∫˘ÚȷΤ˜ ∞ÂÚÔÁÚ·Ì̤˜ Î·È ·Î›ÓËÙ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Είναι δεδ μένη η συνεισ ρά των Κ.Α. στην ικ ν μία τ υ τ$π υ και η σύνδεση της Κύπρ υ με αρκετ ύς πρ ρισμ ύς π υ ήταν ε ’ ανάγκης μη συμ έρ ντες. Η εύκ λη πρ σ&ασιμ$τητα εν$ς νησι ύ π υ η κύρια πηγή εισ δήματ ς είναι τ υρισμ$ς/ακίνητα/υπεράκτιες εταιρείες, είναι θεμελιώδης. Βέ&αια αυτ$ τ θεμελιώδες πρ σ$ν κ$στισε στην Δημ κρατία εκατ μμύρια λ$γω της συνε ύς επι ρήγησης, της ανικαν$τητας των εκάστ τε Δι ικήσεων, των συνε ών απαιτήσεων των συντε νιών, ιδιαίτερα εκείνων των πιλ$των (π υ έγιναν καθηγητές στην δι ίκηση αλλά δεν εί αν κανένα ενδ ιασμ$ να σύρ υν την δική τ υς εταιρεία στα δικαστήρια για πι π λλά ρήματα) και τ &$λεμα των ημετέρων (απ$ τα Κ$μματα/Κυ&ερνήσεις).

Η α ι$λ γη πρ σπάθεια απε άρτησης της ικ ν μίας της Κύπρ υ απ$ τις Κ.Α. έγινε επί επ ής Κίκη Λα αρίδη με την δημι υργία της Euro­cypria π υ θα αντικαθιστ ύσε σε κάπ ι στάδι τις Κ.Α. με εταιρεία πι αμηλ ύ κ$στ υς. Μετά απ$ πιέσεις των συντε νιών των Κ.Α. ( & ύμενες τ ν απ κλεισμ$ τ υς, μια και π υ η νέα εταιρεία εί ε π λύ πι αμηλά κ$στη) και μετά απ$ παρεμ&άσεις των διε θαρμένων κ μμάτων, κατέλη ε η εταιρεία σε κλείσιμ και έτσι δεν υπάρ ει τώρα σύνδεση και με ύτε καλ$ μέλλ ν για την τυ $ν νέα Κυπριακή αερ π ρική εταιρεία, δι$τι ι πρ ηγ ύμεν ι πρωταγωνιστές θα επανεμ ανιστ ύν μετά απ$ 1-2 ρ$νια επικερδ ύς (ίσως) π ρείας.

Μας κάνει εντύπωση πως η Ρ$δ ς, η Κρήτη, Κέρκυρα κλπ ωρίς να έ υν διεθνή αερ δρ$μια παρά μ$ν char­tered, έ υν τ ν ίδι αριθμ$ τ υριστών (2 εκ.) $πως και η Κύπρ ς. Πρ ς πίστη της ταλαίπωρης αυτής Κυ&έρνησης, άν ι ε τ υς ελεύθερ υς ρί ντες της αερ πλ ΐας και α νικά παρατηρήσαμε αύ ηση τ υ τ υρισμ ύ απ$ ώρες π υ μέ ρι πρ$σ ατα δεν εί αμε καλές συνδέσεις (&λέπε Ρωσία/ @υκρανία), ενώ τα κ$στη των Κ.Α. παρέμειναν τα ίδια – απ τέλεσμα τ κλείσιμ της, α ύ ασ αλώς έγιναν και ε υπνάδες στις επι ρηγήσεις (&λέπε παράδειγμα παραδ ής τ υ πρώην πρ έδρ υ και της νυν κυ&έρνησης).

Εκείν τ π ί τώρα θα παρ υσιαστεί είναι η αύ ηση της ήτησης απ$ τ Τ υρκ κρατ ύμεν αερ δρ$μι της Τύμπ υ (με πρώτ υς τ υς Ε/Κ) και πιστεύ υμε $τι ίσως να αρ ίσει και τ ε ω ρενικ$ της αντίστρ ης μέτρησης. Δηλαδή ι τ υρίστες της ελεύθερης Κ.Δ. θα καταλήγ υν στην Τύμπ υ και μετά στις ελεύθερες περι ές.

Είναι πρ σεκτ$ τ πι πάνω εγκληματικ$ μας πάθημα δεί νει την δ$ για τ υς επ$μεν υς μη &ιώσιμ υς. Η Α.Λ.Κ. με τα λαδώματα στα κ υτιά των παπ υτσιών, την CYTA με την Δρ μ λα ιά και άλλα σκάνδαλα, την ΑΗΚ με τις επενδύσεις στ ρηματιστήρι κλπ είναι $τι τ ειρ$τερ , δι$τι για $λα αυτά θα πληρώσ υμε τις ημιές εμείς ι υπ$λ ιπ ι, ενώ στις απ - άσεις συμμετέ υν και ι λαδωμέν ι συντε νιακ ί. Και $μως απ$ τ ν καιρ$ π υ ιδιωτικ π ιήθηκαν τα δύ αερ δρ$μια, $ ι μ$ν έ υμε καλύτερη ε υπηρέτηση, αλλά και καμία απεργία (θυμάστε ελπί υμε τις συνε είς διακ πές πριν). Σίγ υρα θα έ υμε αυ ημέν κ$στ ς λ$γω των ιδιωτικ π ιήσεων, αλλά εάν λ γαριάσ υμε και τ κ$στ ς των απεργιών (θα θυμάστε ασ αλώς τ ν πιλ$τ των Κ.Α. π υ ήθελε να πρ σγειώσει τ αερ πλάν στην Ρ$δ δι$τι τέλειωσαν ι ώρες εργασίας τ υ!!) τ επιπλέ ν κ$στ ς ίσως να δικαι λ γείται.

*ρειά νται π λλά κ$τσια αγαπητ ί μας αναγνώστες εκ μέρ υς των κυ&ερνώντων να δημι υργηθεί μια νέα εταιρεία Κ.Α. με Κυπριακά και ένα κε άλαια, δι$τι θα επανέλθ υν τα κ$μματα, τα μέσα και ήδη έ υμε δηλώσεις για να επανα-πρ - σλη θ ύν ι υ ιστάμεν ι απ λυθέντες. Μα α ύ αυτ ί είναι π υ μερικώς έ υν τ ταί ιμ (παράδειγμα η δήλωση τ υ Υπ υργ ύ @ικ ν μικών $τι ι συντε νιακ ί και άλλ ι των Κ.Α. «έ αγαν και έσπασαν»), γιατί να τ υς πρ σλά& υμε $λ υς;

Για να πετύ ει τέτ ι εγ είρημα κατά την άπ ψη μας θα πρέπει: - Τ Συμ& ύλι να απαρτί εται απ$ κυρίως έν υς ευελπιστώντας στ ν μη επηρεασμ$ τ υ απ$ τα εκάστ τε και κ$μματα. - @ Γενικ$ς Διευθυντής να είναι έν ς με πείρα στ θέμα (παρ$μ ι με τις τράπε ες). - Τ νέ πρ σωπικ$ να είναι κάτω απ$ 40 ρ νών και $λ ι με διετή συμ&$λαια με α ι λ$γηση στ τέλ ς για τυ $ν ανανέωση. - Η Aegean ανα έρεται ως διάδ ς των Κ.Α. Ναι αλλά μελέτησαν την μισθ δ σία αυτής της αερ γραμμής; Vητά τώρα πιλ$τ υς ( ι π ί ι δικ ί της δεν &γαίν υν στα ράδια). - Σίγ υρα πρ τεραι$τητα θα πρέπει να είναι η ρήση Κυπρίων μια και π υ τ κυρίως επι&ατικ$ κ ιν$ θα είναι Κύπρι ι (και λ$γω της ανεργίας των υ ιστάμενων ασ αλώς). - Σας ανα έρ υμε $τι ρισμέν ι Κύπρι ι πιλ$τ ι κατέ υγαν στις αερ γραμμές Qatar, ενώ ένας άλλ ς ίλτατ ς τ υ Γρα εί υ στ Bangladesh!! - Κλπ κλπ

Είμαστε ασ αλώς π λύ θυμωμέν ι με την $λη κατάσταση δι$τι επηρεά ει επιπλέ ν και τ ν δικ$ μας τ μέα, εκείν των ακινήτων. Γιατί να υπάρ υν π. . 1 εκ. Γερμαν ί τ υρίστες στην Κρήτη και 100.000 μ$ν στην Κύπρ ; ( η απάντηση είναι η μη απευθείας σύνδεση). Π$σ ι Γερμαν ί κατ’ επέκταση αγ ρά υν ακίνητα στην Κύπρ (ελά ιστ ι, ίσως 5-6 τ ν ρ$ν ), ενώ στην Κρήτη τ π σ στ$ είναι 15% κυρίως για τις κατ ικίες στα ωριά. Επιπλέ ν η αγ ρά ακινήτων στην Κρήτη περιλαμ&άνει Βέλγ υς, @λλανδ ύς, Βρεταν ύς, Ρώσ υς και ακ$μη Κινέ υς (σε μικρ$ π σ στ$) ενώ αγαπημέν ς πρ ρισμ$ς των Βρετανών είναι η Κέρκυρα/Vάκυνθ ς, με ήτηση απ$ Ευρωπαί υς και Αμερικάν υς για την Ρ$δ . Eλη αυτή η ήτηση πρ έρ εται κυρίως απ$ char­tered απευθείας πτήσεις, ενώ η συνε ής σύνδεση τ υ εν$ς διεθν ύς αερ δρ μί υ «Βενι έλ ς» να απ τελεί μεν πρ$&λημα, αλλά $ ι στ ν &αθμ$ π υ να σταματά τ ενδια έρ ν για ακίνητα. Η αγ ρά ακινήτων συνδέεται εκτ$ς απ$ την ασ άλεια ωής (κύρι πρ σ$ν) και με τ κ$στ ς ωής, τις ε ω ρενικές ρεώσεις κέντρων, τα ί και κακής συμπερι ράς μας κλπ. Εάν και $ταν τα κ$μματα απ ασίσ υν και κ$ψ υν τις πα υλές π λυσυντά εις των π λυσυντα ι ύ ων, κατά τ ν τύπ , θα ε ικ ν μ ύμε 10 εκ. ευρώ τ ν ρ$ν . Εάν ν ιά νταν για την Κύπρ θα τ έκαναν ήδη (μετά την απ$ αση τ υ Δικαστηρί υ με αλλαγή της ν μ - θεσίας) και τ π σ$ αυτ$ να παρα ωρηθεί στ ν Κ@Τ με στ$ την δια ήμιση/αύ ηση τ υ τ υρισμ ύ.

Τ Plan B έπρεπε να ήταν έτ ιμ με συμμετ ή στην νέα αερ γραμμή των κύριων tour-op­er­a­tors και άλλων ένων αερ γραμμών π υ έρν υν τ υρίστες στην Κύπρ . Μας έκαναν πρ$ταση και ι Τ/Κ για κ ινή αερ γραμμή – ε ω ρενικ$ ανα έρθηκε και ασ αλώς είναι με π λιτικές επιπτώσεις. Ναι αλλά τι εμπ δί ει μια Τ υρκική εταιρεία να εγγράψει εταιρεία π. . στην @λλανδία/Λ υ εμ& ύργ και π ι ς εγγυάται $τι με την αγ ρά/πώληση μετ ών της νέας αερ γραμμής δεν θα έ υμε παρ$μ ιες καταστάσεις; Ίσως να ητηθεί απ$ τ ν Sir Στέλι *” Ιωάνν υ η συνεισ ρά της γνώσης τ υ επί τ υ θέματ ς, αλλά $ ι σε συναντήσεις σε κα έ της Λευκωσίας η ώρα 7.30 τ πρωί!!

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.