ΠΠ¶¶∞∞ -- ¢¢ÈÈ··ÙÙ‹‹ÚÚËËÛÛËË ÙÙˢ˜ ··ÓÓ··ÙÙ˘˘ÍÍÈÈ··Î΋‹˜˜ ‰‰˘˘ÓÓ··ÌÌÈÈÎ΋‹˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Τ ευρωπαϊκ ν μισμα συνε"ί ει την πτωτική τ υ π ρεία έναντι τ υ αμερικανικ ύ δ λαρί υ καθώς τύγ"ανε "θες διαπραγμάτευσης στ 1,1330. Η μ σπ νδιακή Τράπε α των ΗΠΑ κατά την σύσκεψη της ν μισματικής της επιτρ πής την περασμένη Τετάρτη διατήρησε αμετά+λητ τ επιτ κι ανα ράς, πως αναμεν ταν. Η Fed διαπιστώνει ισ"υρή +ελτίωση της απασ" λησης στις ΗΠΑ και συνέ"ιση της ικ ν μικής ανάπτυ'ης. Συν λικά, δια αίνεται τι η μ σπ νδιακή Τράπε α των ΗΠΑ εκτιμά τι η ικ ν μική πρ πτική της "ώρας είναι θετική, παρ τι δεν πρ τίθεται άμεσα να αυ'ήσει τ επιτ κι ανα ράς. Επιπρ σθετα, τ ΑΕΠ στις ΗΠΑ ενισ"ύθηκε σε ετησι - π ιημένη τριμηνιαία +άση στ δ’ τρίμην κατά 2,6% (εκτίμηση: 3%, γ’ τρίμην : 5%). Θετική συνεισ ρά στην αύ'ηση τ υ ΑΕΠ εί"αν η ιδιωτική κατανάλωση (2,87%), ι ιδιωτικές επενδύσεις (1,2%), ενώ αρνητικ αντίκτυπ εί"αν ι ε'αγωγές (1,02%) και ι δημ σιες δαπάνες (-0,40%). δείκτης μεταπ ίησης Chicago PMI ανήλθε τ ν Ιαν υάρι στις 59,4 μ νάδες (εκτίμηση: 57,5, Δεκέμ+ρι ς: 58,8, μέσ ς ρ ς 12 μηνών: 60,7). Σύμ ωνα με την τελική μέτρηση, δείκτης καταναλωτικής εμπιστ σύνης τ υ Πανεπιστημί υ τ υ Michi­gan διαμ ρ ώθηκε τ ν Ιαν υάρι στις 98,1 μ νάδες (Δεκέμ+ρι ς: 93,6), καταγρά ντας υψηλ 11 ετών. Επίσης, δείκτης καταναλωτικής εμπιστ σύνης ανήλθε τ ν Ιαν υάρι σε υψηλ (102,9, εκτίμηση: 95,5, Δεκέμ+ρι ς: 93,1) απ τ ν Αύγ υστ τ υ 2007 ενώ ι πωλήσεις νέων κατ ικιών ανήλθαν τ Δεκέμ+ρι σε υψηλ (481.000, εκτίμηση: 450.000, Ν έμ+ρι ς: 431.000) απ τ ν Ι ύνι τ υ 2008. ι παραγγελίες διαρκών καταναλωτικών αγαθών στις ΗΠΑ κατέγραψαν τ Δεκέμ+ρι απρ σδ κητη υπ - "ώρηση σε μηνιαία +άση της τά'εως τ υ 3,4% (εκτίμηση: 0,3%, Ν έμ+ρι ς: -2,1%) και σε ετήσια +άση κατά 0,8% (εκτίμηση: 0,6%, Ν έμ+ρι ς: -1,3%). Συν λικά τα ανωτέρω, καταδεικνύ υν τι η ικ ν μία των ΗΠΑ διατηρεί αναπτυ'ιακή δυναμική, ενώ δια αίνεται τι η ισ"υρ π ίηση τ υ δ λαρί υ ΗΠΑ των πρ ηγ υμένων μηνών εί"ε αρνητικ αντίκτυπ στις ε'αγωγές.

Στην Ευρω ώνη δείκτης ικ ν μικής εμπιστ σύνης ενισ"ύθηκε τ ν Ιαν υάρι στις 101,2 μ νάδες (εκτίμηση: 101,6, Δεκέμ+ρι ς: 100,6, μέσ ς ρ ς 12 μηνών: 101,3). Τ π σ στ ανεργίας υπ "ώρησε τ Δεκέμ+ρι σε "αμηλ (11,4%, εκτίμηση: 11,5%, Ν έμ+ρι ς: 11,5%) απ τ ν Αύγ υστ τ υ 2012, ωστ σ ε'ακ λ υθεί να διαμ ρ ώνεται σημαντικά υψηλ τερα τ υ ιστ ρικ ύ μέσ υ ρ υ (9,4%). Σύμ ωνα με την εκτίμηση της Euro­stat, δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ευρω ώνη κατέγραψε τ ν Ιαν υάρι τη μεγαλύτερη υπ "ώρηση σε ετήσια +άση (-0,6%, εκτίμηση: -0,5%, Δεκέμ+ρι ς: - 0,2%) απ τ ν Ι ύλι τ υ 2009, καταδεικνύ ντας τι έ" υν δημι υργηθεί συνθήκες απ πληθωρισμ ύ στην Ευρω ώνη. Σύμ ωνα με την τελική μέτρηση, δείκτης μεταπ ίησης PMI στην Ευρω ώνη διαμ ρ ώθηκε τ ν Ιαν υάρι στις 51 μ νάδες (Δεκέμ+ρι ς: 50,6), πως αναμεν ταν.

Αυτή την ε+δ μάδα ανακ ινών νται ι δείκτες τιμών παραγωγ ύ Δεκεμ+ρί υ στην Ευρω ώνη και ι +ι μη"ανικές παραγγελίες Δεκεμ+ρί υ στις ΗΠΑ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.