ΠΠ ΔΔÚÚ.. ¶¶ÂÂÈÈÚÚ··ÈÈÒÒ˜˜ ÊÊÈÈÏÏÔÔÍÍÂÂÓÓ›› ÛÛ˘˘ÓÓ··ÓÓÙÙ‹‹ÛÛÂÂÈȘ˜ ÌÌËËÙÙÚÚÈÈÎÎÔÔ‡‡ ııËËÏÏ··ÛÛÌÌÔÔ‡‡

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Η Τράπε α Πειραιώς (Κύπρ υ) Λτδ, για ακ$μα μια ρ νιά, στηρί ει την ικ γένεια και τις νέες μητέρες.

Στα πλαίσια της εταιρικής κ ινωνικής ευθύνης της ιλ ενεί για τέταρτη συνε ή ρ νιά τις μηνιαίες συναντήσεις τ υ Παγκύπρι υ Συνδέσμ υ Μητρικ ύ Θηλασμ ύ «Δώρ Vωής».

Στα πλαίσια αυτά, $λ ι ι νέ ι γ νείς και ι έγκυες γυναίκες πρ σκαλ ύνται να συμμετάσ υν στις συναντήσεις για να ενημερωθ ύν και να απ κτήσ υν περισσ$τερες γνώσεις για τ θέμα. Στ$ ς των συναντήσεων είναι η πρ στασία, η πρ ώθηση και η στήρι η τ υ μητρικ ύ θηλασμ ύ.

@ Σύνδεσμ ς πραγματ π ιεί μηνιαίες συναντήσεις με σκ π$ την ενημέρωση των εγκύων γυναικών, αλλά και $λων των νέων γ νιών για τ μητρικ$ θηλασμ$ και ενδυναμώνει τ δίκτυ στήρι ής τ υς για να μπ ρέσ υν να πρ σ έρ υν στα παιδιά τ υς τ «ΔΩΡ@ VΩΗΣ» π υ λέγεται μητρικ$ς θηλασμ$ς.

@ι μηνιαίες συναντήσεις, είναι πρ γραμματισμένες για μέρα Σά&&ατ , απ$ τις 10.00 μέ ρι τις 13.00, στ Κτήρι Δι ίκησης της Τράπε ας Πειραιώς, στη Διεύθυνση Λεω $ρ ς Σπύρ υ Κυπριαν ύ 1 Λευκωσία.

Τ πρ$γραμμα των συναντήσεων για τ έτ ς 2015 είναι τ ε ής: 7 Φε&ρ υαρί υ, 7 Μαρτί υ, 18 Απριλί υ, 16 Μαΐ υ, 13 Ι υνί υ, 11 Ι υλί υ, 12 Σεπτεμ&ρί υ, 17 @κτω&ρί υ, 14 Ν εμ&ρί υ, 5 Δεκεμ&ρί υ.

Η πρ$σκληση είναι αν ικτή για $λ υς τ υς νέ υς γ νείς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.