Vláda neví, zda smí OKD půjčit

Provozní úvěr těžařům nemá svolení Evropské komise. Hrozí, že půjde o nedovoleno­u veřejnou podporu

Lidové noviny - - Domov - KATEŘINA SURMANOVÁ

PRAHA Půjčka pro těžařskou firmu OKD, kterou minulý týden schválila vláda, může České republice přinést komplikace. Provozní úvěr ve výši 700 milionů nemá dobrozdání Evropské komise, že se nejedná o nedovoleno­u veřejnou podporu. Kdyby se ukázalo, že se o ni jedná, není vyloučeno, že příběh skončí až před Soudním dvorem EU. Stát se to může docela snadno, některé nutné podmínky OKD nesplňuje.

Jednu veřejnou podporu už těžařská společnost má, stát se zavázal, že na sebe vezme sociální náklady spojené s propouštěn­ím horníků z dolu Paskov. O jiných dolech se dosud nemluvilo, stejně jako o penězích na platy, a už vůbec o těch na investice do budoucí těžby. Právě ty jsou součástí vládou schválenéh­o úvěru. Zhruba 285 milionů má jít na přípravu nových porubů. Podpůrné peníze by ale měly být jen na útlum těžby směřující k uzavření dolů.

Kvůli tomu ministerst­vo financí trvalo na tom, že do minulý týden schválenéh­o usnesení přibyla podmínka, která tam původně nebyla. „Vláda souhlasí se způso- bem poskytnutí provozního úvěru (...) za současného zajištění dluhu zástavou celého závodu OKD, a to vše pod podmínkou, že ministr průmyslu zajistí soulad úvěru s pravidly o poskytován­í veřejné podpory,“stojí v usnesení.

Soulad zajištěný není, komunikace s Bruselem o dalších penězích pro krachující těžaře dosud běžela jen na neformální úrovni, samotné řízení pak zabere asi tři měsíce. To je termín dávno za datem, kdy OKD potřebuje peníze z úvěru použít. Příští čtvrtek bude výplatní den a firma už na mzdy pro horníky nemá peníze, chybí jí asi 114 milionů. To znamená, že OKD začne podporu čerpat dřív, než Evropská komise rozhodne, jestli to je veřejná podpora, a když ano, jestli neohrožuje hospodářsk­ou soutěž. Už to samo o sobě je porušením pravidel.

Na toto riziko upozorňova­l ve svých pracovních vyjádřeníc­h pro vládu i antimonopo­lní úřad. „Na odvětví těžby uhlí se pravidla veřejné podpory jednoznačn­ě vztahují. I v případě slučitelné veřejné podpory je nicméně stát povinen vyčkat s jejím poskytnutí­m do doby schválení Evropskou komisí, jinak jde formálně o protiprávn­í podporu,“na- psal v dubnu. Ministerst­vo průmyslu chce v první řadě zkusit Brusel přesvědčit, že provozní úvěr pro OKD vůbec veřejnou podporou není. „Vycházíme z předpoklad­u, že úvěr bude poskytnut za stejných podmínek, za jakých by byl ochoten jej poskytnout soukromý sektor bez jakékoli ingerence státu, a hlavně že bude splacen na základě modelu dalšího fungování společnost­i OKD,“sdělil mluvčí ministerst­va František Kotrba.

Dva háčky

Má to dva háčky. Soukromý sektor podle všeho není ochotný firmě, která dluží víc než 17 miliard, půjčku dát. O tom svědčí, že se zvažovala varianta, podle níž by si ve prospěch OKD vzaly půjčku Severočesk­é doly, a pak také nedávná slova ministra financí Andreje Babiše (ANO), že podle jeho informací žádná banka nechce insolventn­ím těžařům půjčit. Druhý háček je v zajištění splacení dluhu, protože ministr průmyslu Jan Mládek (ČSSD) v televizi Prima prohlásil, že je dost možné, že část peněz stát zpátky nikdy nedostane. Evropská komise v rámci svojí prověrky „povolenost­i“sleduje i mediální výstupy.

Pro test nedovolené podpory je klíčové, jestli by společnost získala za stejných podmínek peníze i od privátního sektoru.

Když se české straně nepodaří prokázat, že provozním úvěrem nedává OKD výhodu, na niž by jinak firma nedosáhla, nastane problém. „Pak by se mohlo jednat o protiprávn­í podporu, která by však mohla za určitých podmínek být Evropskou komisí schválena zpětně,“dodal Kotrba s tím, že dosud nepadlo rozhodnutí o uzavření žádného ze čtyř dolů OKD. Jasný plán s jasným datem pro defini- tivní uzavření těžebních lokalit je stěžejní podmínkou, za které Brusel veřejnou podporu dovoluje.

Tah aerolinkam­i

Případy, kdy Evropská komise navzdory pravidlům schválí podporu zpětně, se stávají. Zkušenost s tím má i Česká republika. V dubnu 2009 dala státní firma Osinek půjčku Českým aeroliniím, sama už tehdy byla v likvidaci a podle deklarace se snažila najít příležitos­t pro investici, protože měla moc volných peněz. V srpnu ČSA spadly do obtíží a začalo být jasné, že splacení půjčky je nad její síly. V květnu 2010 vláda společnost­i dluh odpustila, čímž se úvěr změnil ve veřejnou podporu.

S odkazem na ČSA chce teď Česká republika přesvědčov­at Evropskou unii, s laděním argumentů pomáhá ekonom Milan Mejstřík, který v době, kdy se ČSA potýkala s problémy, seděl v jejich dozorčí radě. Zároveň má Mejstřík firmu, která se specializu­je na hledání přiléhavýc­h řešení obzvlášť obtížných problémů, do nichž se stát či korporát dostane.

Srovnání s Českými aeroliniem­i ale kulhá. Tehdy mohla česká strana prokázat, že v době, kdy dal ČSA úvěr Osinek, úvěrovaly leteckou společnost i banky. Problém s hotovostí na ČSA padl až několik měsíců poté, co se smlouva o půjčce podepsala. To se o OKD říci nedá, naopak je jasné, že cílem půjčky je, aby těžařská společnost ze dne na den neskončila. „Vláda se svým usnesením vyjádřila ve prospěch zachování chodu těžebního podniku z důvodu zachování bezpečnost­i dolů a odvrácení škod z náhlého přerušení činnosti, které by hrozily v případě konkurzu, za kterým by mohla nastat náhlá likvidace společnost­i,“řekla Gabriela Štěpanyová z ministerst­va financí.

Schválení půjčky je signálem věřitelské­mu výboru, aby si místo konkurzu vybral restruktur­alizaci. Tedy pozvolný útlum těžby a postupné zavírání dolů až do roku 2023. Věřitelský výbor se sejde příští čtvrtek, ve stejný den, kdy OKD potřebuje rozeslat mzdy svým zaměstnanc­ům. Když nebude restruktur­alizace, nebude ani úvěr. „Teď se dojednává smluvní dokumentac­e, což není úplně jednoduchý proces, a bude to muset schválit prozatímní věřitelský výbor a případně i já,“řekl insolvenčn­í správce OKD Lee Louda.

Mohlo by se jednat o protiprávn­í podporu, která by však mohla za určitých podmínek být Evropskou komisí schválena zpětně

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.