RICS: ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÙÒÛË ÛÙ· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Σημαντικές μειώσεις παγκύπρια, σε λες τις κατηγ ρίες με τη σημαντικ τερη πτώση να παρ υσιά εται στη Λευκωσία κατέγραψε τ Δ’ τρίμην τ υ 2014, Δείκτης Τιμών Ακινήτων, σύμ ωνα με τ RICS (Royal In­sti­tu­tion of Char­tered Sur­vey­ors) Κύπρ υ.

& δείκτης παρακ λ υθεί τις τιμές και τα εν ίκια των ακινήτων σε λες τις επαρ#ίες και ασί εται σε μεθ δ λ γία π υ αναπτύ#θηκε απ τ Πανεπιστήμι τ υ Read­ing, τ υ Ηνωμέν υ Βασιλεί υ.

Παγκύπρια, ι τιμές για κατ ικίες, τ σ για σπίτια, σ και για διαμερίσματα, παρ υσίασαν πτώση της τά"ης τ υ 1.1% και 0.7% αντίστ ι#α, με τη μεγαλύτερη μείωση να καταγρά εται στην Αμμ #ωστ (3.6% για τα σπίτια) και στη Λευκωσία (1.1% για τα διαμερίσματα). Παγκύπρια, ι τιμές των καταστημάτων μειώθηκαν κατά μέσ ρ 1.6%, των γρα είων κατά μέσ ρ 1.2% και των απ - θηκών κατά μέσ ρ 1,9%. Σε σύγκριση με τ αντίστ ι# τέταρτ τρίμην τ υ 2013, ι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν κατά 5.4%, των σπιτιών κατά 5.0%, των καταστημάτων κατά 8.1%, των γρα είων κατά 6.1% και των απ θηκών κατά 5.3%.

Η μέση τιμή εν ικίασης σε λ κληρη την Κύπρ παρ υσίασε τριμηνιαία πτώση 1.3% στα διαμερίσματα, 0.2% στα σπίτια, στα καταστήματα 0.4%, στις απ θήκες 0.9% και στα γρα εία ριακή άν δ 0.2%. Συγκρίν ντας τα εν ίκια με εκείνα τ υ τέταρτ υ τριμήν υ τ υ 2013, ι τιμές εν ικίασης υπ #ώρησαν κατά 5.0% για τα διαμερίσματα, 3.1% για σπίτια, 8.9% για καταστήματα, 8.8% για τις απ θήκες και 2.9% για τα γρα εία. Η πλει ν τητα των κατηγ ριών ακινήτων και των γεωγρα ικών περι #ών ε"ακ λ υθ ύν να επηρεά νται, με αυτές π υ κατέγραψαν πρώτες τη μεγαλύτερη πτώση στ ν τ μέα των ακινήτων, π.#. Πά ς και Λάρνακα, τώρα να παρ υσιά υν σημάδια σταθερ τητας των τιμών.

O 7αράλαμπ ς Πετρίδης, MRICS, δήλωσε: «Η πτωτική π ρεία στις τιμές των ακινήτων συνε#ί εται και τ τέταρτ τρίμην τ υ 2014. Τ θετικ π υ παρατηρείται τ 2014 σε σ#έση με τ 2013 είναι η αυ"ημένη εμπ - ρευσιμ τητα κατά 20%. Φαίνεται τι ι αγ - ραπωλησίες ακινήτων έ# υν ανακάμψει και ι μειώσεις των τιμών επανα έρ υν τη δραστηρι τητα με αυ"ημένες πωλήσεις ακινήτων. |σ ν α ρά τις τιμές των ακινήτων αναμένεται να συνε#ισθεί η πτωτική π ρεία και κατά τ 2015 εν αναμ νή των ε"ελί"εων στ #ρηματ πιστωτικ τ μέα, κυρίως σ ν α ρά τα μη ε"υπηρετ ύμενα δάνεια, την αυστηρή π λιτική δανει δ τησης στην αγ ρά και τα υψηλά επιτ κια. Επίσης τα ακίνητα επηρεά νται απ τις δυσ άστακτες ρ λ γίες ιδι κτησίας και τ θέμα των εκπ ιήσεων των ενυπ θηκων ακινήτων ενεργώντας έτσι ως τρ # πέδη για τη σταθερ π ίηση της αγ ράς.»

Η μεθ δ λ γία και τα π ρίσματα της έρευνας είναι διαθέσιμα στην ιστ σελίδα τ υ RICS.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.