Ƒƒ››¯¯ÓÓÂÂÈÈ ««‚‚fi­fiÌÌ‚‚··»» ÛÛÙÙËËÓÓ ∂∂ÏÏÏÏ¿¿‰‰·· ÔÔ ªª.. ¡¡ÙÙÚÚ¿¿ÁÁÎÎÈÈ ÙÙËËÓÓ ¶¶¤¤ÌÌÙÙËË;;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τρεις ημέρες πριν απ$ την κρίσιμη εκλ γική αναμέτρηση, και ενώ έ ει πρ ηγηθεί ένας σκληρ$ς π$λεμ ς νεύρων μετα ύ ΣΥΡΙVΑ και Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας, πρ$εδρ ς της ΕΚΤ, Μάρι Ντράγκι, θα κληθεί αύρι Πέμπτη να μιλήσει για την Ελλάδα και ήδη κυκλ ρ ύν σενάρια για «&$μ&α» απ$ τ ν Ιταλ$ κεντρικ$ τραπε ίτη, $πως ανα έρεται σε άρθρ π υ δημ σίευσε τ Πρώτ Θέμα.

Τ μεγάλ ερώτημα π λιτικών κύκλων και ικ ν μικών αναλυτών δεν είναι μ$ν αν ι απ άσεις π υ θα ανακ ινωθ ύν απ$ τ ν Μ. Ντράγκι για τ πρ$γραμμα αγ ράς κρατικών μ λ$γων θα είναι ευν ϊκές για την Ελλάδα. Αλλά και αν ισ υρ$ς άνδρας της Φρανκ ύρτης, π υ θεωρείται &έ&αι $τι θα πρ κληθεί σ ετικά απ$ τ υς δημ σι γρά υς στην καθιερωμένη, μηνιαία συνέντευ η Τύπ υ, θα πρ ωρήσει και σε μια παρέμ&αση στην εκλ γική διαδικασία.

Είναι κ ιν$ μυστικ$ $τι στην Φρανκ ύρτη δεν αισθάν - νται άνετα με την πρ πτική μιας εκλ γικής νίκης τ υ ΣΥΡΙVΑ, π λύ περισσ$τερ με τ ενδε $μεν να κατακτήσει την απ$λυτη πλει ψη ία στην επ$μενη Β υλή και να σ ηματίσει αυτ δύναμη κυ&έρνηση.

Μέλη τ υ δι ικητικ ύ συμ& υλί υ της ΕΚΤ δεν έ υν πρ ωρήσει τις τελευταίες ημέρες μ$ν σε αμυντικ ύ αρακτήρα δημ$σιες τ π θετήσεις, εκαθαρί ντας $τι τα ελληνικά μ$λ γα π υ κατέ ει η Φρανκ ύρτη δεν υπάρ ει περίπτωση να «κ υρευτ ύν», $πως ητεί ΣΥΡΙVΑ, α ύ κάτι τέτ ι θεωρ ύν ι τραπε ίτες $τι παρα&ιά ει &ασικ$ καν$να της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, τ ν καν$να περί απαγ$ρευσης της ν μισματικής ρηματ δ$τησης των κρατών της ευρω ώνης. Πέρα απ$ αυτές τις, μάλλ ν αυτ ν$ητες, τ π θετήσεις, η ΕΚΤ πρ ώρησε και σε μια ελά ιστα διπλωματική παρέμ&αση στις π λιτικές ε ελί εις, με τις γνωστές ανακ ινώσεις τ υ εκπρ σώπ υ της, π ί ς υπενθύμισε, πριν απ$ λίγες ημέρες, $τι η κεντρική τράπε α θα σταματήσει να ρηματ δ τεί τ ελληνικ$ τραπε ικ$ σύστημα, εάν η επ$μενη ελληνική κυ&έρνηση δεν λ κληρώσει την α ι λ$γηση απ$ την τρ$ικα και δεν καταλή ει σε μια συμ ωνία για τ επ$μεν πρ$γραμμα, π υ θα ε αρμ σθεί με διεθνή επιτήρηση.

Η δήλωση αυτή ερμηνεύθηκε απ$ π λλ ύς ως συγκαλυμμένη επίθεση στ ν ΣΥΡΙVΑ, α ύ είναι γνωστ$ $τι τ κ$μμα της αριστεράς έ ει δεσμευθεί να διακ$ψει τις συ ητήσεις με την τρ$ικα για την α ι λ$γηση και να πρ τείνει στ υς δανειστές ένα νέ , εθνικ$ πρ$γραμμα ικ ν μικής και παραγωγικής ανασυγκρ$τησης.

Η Φρανκ ύρτη, $μως, έ ει με την Ελλάδα και με την πιθανή εκλ γική νίκη τ υ ΣΥΡΙVΑ ένα ακ$μη πρ$&λημα, π λύ πι άμεσ υ ενδια έρ ντ ς: στις 22 τ υ μήνα $λ ι περιμέν υν $τι θα ανακ ινωθ ύν τα &ασικά στ ι εία τ υ πρ γράμματ ς π σ τικής αλάρωσης (QE), π υ θα ε αρμ$σει η ΕΚΤ, πρ ωρώντας σε αγ ρές κρατικών μ λ$γων των μελών της ευρω ώνης, πρ κειμέν υ να απ κρ υσθεί απ πληθωρισμ$ς.

Αν περιλη θεί και η Ελλάδα σε αυτ$ τ πρ$γραμμα και τη διακυ&έρνηση της ώρας αναλά&ει ΣΥΡΙVΑ απ$ τις 26 Ιαν υαρί υ, ι κεντρικ ί τραπε ίτες & ύνται $τι θα υπάρ υν «ατυ ήματα» στ πρ σε ές μέλλ ν, καθώς η ΕΚΤ θα αγ ρά ει μ$λ γα, τα π ί θα είναι πιθαν$ να εκτεθ ύν στ ν κίνδυν της στάσης πληρωμών ή τ υ «κ υρέματ ς» στ πρ - σε ές μέλλ ν.

Στην Φρανκ ύρτη δεν έ υν περάσει απαρατήρητες ι συνε είς δηλώσεις απ$ κ ρυ αία στελέ η τ υ ικ ν μικ ύ επιτελεί υ τ υ ΣΥΡΙVΑ (Δραγασάκης, Βαρ υ άκης), ι π ί ι έ υν α ήσει αν ικτ$ τ ενδε $μεν να α ήσει απλήρωτα μια κυ&έρνηση τ υ ΣΥΡΙVΑ τα μ$λ γα π υ κατέ ει η ΕΚΤ και λήγ υν τ ν Ι ύλι . @ι πληρ ρίες απ$ την Φρανκ ύρτη ανα έρ υν $τι για τ θέμα αυτ$ ι κεντρικ ί τραπε ίτες καταλήγ υν σε απ άσεις π υ θα συνιστ ύν «ψυ ρ λ υσία» για την Ελλάδα. Σύμ ωνα με δημ σίευμα τ υ “Spiegel”, ε ετά εται να απ κλεισθ ύν εντελώς τα ελληνικά μ$λ γα απ$ τ QE, ως ρε$γρα α αμηλής πιστ ληπτικής α ι λ$γησης. Δεν ε ηγείται &έ&αια απ$ τ δημ σίευμα πώς θα γίνει τέτ ια διάκριση μ$ν εις &άρ ς της Ελλάδας, με κριτήρι τη &αθμ λ - γία απ$ τ υς ίκ υς α ι λ$γησης, $ταν και η Κύπρ ς αντιμετωπί ει ακρι&ώς τ ίδι πρ$&λημα.

Σε κάθε περίπτωση, ακ$μη και αν δεν υπάρ ει ευθύς απ - κλεισμ$ς της Ελλάδας, σ εδιασμ$ς π υ γίνεται για τ πρ$γραμμα π σ τικής αλάρωσης αίνεται να απ κλείει $τι η ώρα μας θα έ ει σημαντικά έλη. Αυτ$ γιατί σ εδιά εται να αγ ρασθ ύν τα μ$λ γα απ$ τις εθνικές κεντρικές τράπε ες και $ ι απ$ την ΕΚΤ, ώστε πιστωτικ$ς κίνδυν ς να επιμερισθεί σε κάθε ώρα ε ωριστά. Για την Ελλάδα, αυτ$ θα σήμαινε $τι η Τράπε α της Ελλάδ ς θα ήταν υπεύθυνη να πρ ωρήσει σε αγ ρές κρατικών μ λ$γων, πρ ωρώντας σε κινήσεις μικρής α ίας, π υ δεν θα επηρέα αν σημαντικά τις απ δ$σεις των τίτλων.

Eπ ια και αν είναι τελικά η απ$ αση για τη μετα είριση της Ελλάδας απ$ την ΕΚΤ, στ πλαίσι τ υ QE, &έ&αι είναι $τι Μ. Ντράγκι θα ερωτηθεί απ$ τ υς δημ σι γρά υς, την Πέμπτη, για τα θέματα της Ελλάδας και αναμένεται με μεγάλ ενδια έρ ν η δημ$σια τ π θέτησή τ υ, π υ θα μπ ρ ύσε να αλλά ει π λλά στην πρ εκλ γική συ ήτηση, λίγα 24ωρα πριν αν ί υν ι κάλπες.

@ Μ. Ντράγκι είναι πάντα π λύ πρ σεκτικ$ς στις δημ$σιες τ π θετήσεις τ υ και απ εύγει να εκ ρά ει δημ$σια π λιτικές απ$ψεις, αλλά π λλ ί εκτιμ ύν $τι είναι τέτ ια η κρισιμ$τητα των περιστάσεων στην Ελλάδα, π υ Ιταλ$ς τραπε ίτης δεν θα απ ύγει τ ν πειρασμ$ να στείλει τ δικ$ τ υ μήνυμα στ υς Έλληνες ψη $ρ υς, ένα μήνυμα π υ μάλλ ν δεν θα είναι ιδιαίτερα ιλικ$ πρ ς τ ν ΣΥΡΙVΑ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.