¶ÔÈ· Ù· Èı·Ó¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Μια απ τις πι κρίσιμες ε δ μάδες της τελευταίας 5ετίας αναμένεται να είναι αυτή π υ διανύ υμε για την Ελλάδα, π υ έ#ει "εκινήσει εδώ και ημέρες τ ν διπλωματικ μαραθώνι με στ # να πείσει τ υς εταίρ υς τι θα πρ #ωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Πρ ϋπ θεση, μως, απ τελεί α εν ς να δ θεί περαιτέρω #ρ ν ς και α ετέρ υ να μην υπάρ"ει νέ μνημ νι , κάτι π υ απ τελεί «κ κκινη γραμμή» για την νέα κυ έρνησή.

Τ τ πί είναι θ λ και ι διαπραγματεύσεις πρ μηνύ νται σκληρές, π υ η νέα κυ έρνηση θα δώσει επίσημα τα πρώτα δείγματα γρα ής των πρ θέσεών της, για τις π ίες ι Ευρωπαί ι εταίρ ι εμ ανί νται πρ ς τ παρ ν επι υλακτικ ί.

&ι κίνδυν ι για την Ελλάδα τεράστι ι με τ υς Γερμαν ύς να έ# υν ενεργ π ιήσει λα τα μέσα, θεμιτά και αθέμιτα, και να έ# υν άλει στην κυρι λε"ία τ πιστ λι στ κρ τα της νέας Ελληνικής κυ έρνησης θέτ - ντας της τ δίλημμα: συμ ωνία ή #ρε κ πία.

Ακ μα μια άναυση καταπάτηση των αρ#ών της ΕΕ, της αλληλεγγύης, συνεργασίας και ισ ν μίας.

Βε αίως λα αυτά είναι αναμεν μενα απ τ υς Γερμαν ύς ι π ί ι μας έ# υν συνηθίσει σε τέτ ιες π λιτικές εδώ και 5 #ρ - νια π υ "έσπασε η κρίση.

Τ μέγα ερώτημα είναι π ια κατάλη"η θα έ#ει τ ελληνικ ήτημα. Θα λέγαμε πως τρία είναι τα πιθανά σενάρια της:

Τ πρώτ σενάρι π υ είναι και τ καλ (best case sce­nario) είναι Ελλάδα και Βερ λίν να κάν υν αμ ι αίες υπ #ωρήσεις. Η Ελλάδα καταρ#ήν απ δέ#εται είτε γραπτώς είτε μέσω μιας άτυπης δέσμευσης (υπ σ#εσης) ένα μέρ ς τ υ υ ιστάμεν υ μνημ νί υ ( κ. Βαρ υ άκης εί#ε μιλήσει για απ δ #ή 67% τ υ μνημ νί υ) και ταυτ #ρ να καταθέτει ένα σ#έδι μεταρρυθμίσεων τ π ί αναμένεται να καλύψει τ κεν απ την μη απ δ #ή τ υ 33% τ υ υ ιστάμεν υ μνημ νί υ. Η Ελλάδα ταυτ #ρ να πρ τείνει σ#έδι γέ υρα μέ#ρι την 1η Σεπτεμ ρί υ τ υ 2015, με στ # να εκπληρώσει τ σ τις μεταρρυθμίσεις της σ και να ετ ιμάσει τ νέ εθνικ σ#έδι της τ π ί θα τεθεί για έγκριση στ έκτακτ Eu­rogroup τ υ Σεπτεμ ρί υ. Απ την άλλη ι Γερμαν ί σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τ ΔΝΤ θα μετα έρ υν την π ιαδήπ τε α"ι λ γηση τ υ υ ιστάμεν υ πρ γράμματ ς για τ ν Σεπτέμ ρι . Επίσης θα επανα έρ υν τ τραπε ικ καθεστώς σε υσι λ - γικές συνθήκες επιτρέπ ντας στ Ελληνικ δημ σι να καλύψει τις άμεσες ανάγκες μέσω της έκδ σης εντ κων γραμματίων ενώ θα δ θεί και τ πράσιν ως για την εκταμίευση της επ μενης δ σης των 7.2 δις τ ερ# μεν διάστημα.

Τ δεύτερ σενάρι π υ είναι και τ ασικ (base case sce­nario) ι Γερμαν ί θα πρ - σέλθ υν στ Eu­rogroup με άγριες διαθέσεις θέτ ντας τ δίλημμα take it or leave it στην Ελληνική πλευρά. ΕΚΤ και ΔΝΤ συμπ ρεύ - νται με τ υς Γερμαν ύς, πως και τα υπ λ ιπα κράτη μέλη τα π ία ως συνήθως στα Eurogroups έ# υν καθαρά διακ σμητικ ρ λ , μια παρ υσίαση «γλάστρας» θα λέγαμε. Η Ελληνική πλευρά απ την άλλη παραμένει στις θέσεις της, δεν απ δέ#εται τ υ ιστάμε- ν μνημ νι και σε καμία περίπτωση δεν τ υπ γρά ει, τ αδιέ" δ παραμένει και η π ιαδήπ τε νέα πρ σπάθεια επίλυσης τ υ ητήματ ς παίρνει παράταση για τ νέ Eu­rogroup Μαρτί υ. Η ΕΚΤ συνε#ί ει να παρέ#ει ρευστ τητα στις τράπε ες μέσω τ υ ELA αλλά αρνείται να εγκρίνει την έκδ ση εντ κων με απ τέλεσμα να πιεστεί ακ μα περισσ τερ η ρευστ τητα στην αγ ρά και να μεγαλώνει ασ υκτικά η πίεση εν’ ψη τ υ Eu­rogroup Μαρτί υ. Παρ λ π υ τ αδιέ" δ παραμένει η σύγκρ υση Αθήνας – Βερ λίν υ απ εύγεται και ι διαπραγματεύσεις συνε#ί νται με απώτερ στ # να καταλή" υν στ Eu­rogroup Μαρτί υ.

Στ τελευταί σενάρι και #ειρ τερ (worst case sce­nario) Ελλάδα και Γερμανία πρ σέρ# νται στ Eu­rogroup με τις #ειρ τερες πρ θέσεις. Η σύγκρ υση είναι μετωπική και Γερμαν ί, ΕΚΤ και ΔΝΤ κ υν κάθε γέ υρα επικ ινωνίας με την Ελλάδα. Η ΕΚΤ #ι μ ν αρνείται την έκδ ση εντ κων γραμματίων αλλά απ σύρει και την στήρι"η των τραπε ών μέσω τ υ ELA. Πρ τ υ κινδύν υ bank run η Ελλάδα επι άλει τραπε ικ ύς περι ρισμ ύς με ρια ανάληψης μετρητών 200 ευρώ την ημέρα, απ τα ATMs. Ταυτ #ρ να πρ #ωρά σε μ ν μερής ενέργειες α ύ πρ ς την αδυναμία εκπλήρωσης των υπ #ρεώσεων της θα κηρύ"ει στάση πληρωμών εντ ς ευρώ. Η στάση πληρωμών εντ ς ευρώ μπ ρεί να αντά ει εύκ λη αλλά είναι μια απ λυτα δυσ#ερής διαδικασία για την Ελλάδα και ισ δυναμεί με σ κ και δέ ς. Η ΕΕ δεν θα δε#θεί στάση πληρωμών εντ ς ευρώ, η Ευρώπη δεν θα θέλει ένα άρρωστ μέλ ς στην ευρωπαϊκή ικ γένεια και πιθαν τατα σε αυτή την περίπτωση να "εκινήσ υν διαδικασίες ε" δ υ απ τ ευρώ αν και αυτ σηκώνει μεγάλη συ ήτηση α ύ δεν υπάρ#ει θεσμικ ς τρ π ς εκδίω"ης μιας #ώρας απ τ Ευρώ. Η Ελλάδα σε μια τέτ ια περίπτωση θα υπ αθμιστεί εκ νέ υ σε se­lec­tive de­fault δηλαδή σε καθεστώς επιλεκτικής #ρε κ πίας απ τ υς ίκ υς α"ι λ γησης ενώ η τιμωρία των αγ ρών θα είναι άνευ πρ ηγ υμέν υ.

Τ σ ι αγ ρές σ και λ ι ι υγιές σκεπτ μεν ι α"ιωματ ύ# ι επιθυμ ύν την επίτευ"η συμ ωνίας. Μια ελληνική #ρε κ πία και ίσως και εν τέλη έ" δ ς απ τ Ευρώ θα έ#ει ανυπ λ γιστες συνέπειες για την παγκ - σμια ικ ν μία. |σ και να θέλ υν να τ παί" υν ήρεμ ι ι Γερμαν ί εάν η Ελλάδα απ - #ωρήσει απ τ ευρώ θα πρ κληθεί τ λεγ - μεν « αιν μεν domino», καθώς μετά την Ελλάδα την π ρτα της ε" δ υ θα δ υν και άλλες #ώρες.

Η Ελλάδα έ αια δεν μπ ρεί και δεν πρέπει να εκ ιάσει με Grexit γιατί μπ ρεί μεν να ί ει τ domino ef­fect αλλά αν η μπλ α δεν περάσει και η Ελλάδα ύγει απ τ Ευρώ, η εσωτερική υπ τίμηση της #ώρας θα είναι σε τέτ ι αθμ π υ θα θυμί ει έντ να Ελλάδα Γερμανικής κατ #ής τ υ 1940.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.