ΔÈ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

?ι υψηλ ί τ ν ι με τ υς π ί υς $εκίνησε η πρ εκλ γική περί δ ς ε$ακ λ υθ ύν να κυριαρ! ύν στ ν δημ σι λ γ στην Ελλάδα.

Cαρακτηριστικ παράδειγμα, ι απ διά ρες πλευρές επαλαμ αν μενες συγκρίσεις με τις εκλ γές τ υ 1920, ως εάν η Ελλάδα να ρίσκεται ( πως τ τε) σε εμπ - λεμη κατάσταση και η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση να απ τελεί απλή μετε$έλι$η της αγγλ γαλλικής απ ικι κρατίας των αρ!ών τ υ 20 υ αιώνα. Σύμ ωνα με άρθρ π υ δημ σίευσε τ Πρώτ Θέμα η π λωση π υ αναπτύσσεται έ!ει, έ αια, ως πρ ανή στ ! την αύ$ηση της συσπείρωσης των δύ μεγαλύτερων κ μμάτων, η π ία πιστεύεται τι μπ ρεί να επιτευ!θεί αν ι εκλ γές μετατραπ ύν σε δημ ψη ισματική επιλ γή κυ έρνησης και κυρίως πρωθυπ υργ ύ.

Τ πρώτ και κρισιμ τερ διακύ ευμα των επ μενων εκλ γών α ρά, επ μένως, τ εάν και ως π ι ν αθμ ι ψη ρ ι θα ανταπ κριθ ύν στ ν διλημματικ !αρακτήρα της αναμέτρησης τ ν π ί επι!ειρ ύν να επι άλ υν τα δύ μεγαλύτερα κ μματα εκμεταλλευ μενα και την πλει ψη ική λειτ υργία τ υ εκλ γικ ύ ν μ υ (τ μπ ν υς των 50 εδρών στ πρώτ κ μμα, ανε$αρτήτως της δια ράς απ τ δεύτερ ). Γεγ ν ς π υ καθιστά τ πρώτ κ μμα τ ν απαραίτητ πυλώνα π ιασδήπ τε κυ ερνητικής πλει ψη ίας.

Στις εκλ γές τ υ Ι υνί υ 2012, σε ένα ε$ίσ υ π λωμέν π λιτικά περι άλλ ν, ΝΔ και ΣΥΡΙ\Α συγκέντρωσαν αθρ ιστικά τ 56,6% των εγκύρων και σε απ λυτ αριθμ 3.480.519 ψή υς (μ λις 120.000 περισσ - τερες απ τι μ νη της η ΝΔ τ ν Μάρτι τ υ 2004). Δύ !ρ νια αργ τερα, στις ευρωεκλ γές τ υ Μαΐ υ, τα δύ μεγαλύτερα κ μματα περι ρίστηκαν αθρ ιστικά στ 49,3% των εγκύρων, ενώ σε απ λυτ υς αριθμ ύς απεί!αν αισθητά απ τ συμ λικ ρι των 3.000.000 ψή ων.

Τα μέ!ρι σήμερα διαθέσιμα δημ σκ πικά δεδ μένα εμ ανί/ υν, έ αια, μια ενδυνά- μωση τ υ δικ μματισμ ύ και δηγ ύν στην υπ θεση τι στις 25 Ιαν υαρί υ τ πιθαν - τερ είναι ΝΔ και ΣΥΡΙ\Α να $επεράσ υν αθρ ιστικά τ 60%. Τ ερώτημα πως π υ παραμένει είναι αν θα πρ σεγγίσ υν τ 65%, ένα απ τέλεσμα π υ θα μπ ρ ύσε να θεωρηθεί ως ένδει$η παγίωσης τ υ νέ υ δικ μματισμ ύ.

Ένα εμπ δι π υ καλ ύνται να υπερ ύν ι δύ διεκδικητές της ε$ υσίας είναι τα σ!ετικώς !αμηλά επίπεδα κ μματικής ταύτισης απ τα π ία εκκιν ύν. Με άση τα δεδ μένα απ την έρευνα «Τάσεις» της MRB, μ ν τ 50% τ υ εκλ γικ ύ σώματ ς δηλώνει αισθητά «κ ντά» είτε στη ΝΔ είτε στ ν ΣΥΡΙ\Α ενώ ι υπ λ ιπ ι μισ ί αισθάν νται ταυτ !ρ να «μακριά» και απ τ υς δύ . Βέ αια, αρκετ ί απ τ υς απ στασι - π ιημέν υς αυτ ύς ψη ρ υς είναι ενδε! μεν να δηγηθ ύν τελικά στην απ !ή, ένα αιν μεν π υ συνε!ώς διευρύνεται την τελευταία δεκαετία, ανε ά/ ντας έτσι εμμέσως τ αθρ ιστικ π σ στ τ υ δικ μματισμ ύ. Γιατί στην πραγματικ τητα ι π λίτες αυτ ί καλ ύνται να απαντήσ υν σε ένα δίλημμα π υ τ υς τίθεται εκ των άνω τη στιγμή π υ ι ίδι ι δεν εμπιστεύ νται πλέ ν τα π λιτικά κ μματα.

Στ ρευστ αυτ τ πί ΝΔ και ΣΥΡΙ\Α αίνεται να απευθύν νται κυρίως στ υς ήδη πεπεισμέν υς ψη ρ υς, με τ ν ΣΥΡΙ\Α να διατηρεί ένα (έστω και μει ύμεν ) πρ άδισμα, τ π ί έ!ει κατ !υρώσει απ τις ευρωεκλ γές τ υ περασμέν υ Μαΐ υ. Τ κρίσιμ μέγεθ ς π υ διαμ ρ ώνει αυτ τ πρ άδισμα είναι η απευθείας μετατ πιση πρ ς τ ν ΣΥΡΙ\Α ψη ρων της ΝΔ τ 2012 (περίπ υ 2,5% έως 3% τ υ συν λικ ύ εκλ γικ ύ σώματ ς), διαρρ ή π υ αίνεται να συνε!ί/εται (πρ ανώς σε μικρ τερα μεγέθη) ακ μη και με άση τ υς ψη ρ υς της ΝΔ στις ευρωεκλ γές. Αυτ ύς ειδικά τ υς ψη ρ υς έ!ει στ στ !αστρ η επιθετική πρ ς τ ν ΣΥΡΙ\Α επι!ειρηματ λ γία της ΝΔ, γιατί μ ν αν αυτ τ ρεύμα ακυρωθεί, η ΝΔ μπ ρεί να ελπί/ει σε ένα ευν ϊκ γι’ αυτήν απ τέλεσμα.

Μια δεύτερη δε$αμενή ψη ρων στην π ία απευθύνεται η ΝΔ είναι ι τ π - θετ ύμεν ι δε$ιά της, και ι π ί ι με άση των ευρωεκλ γών απ τελ ύν σ!εδ ν τ 17% τ υ εκλ γικ ύ σώματ ς. Βέ αια, απ τ σύν λ αυτ η σημαντικ τερη μερίδα στρά ηκε πρ ς τη Cρυσή Αυγή (9,3%), επιδεικνύ ντας μάλιστα μια απ λύτως συνεκτική εκλ γική συμπερι ρά, τ σ στις περι ερειακές σ και στην ευρωπαϊκή εκλ γή. ?ι πιθανές διαρρ ές ψη ρων απ τη CΑ πρ ς τη ΝΔ (ιδιαίτερα απ τ ν περίγυρ και !ι απ τ ν πυρήνα) είναι μως μέγεθ ς π υ καταγρά εται με αντι ατικ τρ π και με σημαντικές απ κλίσεις στις διά ρες δημ σκ πήσεις και γι’ αυτ π ιαδήπ τε σ!ετική εκτίμησή τ υ είναι απ λύτως παρακινδυνευμένη. 'πως ε$αιρετικά δύσκ λη είναι και η επακρι ής πρ σέγγιση δημ σκ - πικά της εκλ γικής επιρρ ής π υ θα καταγράψει τελικά η CΑ με δεδ μένη μια ισ!υρή τάση απ κρυψης των ψη ρων της π υ παρατηρείται τ υς τελευταί υς μήνες.

Η αναμεν μενη ενδυνάμωση τ υ νέ υ δικ μματισμ ύ πρ έρ!εται επίσης απ την π λυδιάσπαση τ υ μεσαί υ !ώρ υ, αλλά και απ τη !αμηλή κ μματική ταύτιση π υ διαθέτ υν ι επιμέρ υς κ μματικ ί σ!ηματισμ ί τ υ. Ιδιαίτερα Τ Π τάμι, π υ δημ σκ - πικά εμ ανί/εται ως κυρι τερ ς διεκδικητής της τρίτης θέσης (σε ανταγωνισμ της CΑ), εμ ανί/ει τη μικρ τερη ταύτιση αλλά και τις μεγαλύτερες δυνατ τητες να απ τελέσει τ ν κατε$ !ήν υπ δ !έα ταλαντευ - μενων ψη ρων. Αντίθετα, τ ΠΑΣ?Κ, π υ ως ενιαί ς ρέας θα μπ ρ ύσε υπ πρ ϋπ θέσεις να διεκδικήσει την Τρίτη θέση, ρίσκεται σήμερα σε δυσ!ερέστερη θέση.

? ανταγωνισμ ς, πάντως, μετα$ύ των μικρ τερων κ μμάτων απ τελεί τη δεύτερη ψη των εκλ γών της 25ης Ιαν υαρί υ και η έκ ασή τ υ μπ ρεί να επηρεάσει καθ ριστικά τις άμεσες μετεκλ γικές διεργασίες. Γιατί αυτ π υ θα ήταν δημ κρατικά αδιαν ητ είναι η ανάληψη διερευνητικής εντ - λής απ τ ν έγκλειστ τ υ Κ ρυδαλλ ύ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.