ÀÀfifi ‰‰ÈÈÂÂÚÚ‡‡ÓÓËËÛÛËË Îη·ÙÙ··ÁÁÁÁÂÂÏÏ››Â˜˜ ÁÁÈÈ·· ¯¯ÂÂÈÈÚÚ··ÁÁÒÒÁÁËËÛÛËË ÙÙÈÈÌÌ‹‹˜˜ BBOOCCYY

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Για καταγγελίες στην Επιτρ πή Κε αλαιαγ ράς π υ μπ ρεί να θεωρηθ ύν $τι υπήρ ε ειραγώγηση της τιμής της μετ ής της Τράπε ας Κύπρ υ δι$τι εί αν εισα θεί εντ λές π λύ αμηλές σε σ έση με την πραγματική τιμή, μίλησε η πρ$εδρ ς της Επιτρ πής Δήμητρα Καλ γήρ υ.

Σύμ ωνα με την κ. Καλ γήρ υ τ θέμα ερευνάται και π λύ σύντ μα θα υπάρ ει κατάλη η σε κάπ ια συμπεράσματα. Η πρ$εδρ ς της Επιτρ πής Κε αλαιαγ ράς εί ε συνάντηση με τ ν Γενικ$ Γραμματέα τ υ ΑΚΕΛ Άντρ Κυπριαν ύ τ ν π ί και ενημέρωσε σ ετικά με τ ν πρ ϋπ λ γισμ$ της Επιτρ πής για τ 2015, πρ ϋπ λ γισμ$ς π υ μετα ύ άλλων πρ ν εί και τ άν ιγμα ε τά συν λικά νέων θέσεων εργασίας.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.