ΣΣËËÙÙ¿¿ ÔÔÏÏÂÂÌÌÈÈÎΤ¤˜˜ ··ÔÔ˙˙ËËÌÌÈÈÒÒÛÛÂÂÈȘ˜ Îη·ÈÈ ··››˙˙ÂÂÈÈ ÌÌ ÙÙ·· ÛÛ››ÚÚÙÙ·· ÙÙˢ˜ ππÛÛÙÙÔÔÚÚ››··˜˜

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Αρθρ - ωτιά κατά τ υ ΣΥΡΙ†Α και τ υ Αλέ"η Τσίπρα, δημ σίευσε η γαλλική Lib­er­a­tion η π ία κατα έρεται κατά της ελληνικής κυ έρνησης για τ αίτημά της να διεκδικήσει τις γερμανικές απ ημιώσεις.

Τ άρθρ έ#ει τίτλ : «& ε#θρ ς ν ύμερ 1 για τ ν ΣΥΡΙ†Α είναι η Γερμανία» και τ νί ει τι η Ελλάδα δεν έ#ει δικαίωμα να ητά απ - ημιώσεις για τη να ιστική κατ #ή, αν και δεν ανα έρεται καθ λ υ στ δικαι τατ αίτημα για τ κατ #ικ δάνει . H ε ημερίδα κατηγ - ρεί την Ελλάδα για εθνικιστικές ε"άρσεις, ωστ σ , δεί#νει να αγν εί τ πραγματικ #ρέ ς π υ έ#ει η Γερμανία απέναντι στη #ώρα και α ρά πράγματι τ δάνει π υ υδέπ τε πληρώθηκε απ τ Βερ λίν .

Τ άρθρ λέει συγκεκριμένα: «Υπάρ#ει μια ηθική υπ #ρέωση απέναντι στ λα μας, απέναντι στην Ιστ ρία, απέναντι σε λ υς τ υς λα ύς της Ευρώπης π υ π λέμησαν και έδωσαν τ αίμα τ υς εναντί ν τ υ να ισμ ύ, μια ιστ ρική υπ #ρέωση» να ητήσ υμε απ τη Γερμανία να πληρώσει 162 δις ευρώ π λεμικές απ ημιώσεις. Βρισκ μαστε στις Βερσαλίες τ 1919; Βρισκ μαστε στ Π στνταμ τ 1945; Καθ λ υ. Βρισκ μαστε στην Αθήνα τ 2015 και η δήλωση έγινε στις πρ γραμματικές δηλώσεις τ υ Αλέ"η Τσίπρα τ υ νέ υ πρωθυπ υργ ύ της Ελλάδας.

70 #ρ νια μετά τ τέλ ς τ υ Β’ Παγκ σμί υ Π λέμ υ και περίπ υ 60 #ρ νια μετά την υπ γρα ή της Συμ ωνίας της Ρώμης, 16 #ρ νια μετά την δημι υργία τ υ ευρώ, ένας ηγέτης π υ γεννήθηκε τ 1974, την επαύρι της πτώσης της # ύντας, δεν ρίσκει τίπ τα καλύτερ για να ε"ηγήσει τις δυσκ λίες της #ώρας τ υ απ τ να δεί"ει με τ δά#τυλ την Γερμανία ως υπεύθυνη.

& Τσίπρας δεν παρέλειψε να ανα ερθεί στ ν ευρω υλευτή τ υ ΣΥΡΙ†Α Μανώλη Γλέ , 92 ετών, π ί ς ταν ήταν 19 ετών εί#ε γάλει τη γερμανική σημαία απ την Ακρ π λη. Πρ κειται για μια στρατηγική έντασης π υ πιστεύαμε τι εί#ε ριστικά εγκαταλη θεί στην ευρωπαϊκή ήπειρ .

Για να είμαστε ειλικρινείς αυτή η γερμαν ική ρητ ρική δεν εκπλήσσει στην παρ ύσα συγκυρία. Η Ελλάδα μας έ#ει συνηθίσει με πυρετώδη "εσπάσματα εθνικισμ ύ και "εν ίας τα π ία επιτρέπ υν να καταπνίγ υν κάθε κριτική εναντί ν των ελίτ π υ δι ικ ύν λανθασμένα τη #ώρα.

Δεν είναι τυ#αί αν τ α ήγημα της σύγ#ρ νης Ελλάδας είναι τ α ήγημα τ υ θύματ ς: θύμα των &θωμανών, των "ένων δυνάμεων κατ #ής (Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία), της Τ υρκίας, των να ί, των Ηνωμένων Π λιτειών (εμ ύλι ς και μετά # ύντα), των αγ ρών, της Ευρώπης, της Γερμανίας.

& ΣΥΡΙ†Α είναι τ μεγά ων άλλων τ πικών κ μμάτων. Απαιτώντας απ τ Βερ λίν π λεμικές απ ημιώσεις απλώς επαναλαμ άνει σα έλεγαν τ σα #ρ νια τα πι εθνικιστικά κ μμάτια της ΝΔ και τ υ ΠΑΣ&Κ απ τ 2010, τα π ία ωστ σ δεν κατά εραν να πείσ υν τις τ τε κυ ερνήσεις να τάσ υν ως τ επίσημ αίτημα. Αυτ μως δεν δίστασε να τ κάνει Αλέ"ης Τσίπρας. Για να δώσει τ ν τ ν , Πρωθυπ υργ ς, αμέσως μ λις ρκίστηκε, πήγε στ Σκ πευτήρι της Καισαριανής π υ 200 αντιστασιακ ί κ μμ υνιστές εκτελέστηκαν απ τ υς να ί την 1η Μαί υ 1944 πρ κειμέν υ να απ δεί"ει π ι ς είναι ε#θρ ς.

Η απαίτηση π λεμικών απ ημιώσεων δεν είναι λ ιπ ν έκπλη"η εκτ ς για εκείν υς π υ ήλπι αν τι η νίκη τ υ ΣΥΡΙ†Α θα έ ερνε μια π λιτισμική αλλαγή. & Τσίπρας δεί#ν ντας π ι ς είναι ε"ωτερικ ς ε#θρ ς και η αιτία των ελληνικών πρ λημάτων, πέτυ#ε αυτ π υ ήθελε: 70% των Ελλήνων τ ν στηρί υν στη σκληρή διαπραγμάτευση π υ κάνει με τ υς Ευρωπαί υς, περή αν ς για την «ανάκτηση της εθνικής περη άνειας».

Αυτ τ εθνικιστικ "έσπασμα δεν σταματάει εδώ. & σύμμα# ς τ υ Πάν ς Καμμέν ς, υπ υργ ς Αμυνας και ηγέτης των ΑΝΕΛ -ένα κ μμα της ρι σπαστικής Δε"ιάς ευρω ικ , "εν , μ - έκανε επίδει"η πρ - κλητικ τητας απέναντι στην Τ υρκία πετώντας, στις 30 Iαν υαρί υ, με τ υς επικε αλής τ υ στρατ ύ, στη νησάκι Ιμια, τ π ί ρίσκεται σε απ σταση 7 #λμ απ την ακτή της Τ υρκίας στα Δωδεκάνησα για να πετά"ει ένα στε άνι στη μνήμη των στρατιωτικών π υ σκ τώθηκαν σε ένα δυστύ#ημα ελικ πτέρ υ τ 1996.

Ας σημειώσ υμε τι εκείνη την επ #ή Ελλάδα και Τ υρκία παρ’ λίγ ν να εμπλακ ύν σε π λεμ ταν η Αγκυρα αμ ισ ήτησε την ελληνική κυριαρ#ία στην ακατ ίκητη ρα# νησίδα. Η Τ υρκία δεν ικαν π ιήθηκε με αυτή την κίνηση π υ θεωρήθηκε επιθετική την ώρα π υ ι σ#έσεις των δύ #ωρών είναι ειρηνικές.

Επ μένως η στρατηγική τ υ ΣΥΡΙ†Α τι η Ελλάδα είναι μια «#ώρα σε π λι ρκία» δεί#νει να είναι μια στρατηγική π υ πρ έκυψε μετά απ ώριμη σκέψη.

Κατά άθ ς τ ελληνικ αίτημα π λεμικών απ ημιώσεων δεν έ#ει ιστ ρικά και π λιτικά κανένα ν ημα. Καταρ#ήν, γιατί έκανε αυτ τ αίτημα 70 #ρ νια μετά τα γεγ - ν τα; Είναι περίεργ π υ τ σες ελληνικές κυ ερνήσεις ι π ίες ε"ελέγησαν δημ κρατικά μετά τ τέλ ς τ υ εμ υλί υ π λέμ υ τ 1949 δεν κατέθεσαν π τέ τέτ ι αίτημα.

Επίσης, ακ μη κι αν η Ελλάδα έπαιρνε τις π λεμικές απ ημιώσεις πώς θα απέ ευγε την #ρε κ πία; Αν "ανακάν υμε την ιστ ρία πρέπει να την "ανακάν υμε πλήρως. |μως, η ιστ ρία δεν δίνει δίκι σε αυτή τη #ώρα, ιδίως αν σκε τεί κανείς τι η Ελλάδα πήρε ευρωπαϊκά κ νδύλια π υ αντιστ ι# ύν στ 4% τ υ ΑΕΠ της εδώ και 30 #ρ νια, τα π ία #ρησίμευσαν απλώς να τρέ υν την ντ πια πελατ κρατεία. Η Αθήνα δεν πρέπει να "ε#νάει επίσης τι τα ευρωπαϊκά κ νδύλια είναι γερ-

Αλλά μως, γιατί ι Έλληνες πρέπει να σταματήσ υν στις απαιτήσεις για π λεμικές απ ημιώσεις μ ν απ τη Γερμανία; Γιατί η Ελλάδα δεν ητάει επαν ρθωση απ τ υς Τ ύρκ υς, μετά απ 4 αιώνες κατ #ής; Ας μη μιλήσ υμε για τ υς Βενετ ύς, τ υς Γάλλ υς, τ υς Ρωμαί υς π υ λ ι κατεί#αν την Ελλάδα για ένα διάστημα. Γιατί αν αυτ συμ εί με την Γερμανία τ τε αν ίγει η π ρτα για απαιτήσεις στην Ευρώπη και σε λ τ ν κ σμ . Η Γαλλία, για παράδειγμα, δεν έ#ει π τέ πληρώσει απ - ημιώσεις στην Α ρική ή στην Ινδ κίνα για την κατ #ή, η Σ υηδία δεν έ#ει π τέ πληρώσει απ ημιώσεις για τ ν Π λεμ των 30 Ετών κλπ. Φαίνεται έτσι π σ γελ ί είναι τ ελληνικ αίτημα.

Αυτ δεν σημαίνει τι δεν είλεται ένα συγνώμη στ υς Έλληνες. &πως τ έ#ω ήδη ε"ηγήσει η ευρω ώνη έκανε π λύ σ αρ λάθ ς π υ δέ#τηκε την Ελλάδα στ υς κ λπ υς της #ωρίς να την ελέγ#ει περισσ τερ .

Η ευρω ώνη πρέπει λ ιπ ν να παραδε#θεί τ λάθ ς της και να πληρώσει με τ ν ένα ή άλλ τρ π τ τίμημα. Η κυ έρνηση ΣΥΡΙ†Α μπ ρεί να έρει αυτ τ π λιτικ επι#είρημα στη διαπραγμάτευση και αυτ είναι δια ρετικ απ τ να ητάει π λεμικές απ ημιώσεις.

Πρέπει μως να π ύμε τι αυτή η απαίτηση έ#ει τ υλά#ιστ ν ένα ελ ς. Μας υπενθυμί ει τι η ειρήνη δεν είναι εγγυημένη στην Ευρώπη, αντίθετα. Πάντα θα ρίσκ υμε έναν ηγέτη π υ επειδή ρίσκεται σε δύσκ λη θέση θα είναι έτ ιμ ς να παί"ει με τα σπίρτα της Ιστ ρίας για να "ανανάψει παλιές έ#θρες π υ πιστεύαμε τι εί#αν "ε#αστεί (δες τι έγινε στην &υγγαρία).

& ΣΥΡΙ†Α μας πρ σ έρει τ παράδειγμα για να καταλά υμε τι #ωρίς αυτή τη μη#ανή συμ ι ασμών π υ είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παλιά πάθη εκδίκησης μπ ρ ύν ακ μη να μας δηγήσ υν στ #ειρ τερ . Ας μην "ε#νάμε τι Α Παγκ σμι ς Π λεμ ς "εκίνησε απ τη μικρή Β σνία».

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.