∞∞¡¡∞∞¶¶ΔΔÀÀ••∂∂ππ™™ -- μμÚÚ‹‹Îη·ÌÌ ÙÙÔÔÓÓ ÙÙÚÚ­fifiÔÔ ÙÙˢ˜ ÂÂÈÈÏϤ¤ÔÔÓÓ Îη·ÙÙ··ÛÛÙÙÚÚÔÔÊÊ‹‹˜˜;;

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μας κάνει τρ μερή εντύπωση με π ση ευκ λία μπ ρ ύμε να κατα ερ μαστε εναντί ν των μεγάλων αναπτύ"εων στ ν τ μέα των ακινήτων. Σε πρ σ ατ δημ σίευμα ε ημερίδας για την Πά με επικε αλίδα «Τα έργα μαμ ύθ καταστρέ υν την Πά », δημ σι γρά ς κατα ερ ταν εναντί ν των μεγάλων έργων π υ τρ # δρ μ ύνται στην Πά , έστω και καθυστερημένα.

Τ δημ σίευμα ανα έρεται σε «τερατώδη» έργα π υ στ # έ# υν #ι την ευημερία της Πά υ αλλά των ιδιωτών επενδυτών. Ανα έρθηκε στ έργ Νεάπ λις, τ Eden City, τ έργ Venus Rock, τ έργ Λίμνη τ υ συγκρ τήματ ς Σιακ λα κλπ. Για κάθε ένα απ αυτά τα έργα #ρειά εται να επενδυθ ύν εκατ μμύρια ευρώ σε μελέτες, σ#έδια και έρευνες σε σ#έση με τ περι άλλ ν, κυκλ - ρικ και εμπ ρικ τητα/επιδράσεις στις υπ λ ιπες περι #ές της Πά υ, πριν καν "εκινήσ υν.

Για εμας τ υς «γηραι τερ υς» π υ θυμ - μαστε τ παρελθ ν, μας θυμί ει, την πρ - σπάθεια ανέγερσης τ υ "εν δ #εί υ Άνασσα, τώρα αστέρι ανά τ παγκ σμι με πρ σέλκυση της elite τ υ jet-set, π υ περιλαμ άνει ασιλείς, πρίγκιπες, εκατ μμυρι ύ# υς επισκέπτες και άλλ υς. |μως και τ τε εί#αμε στεν κε αλιές κυρίως απ τ υς αυτ απ καλ ύμεν υς περι αλλ ντιστές και τώρα η έρευνα για «σκελετ ύς στα ερμάρια» συνε#ί εται. Εάν "εκινήσ υμε κύριε δημ - σι γρά ε ( αντα μαστε κάνατε σ#ετική έρευνα α ύ συ ητήσατε και τ θέμα με τ υς επενδυτές) καταλή"ετε κατ’ εσάς στα συμπεράσματα σας. Και μως:

- Τ έργ Νεάπ λις – Ως μέρ ς τ υ ευρύτερ υ έργ υ ανάπτυ"ης απ τελεί τ πανεπιστήμι Νεάπ λις τ π ί λειτ υργεί με αρκετά εκατ μμύρια επι# ρηγήσεις απ τ ν |μιλ Λεπτ ς, με #ρ νικά πλαίσια για την δημι υργία ν σ κ μεί υ, μ υσεί υ κλπ και καμία εμπ ρική/ ικιστική ανάπτυ"η δεν μπ - ρεί να εκτελεστεί εάν αυτά τα έργα υπ δ - μής δεν απ περατωθ ύν πρώτα. Άρα π υ είναι τ πρ λημα σας;

- Τ έργ Aristo 7α Π τάμι - Έ#ει γίνει τ πρώτ γήπεδ γκ λ και τώρα απ περατώθηκε τ δεύτερ , μια επένδυση αρκετών εκατ μμυρίων με στ # την τ υριστική και ικιστική ανάπτυ"η και ανα έρεστε για κατ ικίες τ υ 1 εκ. ευρώ. Καλά τι είναι τ πρ λημα σας; |τι τ έργ αυτ με την δυναμικ τητα π υ εί#ε λ γω της τωρινής κατάστασης, ανα λήθηκαν τα πρ σθετα έργα της μαρίνας, "εν δ #εί υ κλπ δεν θα πρέπει σε κάπ ι στάδι να είναι και πρ ς ελ ς τ υ επενδυτή και πρ ς ελ ς της περι #ής γενικ τερα; Με τι κέ ι νέ ι επενδυτές θα πρ σελκυσθ ύν σε νέα έργα γήπεδα γκ λ , π υ απ τελ ύν στρατηγική τ υ κράτ υς, πως θα πρ σελκυσθ ύν με αυτ ύ τ υ είδ υς τις αντιδράσεις: Δηλαδή θέλ υμε ή #ι νέες επενδύσεις κύριε δημ σι γρά ε; Και μως μετα"ύ άλλων και η δική σας ε ημερίδα ηθήθηκε απ τις π λλαπλές δια ημίσεις απ αυτά και άλλα έργα ανάπτυ"ης.

- Τ Eden City – Τ έργ αυτ γνωστ ως έργ «τ υ Αρ#ιεπισκ π υ» στην Γερ σκήπ υ. Τι είναι εδώ τ πρ λημα; Αντιμετωπίσαμε την ίδια κατάσταση ταν Σεΐ#ης τ υ Ντ υπάι απ περάτωσε τ Palm Is­land και τ έργ World τα π ία απ τελ ύν τώρα διεθνή «διευθύνσεις» για τ υς πλ ύσι υς αγ ραστές. Μακάρι να γίνει αυτή η μεγάλ υ μεγέθ υς επένδυση των 7 δις ευρώ. και εάν υπάρ# υν ερωτηματικά, καλύτερα να π ύμε σε αυτ ν τ ν επενδυτή να ύγει; Μακάρι τ έργ αυτ και άλλα να εκτελεστ ύν, αλλά τι και να είναι τ απ τέλεσμα, τα ακίνητα δεν θα ύγ υν απ την Κύπρ .

- Η Λίμνη – Golf Re­sort – T έργ αυτ γνωστ ως Σιακ λα, μετέτρεψε μέ#ρι αυτ τ στάδι μια τεράστια καρκιν γ ν έκταση ερείπι π υ απ τελείτ απ δύ « υνά» με υπ λείμματα #αλκ ύ π υ παρέσυρε αέρας την σκ νη, ένα κρατήρα τεραστίων διαστάσεων, μια παραλία π υ ίσως να μην μπ ρ ύσε κάπ ι ς να την κάνει #ρήση λ γω των απ θεμάτων #αλκ ύ, ένα κατεστραμμέν υθ , μια κατεστραμμένη απ άθρα κλπ κλπ. Με επένδυση π υ μέ#ρι σήμερα "επέρασε τα 50 εκ. ευρώ έγινε απ κατάσταση τ υ #ώρ υ, υτεύτηκαν #ιλιάδες δένδρα, καθαρίστηκε η παραλία, κατασκευάστηκε νέα απ άθρα κλπ κλπ και αντί να π ύμε αυτ ύ τ υ ευ άνταστ υ επενδυτή μπρά και ευ#αριστώ, γίν νται πρ σπάθειες να τ ν απ γ ητεύσ υμε.

- Μαρίνες – Τ τι έγινε με τις αρ#ικές επιδράσεις για την ανέγερση της μαρίνας Λεμεσ ύ είναι γνωστ απ τις διά ρες ργανώσεις π υ θα μας μείνει α"έ#αστ . Ευτυ#ώς τ έργ τέλειωσε, ένα στ λίδι της Λεμεσ ύ και της Κύπρ υ.

Παραλίγ να ακυρωθεί και η μαρίνα της Αγίας Νάπας λ γω και πάλι αντιδράσεων της τελευταίας στιγμής και μως αυτ τ πρώην τω# ψαρ #ώρι, θα τύ#ει τεράστιας ανα άθμισης και μάλιστα ταν ενδια έρθηκε και "έν ς επενδυτής των 200 εκ. ευρώ (η μαρίνα Λάρνακας ακ μη ψά#νεται – δυστυ#ώς).

- Ακάμας – Ετ ιμάστηκε και τ μεγαλεπή λ έργ τ υ Ακάμα τ π ί λ γω ικ ν - μικής αδυναμίας δεν πρ κειται να εκτελεστεί και τ λέμε με κάπ ια ε αι τητα, δι τι ρίσκεται στ ψυγεί εδώ και 25 #ρ νια. Απ την ήπια ανάπτυ"η π υ επιτρέπεται σε περι #ές Natura, ε"αιρέθηκε και τ έργ Φωτιάδη. Και λ γ ς; Υπάρ#ει λύση αγαπητ ί μας αναγνώστες. Να τ υ επιτραπεί η ανάπτυ"η με #ρ νικ ρί ντα έστω 5 ετών, κατα λή 5.0 εκ. ευρώ ( πως τα γήπεδα γκ λ ) και η #ρηματ δ τηση για την κατασκευή πρ σ ασης και παρ #ή υπηρεσιών. Εάν τ έργ αυτ δεν εκτελεστεί εντ ς περι δ υ έστω 5-7 ετών να τ υ απ ρρι θεί η άδεια. Εύρωστες ικ ν μικά εταιρείες πως Σιακ λας/Φωτιάδης κλπ είναι εκείνες π υ έ# υν κάπ ια δυνατ τητα εκτέλεσης τέτ ιων έργων εκατ μμυρίων. Να τ υς π ύμε « #ι ευ#αριστώ δεν θα πάρ υμε»;

Μέμ εται δημ σι γρά ς/ε ημερίδα τ υ κατ’ επέκταση, τι η νυν Κυ έρνηση δίδει απλ #ερα κίνητρα. Καλά π υ είναι τ πρ λημα τ υς, «μας λ μωσαν μήπως τ ενδια έρ ν απ "έν υς επενδυτές»;

Σε #ώρες πως η Ελλάδα και Π ρτ γαλία, Ισπανία και άλλες π υ διψ ύν για "ένες επενδύσεις ( πως και εμείς), η εκτέλεση τέτ ιων έργων π υ ηθ ύν την ευρύτερη ικ ν μία θα τ υς έστηναν αγάλματα ευ#αριστίας και #ι να τυγ#άν υν αυτής της αρνητικής συμπερι ράς και μάλιστα απ ακρι πληρωμέν υς Κυ ερνητικ ύς επιτρ π υς, κ στ υς πέραν των 100.000 ευρώ τ ν #ρ ν ( λέπε επίτρ - π περι άλλ ντ ς) να μας καταγγέλλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα π ύμε στις διά - ρες αν ησίες π υ πρ άλλ νται απ καιρ ύ εις καιρ για εύη#α περι αλλ ντικά θέματα πως τ νερ ιδ της Λίμνης Παραλιμνί υ σε 1.000 σκάλες (υπάρ#ει εισήγηση εναλλακτικής λύσης), η κατάτα"η της περι #ής ως Natura κατά μήκ ς τ υ δρ μ υ Αγίας ΝάπαςΠαραλιμνί υ (με κ στ ς εκατ μμυρίων για τ ν ρ λ γ ύμεν ), τ τώρα ι μη#ανικ λιμάνι της Λάρνακας (π υ να είστε σίγ υρ ι θα τ πάρει η Λεμεσ ς). &ι πρ τάσεις για δελ ινάρι , κρ κ δειλ υς κλπ π υ να είστε σίγ υρ ι θα μετα ερθ ύν τα τ υρκ κρατ ύμενα ή άλλες #ώρες (υπάρ#ει πρ ταση απ Ελλάδα) και θάν υμε στ κα ίν π υ και εδώ υπάρ# υν αντιδράσεις για επ υσιώδη θέματα (π.#. κάπνισμα – σ ι τ υς επηρεά ει ας μην τ επισκε θ ύν).

Με τι μυαλά δι ικ ύμαστε αγαπητ ί μας αναγνώστες σε μια κρίσιμη για την ικ ν μία και τ ν μέλλ ν των ανέργων της Κύπρ υ; Εδώ δεν μπ ρ ύμε να τα γάλ υμε πέρα με τις δύ γραμματείς τ υ πρώην πρ εδρ της Β υλής, τ θέμα με τις λιμ υ ίνες και αστυν μικ ύς/κλητήρες, άλλ ι π υ κυκλ ρ ύν με π δήλατ μας λένε και μως #ρεών υν έ" δα διακίνησης αυτ κινήτ υ, άλλ ι κρατικ ί υπάλληλ ι π υ έ# υν μισθ 250.000 ευρώ τ ν #ρ ν , ενώ πρωθυπ υργ ς της Βρετανίας έ#ει μισθ μ ν 150.000 ευρώ τ ν #ρ ν , άλλ ς π υ #ρειάστηκε σ έρ για καθημερινή μετακίνηση τ υ απ Λευκωσία στην Λεμεσ και άλλ ι των πρώην Κυπριακών Αερ γραμμών συντε#νιακ ί π υ πριν α υπηρετήσ υν έτυ#αν ανα άθμισης με την ανάλ γη αύ"ηση μισθ ύ και μετά απ 2 μήνες α υπηρέτησαν. Έ# υμε και άλλα να σας ανα έρ υμε και δεν μας παίρνει #ώρ ς αυτ ς, αλλά τα πι πάνω είναι μια ένδει"η της επικρατ ύσας σαθρής κατάστασης της ικ ν μίας και τι τ #ειρ τερ , τι ν ιά ει τα διε θαρμένα κ μματα εάν γ ύμε εκτ ς τ υ πρ γράμματ ς της Τρ ικας και της τελευταίας πρ τασης της Ε.Κ.Τ. για αγ ρά μ λ γων της Δημ κρατίας; Τι έγινε κύρι ι για την διαν μή με τ υς Τ υρκ κύπρι υς τ υ αερί υ (π υ δεν υπάρ#ει), τι έγινε με τις πιέσεις για την κατασκευή τ υ τερματικ ύ π υ δεν είναι ιώσιμ άσει των απ θεμάτων; Αυτά είναι τα θέματα π υ θα πρέπει να μας απασ# λ ύν και #ι ι αναπτύ"εις ακινήτων π υ θα είναι η άση της ανάκαμψης – παράδειγμα συνέδρι 40 διεθνών επενδυτών για ακίνητα στην Λεμεσ στις 9.2.2015.

Στ τέλ ς-τέλ ς αγαπητ ί μας αναγνώστες π ι ς αγαπά την Κύπρ ;

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.