ΔΔÚÚ››·· ¯¯ÚÚ˘˘ÛÛ¿¿ ‚‚ÚÚ··‚‚››·· ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔÓÓ ŸŸÌÌÈÈÏÏÔÔ ••ÂÂÓÓÔÔ‰‰ÔÔ¯¯Â››ˆˆÓÓ SSu­un­nr­ri­is­see

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Διεθνείς διακρίσεις για τις υψηλ ύ επιπέδ υ και καιν τ μες υπηρεσίες π υ πρ σέ εραν σε επίπεδ διαμ νής κατά τ 2014, ε$ασ άλισαν πρ σ ατα τρεις $εν δ !ειακές μ νάδες τ υ ?μίλ υ Œεν δ !είων Sun­rise. ?ι ρα εύσεις έγιναν στ πλαίσι της ετήσιας διεθν ύς τ υριστικής έκθεσης World Travel Mar­ket τ υ Λ νδίν υ. Την έκθεση δι ργάνωσε τ υριστικ ς ργανισμ ς Thom­son Hol­i­days και τα $εν δ !εία ρά ευσε διεθνής τα$ιδιωτικ ς ργανισμ ς TUI Travel PLC. Συγκεκριμένα, ι $εν δ !ειακές μ νάδες Sun­rise Pearl Ho­tel & Spa και Sun­rise Beach Ho­tel τιμήθηκαν με τ !ρυσ ρα εί «Best Thom­son Plat­inum Ac­com­mo­da­tion», ενώ τ $εν δ !ειακ συγκρ τημα «Bril­liant Ho­tel Apart­ments», απέσπασε επίσης !ρυσ ρα εί , στην κατηγ ρία «Best Thom­son 4T Ac­com­mo­da­tion» Τα $εν δ !εία τ υ ?μίλ υ Œεν δ !είων Sun­rise, τιμήθηκαν και στ παρελθ ν με ρα εία υψηλ ύ κύρ υς απ κ ρυ αί υς ργανισμ ύς τ υ κλάδ υ. Στ ν 'μιλ ανήκει και η $εν δ - !ειακή μ νάδα San­dra Ho­tel Apart­ments. Περισσ τερες πληρ ρίες μπ ρείτε να ρείτε στην ιστ σελίδα www.sun­rise.com.cy

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.