¢‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÙÔ 2015 ÏfiÁˆ ƒˆÛ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αν η μείωση τ υ τ υριστικ ύ ρεύματ ς απ$ την Ρωσία στην Κύπρ συγκρατηθεί στ επίπεδ τ υ 25% τ$τε θα μπ - ρεί να καλυ θεί αυτή η μείωση απ$ άλλες ώρες, αν $μως η μείωση είναι περισσ$τερη τ$τε θα υπάρ ει πρ$&λημα αναπλήρωσης αυτών των θέσεων. Αυτ$ ανέ ερε θες πρ$εδρ ς τ υ ΔΣ τ υ Κυπριακ ύ @ργανισμ ύ Τ υρισμ ύ, Άγγελ ς Λ ΐ υ κατά την διάρκεια συνεδρίας της διευρυμένης Συμ& υλευτικής Επιτρ πής Παρακ λ ύθησης και Συντ νισμ ύ Τ υριστικών Θεμάτων. Αυτ$ π υ τ νίστηκε απ$ τ υς τ υριστικ ύς ρείς είναι πως τ 2015 αναμένεται να είναι μια δύσκ λη ρ νιά για τ ν κυπριακ$ τ υρισμ$.

@ κ. Λ ΐ υ σ λιά ντας τ ν στρατηγικ$ τ υριστικ$ πρ γραμματισμ$ για τ 2015, είπε πως η περί δ ς είναι τέτ ια π υ υπάρ υν αρκετά σ &αρά θέματα τα π ία πρέπει να επιλυθ ύν.

Ανα ερ$μεν ς στα απ τελέσματα τ υ 2014, είπε πως «αυτά μας ικαν π ι ύν μεν αλλά θα μπ ρ ύσαν να είναι καλύτερα» με τις συν λικές α ί εις τ υριστών για τ 2014 να ανέρ νται στις 2.440.000 π υ αντιπρ σωπεύ υν μια αύ ηση περίπ υ 1,5% πάνω στα επίπεδα τ υ 2013.

«Υπάρ υν και πρ &ληματικά μηνύματα αλλά υπάρ υν και ενθαρρυντικά μηνύματα για να σταθ ύμε. Βλέπ υμε $τι ι τάσεις των τελευταίων δύ -τριών μηνών απ$ παραδ σια- κές ώρες, $πως η Αγγλία και η Γερμανία δεί ν υν αυ ήσεις και αίνεται $τι θα συνε ίσ υν εντ$ς τ υ έτ υς, αλλά τ μεγάλ στ ί ημα είναι ι πρ &λεπ$μενες μειώσεις απ$ την Ρωσία, η π ία έτ ς μεν εί ε μια αύ ηση τ υ 5% συγκριτικά με τ 2013 αλλά τ υ ρ$ν υ αναμέν υμε $τι θα έ ει μειώσεις», πρ$σθεσε.

Σ λιά ντας τ κλείσιμ των Κυπριακών Αερ γραμμών είπε: «Eπως πληρ ρ ύμαστε και απ$ τ υς εκπρ σώπ υς της HER­MES αλλά και απ$ τα ιδιωτικ ύς πράκτ ρες αίνεται $τι έ ει καλυ θεί τ κεν$ ανα ρικά με αερ π ρικές θέσεις. Είναι θέμα να λύσ υμε κάπ ια επιμέρ υς πρ &λήματα π υ θα υπάρ υν απ$ κάπ ιες ώρες, των π ίων ι δι ργανωτές τα ιδιών ρησιμ π ι ύσαν τις ΚΑ και πρέπει να σιγ υρευτ ύμε $τι αυτές ι θέσεις θα αναπληρωθ ύν», συμπλήρωσε.

@ι ώρες π υ δίν υμε έμ αση για να γίν υν διευθετήσεις, είπε κ. Λ ΐ υ, είναι η @λλανδία, η Γερμανία και συγκεκριμένα η Φραγκ ύρτη - δι$τι άλλες περι ές έ υν υπερκαλυ θεί με νέες αερ π ρικές θέσεις $πως με την GER­MA­NIA και GER­MAN WINGS - και ίσως η Γαλλία.

Γίν νται, κατέλη ε, εντατικές δια& υλεύσεις με αυτές τις ώρες, με διά ρες αερ π ρικές εταιρείες και αίνεται $τι θα επιλυθεί τ πρ$&λημα.

@ γενικ$ς διευθυντής τ υ Κ@Τ Μάρι ς *αννίδης σ - λιά ντας τ π σ στ$ μείωσης τ υ τ υρισμ ύ, είπε πως δεν έ ει ακ$μη εκαθαριστεί σε π ια &άση θα είναι. Υπάρ υν σ &αρές ενδεί εις, σημείωσε, $τι θα είναι μια δύσκ λη ρ - νιά $σ ν α ρά την ρωσική αγ ρά ωρίς ωστ$σ να αίνεται ή να μπ ρεί να γίνει ένας εμπεριστατωμέν ς υπ λ γισμ$ς για πιθανή μείωση.

@ πρώην πρ$εδρ ς τ υ ΔΣ των Κυπριακών Αερ γραμμών Τώνης Αντωνί υ κληθείς να σ λιάσει την πρ$θεση της κυ&έρνησης να δημι υργήσει νέα αερ π ρική εταιρεία, είπε πως «αυτ$ είναι πρ ς την σωστή κατεύθυνση για να διατηρήσ υμε ένα κρατικ$ αερ μετα ρέα κυπριακών συμ ερ$ντων ως επί τ πλείστ ν».

«Δεν γνωρί ω τι ενν εί η κυ&έρνηση, έρω $τι δεν μπ - ρεί να συμμετέ ει με κε άλαια και δεν πρέπει κατά την άπ ψη μ υ, $μως υπάρ υν τρ$π ι με τ υς π ί υς μπ ρεί να πείσει ή να πρ σελκύσει και Κύπρι υς και έν υς επενδυτές», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σ λιάσει την θέση της Her­mes $τι καλύ θηκαν $λες ι αερ π ρικές θέσεις, σημείωσε πως «τα δικά μ υ τα μαθηματικά δεν συμ ων ύν με την άπ ψη αυτή. Μακάρι να καλυ θ ύν, είναι σκ π$ς &έ&αια για τ καλ$ τ υ τ$π υ», κατέλη ε.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.