√ μ·ÚÔ˘Ê¿Î˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ «ÎÔ‡ÚÂÌ·»

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

λική στρ ή κάνει η ελληνική κυ+έρνηση στ θέμα της διαγρα ής τ υ "ρέ υς. υπ υργ ς ικ ν μικών Γιάνης Βαρ υ άκης, μιλώντας στ υς Fi­nan­cial Times επι+ε+αίωσε την αλλαγή τακτικής απ την πλευρά της Αθήνας λέγ ντας τι η Ελλάδα +ά ει τέλ ς στ αίτημα για την διαγρα ή "ρέ υς.

υσιαστικά υπ υργ ς ικ ν μικών πρ τείνει τ ν τερματισμ της διένε'ης με τ υς διεθνείς πιστωτές της διαμέσ υ της ανταλλαγής των μ λ γων της με νέα α'ι γρα α, τα π ία θα είναι συνδεδεμένα με τ ν ρυθμ ανάπτυ'ης της ελληνικής ικ ν μίας

«Πλέ ν ητ ύμε την αντικατάσταση με νέα μ λ γα +άσει της ανάπτυ'ης της ελληνικής ικ ν μίας», τ νί ει Βαρ υ άκης στην ίδια συνέντευ'η. Η «ανταλλαγή "ρέ υς» θα περιλαμ+άνει δύ είδη νέων μ λ γων. πρώτ ς τύπ ς, π ί ς θα είναι άμεσα συνδεδεμέν ς με τ ρυθμ ανάπτυ'ης τ υ ν μαστικ ύ ΑΕΠ, θα δ θεί ως αντάλλαγμα για τα δάνεια π υ έ"ει λά+ει η Ελλάδα απ την Ευρώπη και δεύτερ ς, τ ν π ί κ. Βαρ υ άκης "αρακτήρισε ως «αέναα μ λ γα» («per­pet­ual bonds»), θα ανταλλα"θ ύν με τα ελληνικά μ λ - γα π υ +ρίσκ νται στην κατ "ή της ΕΚΤ. Με τ ν τρ π αυτ εκτιμάται πως πλέ ν η ελληνική πλευρά «γλιτώνει» την ανάγκη να "ρησιμ π ι ύμε τ ν ρ «κ ύρεμα», π υ δεν γίνεται απ δεκτ ς απ τ υς συν μιλητές.

«Αυτ τ π ί θα πω στ υς εταίρ υς μας είναι τι πρ ετ ιμά υμε έναν συνδυασμ εν ς πρωτ γεν ύς δημ σι ν - μικ ύ πλε νάσματ ς και εν ς πρ γράμματ ς μεταρρυθμίσεων», ανέ ερε Γιάνης Βαρ υ άκης στη συνέντευ'ή τ υ στ υς FT.

«Θα τ υς πω, “+ ηθήστε μας να πρ ωθήσ υμε μεταρρυθμίσεις στη "ώρα μας και δώστε μας ένα δημ σι ν μικ περιθώρι για να τ κάν υμε αυτ , δι τι σε δια ρετική περίπτωση θα συνε"ίσ υμε να πνιγ μαστε και η Ελλάδα μάλλ ν θα παραμ ρ ωθεί, παρά θα αναμ ρ ωθεί”».

κ. Βαρ υ άκης διευκρίνισε πως τ σ"έδι π υ θα πρ - ταθεί θα πρ +λέπει την ανταλλαγή των υπαρ" ντων δανείων απ τις ευρωπαϊκές "ώρες με μ λ γα π υ θα συνδέ νται με την ανάπτυ'η.

Ακ μη, υπ υργ ς ικ ν μικών της Ελλάδας ανέ ερε πως η κυ+έρνηση σ"εδιά ει να θέσει στ στ "αστρ τ υς πλ ύσι υς π υ ρ δια εύγ υν και να επιτυγ"άνει πρωτ γενή πλε νάσματα ύψ υς 1 ως 1,5% τ υ Ακαθάριστ υ Εθνικ ύ Πρ ϊ ντ ς (ΑΕγ"Π), ακ μη κι αν αυτ σημαίνει πως η κυ+έρνηση τ υ ΣΥΡΙ|Α δεν θα ε αρμ σει λες τις πρ εκλ γικές της υπ σ"έσεις για κ ινωνικές δαπάνες, σύμ ωνα με τ δημ σίευμα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς.

κ. Βαρ υ άκης δήλωσε ακ μα τι η κυ+έρνηση θα διατηρήσει πρωτ γενές πλε νασμα - μετά απ πληρωμές τ κων - απ 1 έως 1,5% τ υ ΑΕΠ, ακ μα και αν αυτ σημαίνει τι ΣΥΡΙ|Α, δεν θα εκπληρώσει λες τις υπ σ"έσεις με +άση τις π ίες ε'ελέγη.

Η κυ+έρνηση θα στ "εύσει τ υς πλ ύσι υς Έλληνες π υ δεν έ" υν «κατα+άλει τ μερίδι των ρων π υ τ υς αναλ - γεί», ενώ τ έθν ς +ρίσκεται σε ικ ν μική ύ εση εδώ και έ'ι "ρ νια». «Θέλ υμε να κάν υμε σα ές πως η πρ τεραι τητα είναι στ κε άλι τ υ ψαρι ύ, και μετά θα πάμε στην υρά», είπε "αρακτηριστικά.

υπ υργ ς είπε ακ μα τι αναμένει δυσκ λίες στην απ - τελεσματική πάτα'η της ρ δια υγής και «κερδ σκ πικές συμπερι ρές» απ τις επι"ειρήσεις των λιγαρ"ών στην Ελλάδα, αλλά υπ σ"έθηκε: «Εμείς δεν θα σταματήσ υμε μέ"ρι να τα κατα έρ υμε. Αν έτσι μας ε'α ανίσ υν τα κατεστημένα συμ έρ ντα, θα είναι τιμή μας να έ" υμε πέσει δίν - ντας αυτ ν τ ν καλ αγώνα».

Ερωτηθείς εάν πιστεύει τι ι εταίρ ι στην Ευρω ώνη εί"αν δίκι να ανησυ" ύν για τ σ"έδι της κυ+έρνησης να επαναπρ σλά+ει "ιλιάδες εργα μεν υς στ δημ σι τ μέα, κ. Βαρ υ άκης είπε: «Αν κ ιτά'ετε τι έ"ει συμ+εί τα τελευταία πέντε "ρ νια, έ"ει υπάρ'ει μια μα ική μείωση στ ν δημ σι τ μέα... Τ πρ +λημα δεν είναι αυτ , είναι τι δεν είναι απ τελεσματικ ς δημ σι ς τ μέας - είναι ένα είδ ς “ν ύμερ ένα ε"θρ ς”, η ελληνική γρα ει κρατία».

Η κυ+έρνηση σ"εδιά ει να παρ υσιάσει τις πρ τάσεις της σε αναλυτική μ ρ ή στ υς ευρωπαί υς εταίρ υς της πριν απ τ τέλ ς τ υ Φε+ρ υαρί υ.

υπ υργ ς ικ ν μικών είπε ακ μα στ υς FT τι η Ελλάδα ελπί ει να ε'ασ αλίσει ένα πρ γραμμα - γέ υρα, διάρκειας τεσσάρων μηνών, για να τ νώσει την ικ ν μία απ τώρα μέ"ρι την 1η Ι υνί υ, ταν η ΕΚΤ υπ σ"εται να «κρατήσει» τ "ρηματ πιστωτικ σύστημα της Ελλάδας, συνε"ί - ντας να παρέ"ει ρευστ τητα με ευν ϊκ ύς ρ υς.

Αντί να ητήσει την δ ση των 7 δισ. ευρώ, π υ επρ κειτ να κατα+ληθεί στην Ελλάδα τ περασμέν έτ ς, η κυ+έρνηση θα ητήσει μ ν 1,9 δισ. ευρώ, λέει κύρι ς Βαρ υ άκης, για τα κέρδη της ΕΚΤ απ τις αγ ρές της σε μ λ γα τ υ Ελληνικ ύ Δημ σί υ μετά τη διάσωση 2010.

Εν τω μετα'ύ τις πρ τάσεις της ελληνικής κυ+έρνησης περιμένει η Άγκελα Μέρκελ, πρ κειμέν υ να 'εκινήσει συ ητήσεις με την Ελλάδα, πως "θες η Γερμανίδα Καγκελάρι ς, τ νί ντας πως δεν θέλει να σ" λιάσει «μεμ νωμένα» « λες τις λεπτ μέρειες π υ διαδίδ νται».

«Είναι 'εκάθαρ πως η ελληνική κυ+έρνηση επε'εργά εται ακ μη πάνω στη θέση της, κάτι π υ είναι παραπάνω απ καταν ητ , αν σκε τεί κανείς π σες λίγες ημέρες ανέλα+ε καθήκ ντα», δήλωσε, σύμ ωνα με τ Reuters, η Γερμανίδα Καγκελάρι ς, τ νί ντας πως περιμένει τις πρ τάσεις της ελληνικής πλευράς, πρ κειμέν υ να πάρει και η ίδια θέση στ θέμα.

Είναι η πρώτη επίσημη θέση της κ. Μέρκελ στα σα ακ ύγ νται για τ σ"έδι τ υ ΣΥΡΙ|Α για κ ύρεμα τ υ "ρέ υς με έκδ ση μ λ γων.

ι δηλώσεις Μέρκελ έγιναν δύ ημέρες πριν απ τη συνάντηση τ υ Γιάννη Βαρ υ άκη με τ ν Γερμαν υπ υργ ικ ν μικών, Β λ γκανγκ Σ ιμπλε, στ Βερ λίν αλλά και με τ ν Μ. Ντράγκι στην Φραγκ ύρτη και μία ημέρα μετά τη συνέντευ'ή τ υ στ υς FT π υ απ κάλυψε τ σ"έδι για τ "ρέ ς.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.