανική αδιαλλα$ία και θα πρ !ωρήσει με QE, αρκετά είναι ακ μα τα αναπάντητα ερωτήματα τα π ία εκτ ς συγκλ νιστικ ύ απρ πτ υ θα απαντηθ ύν εντ ς τ υ πρώτ υ τριμήν υ. Τ πρώτ πράγμα π υ θα πρέπει να απαντηθεί είναι τ π τε θα $εκινήσει τ πρ γραμμα. ?ι αγ ρές πρ ε$ λ ύν κατά 50% έναρ$η τ υ QE την ερ! μενη ε δ μάδα και κατά 90% έναρ$η την αμέσως επ μενη συνεδρία της ΕΚΤ π υ θα λά ει τ ν Μάρτι στην Κύπρ . Έπειτα μεί/ ν ς σημασίας είναι τ μέγεθ ς και η μεθ δ λ γία τ υ QE. Εδώ ι απ ψεις διίστανται α ύ τ μέγεθ ς κυμαίνεται απ τα 500δις μέ!ρι 1.5τρις ενώ στην μεθ δ λ γία τα πράγματα είναι π λύ πι περίπλ κα. Μπ ρεί Μάρι Ντράγκι να σ καρε θετικά τις αγ ρές και αρνητικά τ υς Γερμαν ύς ανακ ινών ντας τ ν περασμέν ?κτώ ρι την ε αρμ γή τ υ πρ γράμματ ς αγ ράς τιτλ - π ιημένων δανείων (ABS) αλλά τ μεγάλ ερώτημα α ρά στ αν ι κινήσεις αυτές θα έ! υν απ τέλεσμα ή θα απ δει- !θ ύν “ημίμετρα”, πριν την αναπ ευκτη για ρισμέν υς “καν νική” π σ τική !αλάρωση (QE). Τα τε!νικά !αρακτηριστικά τις !αλάρωσης αυτής είναι π λύ σημαντικά και ι αγ - ρές θα κρίν υν αν θα έ! υν την απ τελεσματικ τητα π υ εί!αν στις ΗΠΑ ταν η Fed πρ !ώρησε σε δύ γύρ υς QE.

Πέραν τ υ QE τ νέ έτ ς θα είναι ιδιαίτερ σημαντικ , ίσως πι σημαντικ και απ τ QE της ΕΚΤ, σ α ρά την συνέ!ιση της εγκληματικής λιτ τητας π υ έ!ει επι άλει η Γερμανία. Επειδή ναι μεν η ΕΚΤ τυπών ντας !ρήμα τ νώνει την ρευστ τητα στην αγ ρά μέσω της ελά ρυνσης !ρέ υς αλλά απ την άλλη σ η λιτ τητα συνε!ί/εται είναι σαν να γίνεται μια τρύπα στ νερ .

?ι πρ σ ατες π λιτικές ε$ελί$εις σε Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Μεγάλη Βρετανία π υ τα π λιτικά κ μματα π υ απ ρρίπτ υν τ ν Μερκελισμ πρ ηγ ύνται στις δημ σκ - πήσεις αυ$άν υν την πίεση σε Μέρκελ και Σ ιμπλε να αλλά$ υν π λιτική.

Είδη Γαλλία και Ιταλία μπρ στά στ άσμα επικράτησης των ευρωσκεπτικιστών έ! υν σηκώσει «αντάρτικ » κ ντρα στην Γερμανική αδιαλλα$ία και ετ ίμασαν πρ ϋπ λ γισμ π υ σε καμία περίπτωση δεν ρίσκει σύμ ωνη την Γερμανία. Την ίδια στιγμή η ενδε! μενη νίκη τ υ ΣΥΡΙ\Α στις επικείμενες εκλ γές στην Ελλάδα είναι ίσως η μεγαλύτερη ήττα της Μέρκελ και η απαρ!ή της μεγαλύτερης απ - δ κιμασίας της εγκληματικής λιτ τητας π υ έ!ει τω! π ιήσει τ 30% τ υ ελληνικ ύ λα ύ. Σίγ υρα Σύρι/α π λύ λίγα μπ ρεί να κάνει έναντι στ Γερμανικ τεί! ς και ειδικά αν δεν τ πρά$ει σε συνεργασία με άλλα κράτη.

Απ την άλλη μως σύμμα! υς στ δύσκ λ έργ τ υς τα κράτη αυτά έ! υν τις ίδιες τις αγ ρές π υ για πρώτη ρά απ δ κιμά/ υν αν ικτά την συνταγή Μέρκελ και δεν λέπ υν ως στ τ ύνελ της Ευρωκρίσης σ η λιτ τητα συνε!ί/εται. Είδη μεγάλα funds ευρωπαικά και αμερικάνικα δειλά δειλά εγκαταλείπ υν την Ευρω/ώνη και ψά!ν υν νέ υς πρ ρισμ ύς να τ π θετηθ ύν.

Έτ ς $εκαθαρίσματ ς αναμένεται να είναι τ 2015 για την Ευρω/ώνη και τ ?υκρανικ /ήτημα. Σύμ ωνα με τ ν πρ εδρ τ υ Ευρωπαϊκ ύ Συμ υλί υ Ντ ναλντ Τ υσκ, η υκρανική κρίση και η σ!έση με τη Ρωσία είναι στην κ ρυ ή της ευρωπαϊκής ατ/έντας. Τ Μάρτι η ΕΕ απ ασί/ει για την παράταση των κυρώσεων π υ έ! υν επι ληθεί στην Ρωσία. Μια πρώτη και σημαντική δ κιμή για την συν !ή της Ένωσης. Ήδη σήμερα υπάρ! υν ωνές απ την Ιταλία ή την ?υγγαρία π υ αμ ισ ητ ύν την απ τελεσματικ τητα των κυρώσεων. ? Λετ ν ς υπ υργ ς Ε$ωτερικών Έντγκαρς Ρίνκε ικς, τ υ π ί υ η !ώρα αναλαμ άνει απ σήμερα την εκ περιτρ πής πρ εδρία της ΕΕ, απ δίδει ιδιαίτερη σημασία σε μια ενδεδειγμένη απάντηση ΕΕ και ΝΑΤ? στην ιμπεριαλιστική π λιτική τ υ Κρεμλίν υ έναντι της ?υκρανίας. Ένα /ήτημα σίγ υρα περίπλ κ τ π ί έ!ει $ε ύγει απ τα στενά πλαίσια της κ ντρας τ υ αλα/ νικ ύ Π ύτιν με την δύση. Λ γ της «εγκληματικής» απ ασης τ υ Κρεμλίν υ να εισ άλει στην ?υκρανία έ!ει πυρ δ τηθεί ένας ικ ν - μικ ς π λεμ ς μετα$ύ Ρωσίας και δύσης π υ ναι μεν μεγάλ ς !αμέν ς είναι η Ρωσία η π ία στην υσία έ!ει πτω!εύσει αλλά έ!ει επηρεάσει σε μεγάλ αθμ και την εύθραυστη και καταρρακωμένη ευρωπαϊκή ικ ν μία.

'λα αυτά τα /ητήματα αναμένεται να $εκαθαρίσ υν εντ ς τ υ 2015 με την ΕΕ στην κυρι λε$ία να παί/ει τα ρέστα της σ α ρά την συν !ή της και την επι ίωση της. Σίγ υρα η μπάλα ρίσκεται στα π δια της Γερμανίας αλλά π λλά θα ε$αρτηθ ύν και απ τις συμμα!ίες π υ σιγά σιγά δημι υργ ύνται για να ανταπε$έλθ υν έναντι στην Γερμανική αδιαλλα$ία.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.