√ «Îˆ‰ÈÎfi˜ ∂ÏÏ¿‰·» „ËÏ¿ ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σα ή μηνύματα αλλά και πρ ειδ π ιήσεις πρ ς τη νέα κυ&έρνηση απευθύν υν ένας μετά τ ν άλλ ν έν ι α ιωματ ύ ι, με τ &λέμμα στραμμέν στην εκλ γική αναμέτρηση της 25ης Ιαν υαρί υ, $πως ανα έρεται σε άρθρ της Ελευθερίας Αρλαπάν υ π υ δημ σίευσε η Ημερησία.

@ι πρ σπάθειές μας επικεντρών νται στη διατήρηση της Ελλάδας στην Ευρω ώνη υπ - γράμμισε η Άγκελα Μέρκελ, εκ ρά ντας την εκτίμηση πως ι Έλληνες θα ψη ίσ υν με υπευθυν$τητα και δηλών ντας πως περιμένει $τι η Ελλάδα θα παραμείνει στη Ν μισματική Ένωση μετά τις εκλ γές. Τ ρέ ς είναι ρέ ς και αυτ$ απ τελεί συμ&$λαι , διεμήνυσε απ$ την πλευρά της η Κριστίν Λαγκάρντ, σκληραίν ντας τη στάση της στ θέμα της αναδιάρθρωσης τ υ ρέ υς, ενώ V. Κλ. Γι ύνκερ έστειλε σα ές μήνυμα πως η νέα ελληνική κυ&έρνηση θα πρέπει να σε&αστεί τις υπάρ υσες δεσμεύσεις και να πρ ωρήσει σε μεταρρυθμίσεις διατηρώντας παράλληλα δημ σι ν μική υπευθυν$τητα.

Με τ ν ρ$ν να μετρά πλέ ν αντίστρ - α για τη νέα εκλ γική αναμέτρηση στην Αθήνα, «κωδικ$ς Ελλάδα» &ρίσκεται εκ των πραγμάτων ψηλά στην ατ έντα των ισ υρών της Ευρω ώνης, π υ παρακ λ υθ ύν εκ τ υ σύνεγγυς τις ε ελί εις, αράσσ ντας στρατηγική για την επ$μενη μέρα. Σ λιά ντας τα σενάρια Grexit, η Γερμανίδα καγκελάρι ς δια&ε&αίωσε πως $λες ι πρ σπάθειες, επικεντρών νται στη διατήρηση της ώρας εντ$ς ευρώ, σύμ ωνα με τ Reuters, εκ ρά ντας, ωστ$σ , παράλληλα την εκτίμηση $τι ι Έλληνες θα ψη ίσ υν με υπευθυν$τητα. Η ίδια, $πως μεταδίδ υν ένα δίκτυα, υπ στήρι ε πως η τρέ υσα ε&δ μάδα δεν είναι «ε&δ μάδα πεπρωμέν υ» για τ ευρώ, με την ΕΚΤ πρ των πυλών σημαντικών απ άσεων και την Ελλάδα σε δρ$μ να εκλέ ει νέα κυ&έρνηση. «Δεν θα αρακτήρι α αυτήν ως ε&δ μάδα πεπρωμέν υ για τ ν ευρώ. Πάντα έλεγα $τι η κρίση της Ευρω ώνης δεν έ ει ακ$μη πλήρως επεραστεί. Αυτ$ ίσ υε για την περασμένη ε&δ μάδα, τις τελευταίες ε&δ μάδες τ υ 2014 και επίσης ισ ύει για αυτές τις ε&δ μάδες», εκτίμησε, υπ στηρί - ντας μάλιστα, πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α θα λά&ει τις απ άσεις της με πλήρη ανε αρτησία.

H νέα ελληνική κυ&έρνηση θα πρέπει να σε&αστεί τις υπάρ υσες δεσμεύσεις και να πρ ωρήσει σε μεταρρυθμίσεις διατηρώντας παράλληλα δημ σι ν μική υπευθυν$τητα, δήλωσε πρ$εδρ ς της Κ μισι$ν, V. Κλ. Γι ύνκερ.

Την ίδια ώρα απ$ την Ιρλανδία και στ ν απ$η των δηλώσεων τ υ Ιρλανδ ύ υπ υργ ύ @ικ ν μικών π υ εμ ανίστηκε θετικ$ς στην ιδέα εν$ς διεθν ύς $ρ υμ π υ θα ε ετάσει την ελά ρυνση τ υ ρέ υς Ελλάδας, Ιρλανδίας και Π ρτ γαλίας, η επικε αλής τ υ ΔΝΤ Κρ. Λαγκάρντ υπ στήρι ε πως «πως αρ ή, ι συλλ γικές πρ σπάθειες είναι ευπρ$σδεκτες». Έσπευσε $μως να εκαθαρίσει πως «ταυτ$ ρ να, ένα ρέ ς είναι ρέ ς και αυτ$ απ τελεί συμ&$λαι ». «Η στάση πληρωμών, η αναδιάρθρωση, η αλλαγή των $ρων, έ ει συνέπειες στην υπ γρα ή και στην εμπιστ σύνη πρ ς την υπ γρα ή», δήλωσε η κ. Λαγκάρντ.

Απ$ τ γαλλικ$ «μέτωπ » υπ υργ$ς @ικ ν μικών Μ. Σαπέν δήλωσε πως η Ε.Ε. πρέπει να είναι έτ ιμη να διαπραγματευθεί με τη νέα ελληνική κυ&έρνηση για την αναδιάρθρωση τ υ ρέ υς και την παράταση τ υ τρέ ντ ς πρ γράμματ ς, απ ρρίπτ ντας την πρ πτική ε $δ υ της Ελλάδας απ$ την Ευρω ώνη. Μιλώντας στ υς Fi­nan­cial Times εκτίμησε πως «$π ι και αν είναι τ απ τέλεσμα των εκλ γών, είναι απ$λυτα δίκαι και θεμιτ$ να γίν υν συ ητήσεις μετα ύ της Ε.Ε. και της νέας ελληνικής κυ&έρνησης». Eπως εκτίμησε, «$λα τα πιθανά ητήματα πρέπει να αντιμετωπισθ ύν στ πλαίσι των συ ητήσεων μετα ύ της νέας ελληνικής κυ&έρνησης και της Ε.Ε. Φυσικά, η Ελλάδα πρέπει να υλ - π ιήσει περισσ$τερες μεταρρυθμίσεις, αλλά έ ει κάνει ήδη π λλές και πρέπει να δεί υμε αλληλεγγύη στην Ευρω ώνη», ανα ερ$μεν ς στη λή η τ υ τρέ ντ ς πρ γράμματ ς στ τέλ ς Φε&ρ υαρί υ. Την ίδια ώρα υπ υργ$ς @ικ ν μικών τ υ Λ υ εμ& ύργ υ, Π. Γκραμένια, εκτίμησε πως ενδε $μενη επι- κράτηση τ υ ΣΥΡΙVΑ στις εκλ γές δεν θα πρ καλέσει νέα ικ ν μική κρίση π υ θα απειλ ύσε την ακεραι$τητα της Ευρω ώνης.

«Δεν υπάρ ει κίνδυν ς ε $δ υ της Ελλάδας απ$ την Ευρω ώνη», δήλωσε Π. Μ σκ &ισί, επίτρ π ς, αρμ$δι ς για θέματα ικ ν μίας, εκτιμώντας πως ι ελληνικές εκλ γές είναι πρ$κληση, αλλά «δεν υπάρ ει μπρ στά μας η καταστρ ή». Εν αναμ νή τ υ Eurogroup της 26ης Ιαν υαρί υ και ερωτηθείς για ενδε $μεν νέας παράτασης τ υ πρ γράμματ ς, τ$νισε πως «υπάρ υν θέματα π υ θα συ ητηθ ύν εκ νέ υ την επ μένη των εκλ γών και θα δ ύμε υπ$ π ιες συνθήκες θα γίνει η συ ήτηση», ανα ερ$μεν ς και στην αναδιάρθρωση τ υ ρέ υς. Εκτίμησε πως ι Έλληνες ψη $ρ ι δεν πρέπει να αισθάν νται υπ$ πίεση, και «$π ι και αν είναι τ απ τέλεσμα των εκλ γών, θα μιλήσ υμε με την επ$μενη κυ&έρνηση», εκαθαρί ντας $μως πως ι δεσμεύσεις π υ έ υν αναλη θεί συνιστ ύν δεσμεύσεις τ υ ελληνικ ύ κράτ υς. «Η Ευρώπη θα στηρί ει την Ελλάδα και ρεια $μαστε ισ υρή Ελλάδα στην Ευρώπη», κατέλη ε.

«Τ ερώτημα είναι πώς μπ ρεί να απ - ευ θεί τ ενδε $μεν να γίνει η Ελλάδα &αρέλι δί ως πάτ για την Ευρώπη», υπ στήρι ε Κλ. Φ υστ, επικε αλής τ υ Κέντρ υ Ευρωπαϊκών @ικ ν μικών Μελετών. Eπως εκτίμησε θα ήταν λάθ ς ένα νέ «κ ύρεμα» τ υ ρέ υς ωρίς $ρ υς. Δεν ήταν αντίθετ ς $μως σε ελά ρυνση τ υ ρέ υς, ε $σ ν υλ π ιηθ ύν μεταρρυθμίσεις. Κατά εν$ς νέ υ «κ υρέματ ς» τά θηκε και Λ. Φελντ, ένας εκ των πέντε Γερμανών «σ ών», εκτιμώντας πως η αναδιάρθρωση μπ ρεί να γίνει με τρ$π υς, $πως η επιμήκυνση στ ν ρ$ν απ πληρωμής.

Τ κ$στ ς ε $δ υ απ$ τ ευρώ θα ήταν τεράστι για την Ελλάδα και θα εί ε ως απ - τέλεσμα κύμα ρε κ πιών στ ν ιδιωτικ$ τ μέα, υπ στήρι ε Μ. Κράμερ, υψηλ$&αθμ στέλε ς της S&P, ενώ εκτίμησε πως είναι παράλ γ και ανεύθυν , να γίνεται μια τέτ ια συ ήτηση τώρα, π υ η ώρα έ ει ήδη διανύσει μια πενταετή π ρεία μεταρρυθμίσεων. Σύμ ωνα με τ ν κ. Κράμερ τ Grexit δεν είναι πρ ς τ συμ έρ ν κανεν$ς, ύτε της Ελλάδας ύτε της Ευρώπης να γίνει κάτι τέτ ι . Σ ετικά με τ ρέ ς, εκτίμησε πως τ πιθαν$τερ σενάρι είναι η επιμήκυνση στ ν ρ$ν απ πληρωμής τ υ, σε σ έση με μια διαγρα ή μέρ υς αυτ ύ, καθώς κάτι τέτ ι ι Ευρωπαί ι θα τ εκλάμ&αναν ως « άρη» πρ ς την υπερ ρεωμένη Ελλάδα. Σε κάθε περίπτωση τ$νισε $τι η Ελλάδα απ τελεί ένας απ$ τ υς παράγ ντες π υ θα &ρίσκ - νται τ άμεσ διάστημα στ επίκεντρ της πρ σ ής των επενδυτών.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.