ΠΠ ··ÁÁÔÔÚÚ¿¿ ÙÙ››ÙÙÏψˆÓÓ ··fifi ÙÙËËÓÓ ∂∂∫∫ΔΔ ÂÂËËÚÚ¤¤··ÛÛ ··ÚÚÓÓËËÙÙÈÈÎο¿ ÙÙÔÔ Â¢˘ÚÚÒÒ

Financial Mirror (Cyprus) - - FRONT PAGE -

Πτωτικά κινήθηκε τ ευρωπαϊκ ν μισμα έναντι τ υ αμερικανικ ύ δ λαρί υ την ε(δ μάδα π υ πέρασε (αγγί ντας τα 1.0750), επηρεα μεν απ την έναρ)η αγ ράς τίτλων απ την Ε.Κ.Τ., απ τα θετικά στ ι εία στην αγ ρά εργασίας των Η.Π.Α. και την πρ πτική τα ύτερης αύ)ησης των επιτ κίων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε α (Ε.Κ.Τ.) διατήρησε, πως αναμεν ταν την ε(δ μάδα π υ πέρασε αμετά(λητα τα επιτ - κια ανα ράς (0.05%), απ δ ής καταθέσεων (-0.20%) και ριακής ρηματ δ τήσεως (0.30%). πρ εδρ ς της Ε.Κ.Τ. ανακ ίνωσε επίσης τι η 9η Μαρτί υ είναι η ημερ μηνία έναρ- )ης τ υ πρ γράμματ ς επεκτατικής ν μισματικής π λιτικής, στην πρ σπάθεια αντιμετώπισης τ υ κινδύν υ απ πληθωρισμ ύ, η π ία περιλαμ(άνει αγ ρές κρατικών μ λ γων Ευρω ώνης. Τ διευρυμέν πρ γραμμα π σ τικής επέκτασης θα περιλαμ(άνει και μ λ γα με αρνητική απ δ ση και ενδέ εται να συνε ισθεί πέραν τ υ Σεπτεμ(ρί υ τ υ 2016, αν αυτ καταστεί αναγκαί .

Σε άλλες ικ ν μικές ε)ελί)εις στην Ευρω ώνη, δείκτης τιμών καταναλωτή υπ ώρησε κατά 0.3% σε ετήσια (άση τ Φε(ρ υάρι . Η Ε.Κ.Τ. αναμένει τι μέσ ς πληθωρισμ ς στην Ευρω ώνη θα διαμ ρ ωθεί στ 0% τ 2015. Τέλ ς τ π σ στ ανεργίας στην Ευρω ώνη υπ ώρησε τ ν Ιαν υάρι σε 11.2%, αμηλ απ τ ν Απρίλι τ υ 2012, ε)ακ λ υθώντας ωστ σ να διαμ ρ ώνεται υψηλ τερα τ υ μέσ υ ρ υ (19982015: 9.5%).

Στις ΗΠΑ, ι αιτήσεις για επιδ ματα ανεργίας αυ)ήθηκαν την ε(δ μάδα έως 28 Φε(ρ υαρί υ στις 320,000 έναντι εκτί- μησης για 295,000. Επίσης, ι νέες θέσεις εργασίας μη συμπεριλαμ(αν μέν υ τ υ αγρ τικ ύ τ μέα, διαμ ρ ώθηκαν τ Φε(ρ υάρι στις 295,000, αισθητά υψηλ τερα των εκτιμήσεων (235,000). Ωστ σ , τ π σ στ ανεργίας υπ ώρησε σε 5.5% τ Φε(ρ υάρι , αμηλ απ τ Μάι τ υ 2008, ενώ τ έλλειμμα εμπ ρικ ύ ισ υγί υ περι ρίστηκε τ ν Ιαν υάρι στα $41.75δισ. (Δεκέμ(ρι ς: 45.6δισ.) έναντι εκτίμησης για $41.2δισ..

Τα ανωτέρω ικ ν μικά στ ι εία στις Η.Π.Α. περι ρισαν την διάθεση για ανάληψη κινδύν υ, κυρίως λ γω της εκτίμησης τι η μ σπ νδιακή Τράπε α των Η.Π.Α. ενδέ εται να πρ (εί σε αύ)ηση των επιτ κίων τα ύτερα απ τι αρ ικά αναμεν ταν. Σε άλλες σημαντικές ικ ν μικές ε)ελί)εις την ε(δ μάδα π υ πέρασε, η Τράπε α της Αγγλίας διατήρησε αμετά(λητη τη ν μισματική της π λιτική. Τέλ ς, στη Γερμανία η (ι μη ανική παραγωγή ενισ ύθηκε σε ετήσια (άση κατά 0.9% έναντι εκτίμησης για -0.2%.

Newspapers in English

Newspapers from Cyprus

© PressReader. All rights reserved.