Ææ¿¿¯¯ÓÓÔÔ˘˘ÓÓ ÁÁÈÈ·· ÂÂÓÓ‰‰ÈÈ¿¿ÌÌÂÂÛÛËË Ïχ‡ÛÛËË ÛÛÙÙÔÔ ¤¤ÎÎÙÙ··ÎÎÙÙÔÔ EEu­ur­roog­gr­roou­upp

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Κ ρυ ώνεται η αγωνία για τ σημεριν έκτακτ Eu­rogroup π υ η Ελλάδα αναμένεται να παρ υσιάσει τις πρ τάσεις της για την επέκταση τ υ πρ γράμματ ς ικ ν μικής πρ σαρμ γής ενώ στ # ς είναι η συμ ωνία ΕλλάδαςΚ μισι ν να κλείσει μέ#ρι τις 16 Φε ρ υαρί υ.

Στ # ς είναι να επιτευ#θεί μετα ατική συμ ωνία μέ#ρι τ πρ γραμματισμέν Eu­rogroup της ερ# μενης Δευτέρας. Αυτ θα δώσει #ρ ν για π ιαδήπ τε επικύρωση απαιτείται απ τα εθνικά κ ιν ύλια πρ τ ύ λή"ει τ πρ γραμμα στήρι"ης στις 28 Φε ρ υαρί υ. Ωστ σ ευρωπαί ι α"ιωματ ύ# ι θεωρ ύν πως ι πρ σδ κίες για συμ ωνία αυτή την ε δ μάδα είναι λίγες.

Πάντως Β λ γκανγκ Σ ιμπλε στ γνώριμ ύ ς τ υ διαμήνυσε αργά #θες απ την Κωνσταντιν ύπ λη πως «Εάν η Ελλάδα δεν θέλει νέ πρ γραμμα τ τε, λα τελείωσαν».

& Γερμαν ς υπ υργ ς &ικ ν μικών #αρακτήρισε «λάθ ς» και α άσιμες τις πληρ ρίες π υ εί#αν διαρρεύσει νωρίτερα #θες περί συμ ι αστικής συμ ωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Επιτρ πή.

Η Ελλάδα στ σημεριν έκτακτ Eu­rogroup αναμένεται να ητήσει ένα πρ γραμμα #ρηματ δ τησης π υ μπ ρεί να τρέ"ει μέ#ρι τ ν Αύγ υστ και περιλαμ άνει μέρ ς των 7,2 δις ευρώ απ τις εκκρεμείς πληρωμές πρ ς την Ελλάδα. Σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα δεσμευτεί για την ε αρμ γή τ υ 70% τ υ υ ιστάμεν υ πρ γράμματ ς διάσωσης.

Σύμ ωνα με δημ σιεύματα, η ελληνική κυ έρνηση θα πρ τείνει πρ ταση 5 πυλώνων, η π ία θα περιλαμ άνει πρ - γραμμα γέ υρας μέ#ρι τ ν Σεπτέμ ρι τ υ 2015 στ π ί θα περιλη θεί τ 70% των μέτρων τ υ πρ ηγ ύμεν υ πρ γράμματ ς. Τ 30% των μέτρων είτε θα διαγρα εί είτε θα αντικα- τασταθεί με 10 νέα μέτρα και μεταρρυθμίσεις σε συνεργασία με τ ν &&ΣΑ. Η πρ ταση θα περιλαμ άνει επίσης εκτίμηση για πρωτ γενές πλε νασμα 1,5% και αντιμετώπιση τ υ #ρέ υς μέσω swaps. Ακ μη, τα 11 δις ευρώ π υ κατέ#ει τ Ελληνικ Ταμεί 7ρηματ πιστωτικής Σταθερ τητας θα #ρησιμ π ιηθ ύν για την αντιμετώπιση των μη ε"υπηρετ ύμενων δανείων ενώ στ ενδιάμεσ διάστημα ι #ρηματ δ τικές ανάγκες της #ώρας μπ ρ ύν να καλυ θ ύν και απ την εκταμίευση μέρ υς της δ σης των 7,2 δις ευρώ.

Επίσης, η κυ έρνηση εμμένει στην άμεση εκταμίευση τ υ π σ ύ τ υ 1,9 δις ευρώ απ τα κέρδη των «ακ ύρευτων» ελληνικών μ λ γων π υ κατέ#ει η ΕΚΤ, την αύ"ηση τ υ ρί υ για την έκδ ση εντ κων γραμματίων κατά 8 δις ευρώ καθώς και τ να είναι «ελαστικ ς» ELA, ανάλ γα με τις ανάγκες.

Σε δηλώσεις τ υ στ περιθώρι της Συν δ υ της G20, o κ. Σ ιμπλε τ νισε τι η ευρω ώνη δεν πρ κειται να διαπραγματευθεί ένα νέ πρ γραμμα για την Ελλάδα στην σημερινή συνεδρίαση τ υ Eu­rogroup. «Έ# υμε ήδη ένα σ#έδι για την Ελλάδα» κατέλη"ε Γερμαν ς α"ιωματ ύ# ς.

Είπε ακ μη τι «π τέ κανένας δεν ανάγκασε την Ελλάδα να μπει σε πρ γραμμα. Και κανείς εκτ ς Ελλάδας δεν πρέπει να κατηγ ρείται για τα πρ λήματα της #ώρας».

«Θέλ υμε να ακ ύσ υμε κάτι δεσμευτικ απ την Ελλάδα σήμερα Τετάρτη. Εάν η Ελλάδα δεν θέλει ένα νέ πρ γραμμα, τ τε λα τελειών υν», ανέ ερε #αρακτηριστικά κ. Σ ιμπλε.

Τ τρέ# ν πρ γραμμα «πρέπει να απ τελέσει τ αντικείμεν μιας α"ι λ γησης απ την Ευρωπαϊκή Επιτρ πή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α και τ Διεθνές Ν μισματικ Ταμεί . Μ ν έτσι μπ ρ ύμε να εκταμιεύσ υμε την επ μενη δ ση», επανέλα ε Σ ιμπλε και πρ σθεσε τι άλλες συ ητήσεις δεν μπ ρ ύν να γίν υν παρά μ ν α ύ αυτή η α"ι λ - γηση θα έ#ει λ κληρωθεί.

«Θεωρώ τι ι καν νες είναι λίγ πι σα είς» για την Αθήνα, συνέ#ισε Σ ιμπλε. «Αύρι θα ακ ύσ υμε τις δεσμεύσεις τ υς, αυτ είναι καλύτερ απ τις πληρ ρίες π υ μεταδίδ νται απ την τηλε ραση», πρ σθεσε.

Απ την πλευρά τ υ επικε αλής της Bun­des­bank και μέλ ς τ υ εκτελεστικ ύ συμ υλί υ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε ας, Γενς Βάιντμαν, δήλωσε πως η Ελλάδα #ρειά εται να κατα άλει μία α"ι πιστη πρ σπάθεια για να σταθεί και πάλι στα π δια της μέσω στέρεων δημ σιων ικ ν μικών και μίας πι ανταγωνιστικής ικ ν μίας.

Σε κάθε πρ σπάθεια τ νισε τι ι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να συνε#ιστ ύν, υπ γραμμί ντας τι π ια ενδε# μενη συμ ωνία θα συν δεύεται απ αυστηρ ύς ρ υς π υ η Αθήνα θα πρέπει να τηρήσει.

Εν τω μετα"ύ η Fitch Rat­ings αργά ψες ανακ ίνωσε πως θέτει την πιστ ληπτική α"ι λ γηση «B-» των Εθνική Τράπε α, Τράπε α Πειραιώς, Al­pha Bank και Eurobank Er­gasias υπ παρακ λ ύθηση με αρνητικές πρ πτικές (Rat­ing Watch Neg­a­tive - RWN). Στην πρά"η, τ RWN αντανακλά την καθ δική δυναμική στην α"ι λ γηση λ γω των αυ"αν μενων κινδύνων στη #ρηματ δ τηση και τη ρευστ τητα, καθώς η Fitch υπ θέτει τι ι διαπραγματεύσεις της ελληνικής κυ έρνησης με τ υς επίσημ υς πιστωτές θα είναι π λύ δύσκ λες, ανα έρει ίκ ς στην ανάλυση τ υ.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.