ΠΠ ÙÙÂÂÎΛ›ÏÏ·· OOllm­meec­caa AAllt­tooss ÁÁÈÈ·· ÚÚÒÒÙÙËË ÊÊÔÔÚÚ¿¿ ÛÛÙÙËËÓÓ ∫∫‡‡ÚÚÔÔ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πραγματ π ιήθηκε η επίσημη παρ υσίαση της καιν ύργιας τεκίλας Olmeca Al­tos απ τ ν Olmeca Mas­ter Dis­tiller Je­sus Her­nan­dez. Η Olmeca Al­tos εισάγεται και διανέμεται απ την Laiko Cos­mos Trad­ing Ltd.

κ. Her­nan­dez +ρέθηκε στην Κύπρ και συγκεκριμένα σε Λεμεσ και Λευκωσία π υ παρέδωσε ειδικά σεμινάρια για μπάρμεν. Επαγγελματίες μπάρμεν απ λη την Κύπρ εί"αν την ευκαιρία να δ κιμάσ υν την καιν ύργια τεκίλα π λυτελείας αλλά και να μάθ υν περισσ τερα για την ιστ ρία και τη διαδικασία παραγωγής της. Τις παρ υσιάσεις ακ λ ύθησε πάρτυ τ π ί έγινε στ Pa­tio Cock­tail Bar στη Λευκωσία σε λάτιν κλίμα και διάθεση. ι καλεσμέν ι απ λαυσαν υπέρ "α κ κτέϊλς με Olmeca Al­tos τεκίλα, αγητ με άρωμα απ Με'ικ και γνωρίστηκαν με τ ν Olmeca Mas­ter Dis­tiller Je­sus Her­nan­dez. Η Olmeca Al­tos π υ απ τελείται απ 100% αγαύη, παράγεται στ απ στακτήρι Desti­le­ria Colo­nial de Jalisco.

Η Olmeca Al­tos +γαίνει σε δύ εκδ "ές την Olmeca Al­tos Plata και την Olmeca Al­tos Re­posado.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.