∞∫π¡ΠΔΠ π¢π√∫ΔΠ™π∞ - ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ Ì ٷ ηϿ Ì·˜;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Δεν γνωρί υμε π ι ς ετ ιμά ει τα διά ρα ν μ σ"έδια και πρ τάσεις π υ α - ρ ύν την ακίνητη ιδι κτησία και διερωτ μαστε κ. Υπ υργέ των Εσωτερικών, εάν εκείν ι π υ τα ετ ιμά υν γνωρί υν τ αντικείμεν . Υπάρ"ει η θεωρία ( υτ πία) και η πρακτική (τα δεδ μένα επιτ π υ).

Θα υπάρ"ει, ανα έρεται στ επικείμεν ν μ σ"έδι , π ινική δίω'η τ σ για τ υς ιδι - κτήτες-de­vel­op­ers, σ και για τ υς μη"ανικ ύς-επι+λέπ ντες, εάν εντ ς 30 ημερών απ την λ κλήρωση της ικ δ μής δεν υπ - +λήθηκε αίτηση για έκδ ση Πιστ π ιητικ ύ Τελικής Έγκρισης Π.Τ.Ε. (αλλ ύ ανα έρεται μετά την συμπλήρωση της ικ δ μής 21 ημέρες).

Για να υπ +ληθεί τ καλυπτικ πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης θα πρέπει τ έργ - μ νάδα να έ"ει εκτελεστεί ως η εκδ θείσα άδεια ικ δ μής. Εάν "ι, δι τι, π.". αγ ραστής-ιδι κτήτης υι θέτησε κάπ ι ς δια ρετικά σ"έδια π.". με κατασκευή πισίνας, γκαρά κλπ, εντ ς μως των υπαρ" ντων καν νισμών θα πρέπει: - Να υπ +ληθεί νέα αίτηση για π λε δ μική άδεια 3-6 μήνες - Νέα αίτηση για άδεια ικ δ μής ακ μη 2-5 μήνες - Επιθεώρηση επιτ π υ ακ μη 3-5 μήνες για την έκδ ση τ υ Π.Τ.Ε. Και εάν λα είναι εντά'ει τ τε εκδίδεται τ πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης α ύ: - Υπ +ληθεί η εισήγηση τ υ Τε"νικ ύ Τμήματ ς της Π λε δ μικής Αρ"ής για έγκριση. - Εγκριθ ύν τα πρακτικά απ την επιτρ πή τ υ Δήμ υ-Αρ"ής. - Εγκριθεί απ τ Συμ+ ύλι της Αρ"ής. - Ετ ιμαστ ύν τα πρακτικά τ υ Συμ+ υλί υ και υπ γρα ύν. - Πληρωθ ύν τα δικαιώματα κλπ.

Έ" υμε παραδείγματα π υ η πι πάνω διαδικασία "ρειά εται ανάλ γα τ υ θέματ ς τιδήπ τε μετα'ύ 3-8 μήνες επιπλέ ν.

Και λα αυτά "ωρίς να υπάρ" υν ιδιαίτερες καθυστερήσεις εκ μέρ υς τ υ αρ"ιτέκτ - να. Π.".

Έτ ιμ απ περατωμέν έργ με 60 κατ ικίες αναμένεται η μετατρ πή τ υ "ωρα ι ύ σε ικ πεδ , για τ π ί δεν έ"ει εκδ θεί μως πιστ π ιητικ τελικής έγκρισης, για να ακ λ υθήσ υν τα Π.Τ.Ε. για τις κατ ικίες, Και αυτ δι τι η τ πική αρ"ή "ρειάστηκε 18 μήνες να εκδώσει την έκθεση της για την μετατρ πή ("ωρίς κανένα πρ +λημα), ενώ τ Κτηματ λ γι 8 μήνες για να εκδώσει τίτλ τ υ γηπέδ υ ως ικ πεδ . Άρα τ Π.Τ.Ε. καθυστερεί. Π ινική δίω'η κατ’ επέκταση της Δημ κρατίας;

Τ Κτηματ λ γι σε αρκετές περιπτώσεις για μικρ λεπτ μέρειες καθυστερεί την λη διαδικασία. Ανα ερθήκαμε σε πρ ηγ ύμεν μας άρθρ για επέμ+αση τ υ τ ί" υ τ υ γείτ να 20”, "ρειάστηκαν 2 μήνες να συναινέσει Δήμ ς για την έκδ ση τ υ Π.Τ.Ε., ενώ αυτ ς π υ επενέ+ηκε και γείτ νας ιδι κτήτης δεν εί"αν κανένα πρ +λημα μετα'ύ τ υς.

Και ως και εάν λα αυτά δεν είναι αρκετά, απαγ ρεύεται η κατ "ή ικ δ μής αν δεν έ"ει τ Π.Τ.Ε. Δηλαδή τα 'εν δ "εία μας κατά 90%, ι ιδιωτικές κατ ικίες κατά 70%, κυ+ερνητικά γρα εία, περιλαμ+αν μένων και εκείνων τ υ Υπ υργεί υ ικ ν μικών-Ανώτατ Δικαστήρι κλπ, δεν μπ ρ ύν να "ρησιμ π ιηθ ύν. Εάν δε "ρησιμ π ι ύνται, τ Επαρ"ιακ Δικαστήρι έ"ει την ευ"έρεια να εκδώσει διάταγμα κατεδά ισης - ιδιαίτερα ι περιπτώσεις 'ένων επενδυτών και υπεράκτιων εταιρειών - και πρ +λημα αρνητικής πρ + λής για τ ν τ υρισμ . Εάν μία ικ δ - μή δεν έ"ει ε'ασ αλίσει Π.Τ.Ε. η ασ άλιση της είναι ν μιμη;

Ως εκ τ ύτ υ ταν τελειώσει ένα έργ αγ ραστής θα πρέπει να περιμένει 8-24 μήνες για να τύ"ει κατ "ής, ενώ εάν τ λμήσει να τ κατέ"ει θα τ υ τ κατεδα ίσ υν!!! Δηλαδή είμαστε με τα καλά μας; Ως εκ τ ύτ υ εισηγ ύμαστε αντί τ υ Π.Τ.Ε. να εκδίδεται πιστ π ιητικ ασ άλειας ικ δ μής απ τ ν επι+λέπ ντα μη"ανικ για να δικαι ύται αγ ραστής την κατ "ή της ανε'άρτητα τ υ Π.Τ.Ε. και αυτ τ Π.Τ.Ε. να έ"ει περί δ 2 ετών απ την απ περάτωση της ικ δ μής.

Κατ’ επέκταση λ ιπ ν πως θα διαθέσ υν ι τράπε ες τα υπ θηκευμένα ακίνητα "ωρίς τ Π.Τ.Ε.; Εάν υπάρ'ει δικαστική απ αση να κατεδα ιστ ύν τα κτίρια π.". 'εν δ "εία, "ωρίς τ Π.Τ.Ε. και μετά τι;

Ιδιωτικές Vs Δημ σιες Πισίνες - Τ αλαλ ύμ!! Η μεν Κυπριακή ν μ θεσία ανα έρεται σε πισίνα π υ ε'υπηρετεί πέραν των 10 μ νάδων θεωρείται ως Δημ σια, ενώ ι δηγίες της Ε.Ε. ανα έρ υν τι Δημ σιες πισίνες είναι εκείνες π υ είναι ελεύθερες για τ κ ιν και με την ανάλ γη "ρέωση. Δηλαδή για 11 διαμερίσματα μια «Δημ σια» πισίνα "ρειά εται ναυαγ σώστη, δωμάτι πρώτων + ηθει- ών κλπ. Δηλαδή τα 11 διαμερίσματα θα "ρεών νται γύρω στις 1.000 ευρώ τ ν μήνα κ ιν "ρηστα (αδει ύ" ς ναυαγ σώστης παρακαλώ και κατά την διάρκεια λειτ υργίας της πισίνας). Πιστεύ υμε τι είναι τι τ πλέ ν τρελ . Αντί τ ύτ υ μήπως αντί της ύπαρ'ης ναυαγ σώστη να υπάρ"ει ένα μέγιστ +άθ ς νερ ύ 1.40 μ. π υ περι ρί ει τα ατυ"ήματα; Ταυτ "ρ να εάν αυτ δεν είναι κατ ρθωτ , υπάρ" υν ν μιμα «κ λπα» π υ μπ ρεί αυτ να 'επεραστεί μεν, αλλά με άλλες παρενέργειες.

Κατάλα+ε μως κάπ ι ς τι ε αρμ εται επί εδά υς σε σ"έση με ένα ευ άνταστ μέτρ για κάλυψη κάπ ιων παραν μιών σε ένα κατά τα άλλα π λύ καλ ν μ ; Για να αιτηθεί στ τέλ ς ένας π λε δ μική αμνηστία θα πρέπει να υπ +άλει ε'’ αρ"ής π λε δ μικά σ"έδια-άδεια ικ δ μής-Π.Τ.Ε. και εν τω μετα'ύ; Δικαι ύται να τ κατέ"ει μέ"ρι της απ κτησης τ υ Π.Τ.Ε.; "ρ ν ς "ι λιγ τερ απ 1-2 "ρ νια, πλέ ν κ στη αρ"ιτέκτ να,

αδειών κλπ.

Ας έλθ υμε στ τέλ ς και στα κίνητρα, ένα π λύ ρθ κίνητρ για ανάπτυ'η, με αύ'ηση Σ.Δ. 20%-25%. Αλλά τι αλαλ ύμ και εδώ. Ενώ η αρ"ική απ αση τ υ Υπ υργικ ύ Συμ+ υλί υ ανα έρει τι υπάρ"ει η απ αση της 3-6-2013 και ανα έρεται στην υπ + λή αίτησης για άδεια εντ ς 2 ετών (δηλαδή 3-62015) μια νέα «κρυ ή» μάλλ ν απ αση της 29.5.2014 ανα έρει τι μέ"ρι τ ν 5-2015 θα πρέπει τ έργ να έ"ει λες τις σ"ετικές άδειες περιλαμ+αν μένης και της άδειας ικ δ μής. Και διερωτ μαστε, καλ πιστ ς αυτ ς επενδυτής π υ +ασίστηκε στην απ αση 3.6.2013 και εί"ε την αν ησία να την υι θετήσει πιστεύ ντας στην άνεση "ρ ν υ, π ι ς θα τ υ ε'ηγήσει τώρα τι "ρειά εται π λε δ μική-άδεια ικ δ μής μέ"ρι τ ν 52015; Αδύνατ ν να επιτευ"θεί και άρα δώρ άδωρ .

Έ" υμε και άλλα θέματα να πρ +ληματίσ υμε πως ι επιμέρ υς ιδι κτησίες-μ νάδες π υ έ" υν ε' ληθεί απ τ υς αγ ραστές και θα δικαι ύνται τ ελεύθερ της μετα+ί+ασης μ ν εάν τ πωλητήρι έγγρα κατατεθεί στ Κτηματ λ γι . Καλά, ι υπ λ ιπ ι π υ για τ ν ένα η άλλ λ γ δεν κατέθεσαν τα συμ+ λαια τ υς θα μείν υν εκτεθειμέν ι; (επιστ λή σε λα τα κ μματα "ωρίς "αμπάρι πλην τ υ ΑΚΕΛ π υ μας δια+ε+αίωσε τι θα τ μελετήσει δι τι τ +ρίσκει λ γικ ). Συνήθως επικαλ ύμαστε τ ν Θε να μας + ηθήσει, αλλά εδώ ύτε Θε ς θα μπ - ρεί να 'επεράσει τέτ ιες καταστάσεις.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.