Zvládli byste test?

MF DNES - - SERIÁL -

1 Svítí-li světlo signálu se žlutým světlem „Pozor!“na křižovatce přerušovaně: a) Nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály. b) Znamená to pro řidiče povinnost neprodleně křižovatku opustit. c) Je to signál pro řidiče k volnému průjezdu křižovatkou.

2 Řidič nesmí překročit: a) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, musí brát zřetel jen na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla. b) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nemusí brát zřetel na nejvyšší povolenou rychlost přípojného vozidla. c) Nejvyšší povolenou rychlost vozidla, a jde-li o jízdní soupravu, nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy.

3 Řidič, který měl účast na dopravní nehodě, je povinen: a) Neprodleně zastavit vozidlo. b) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo ke zranění nebo usmrcení osob. c) Neprodleně zastavit vozidlo, jen pokud došlo při této nehodě ke škodě na majetku převyšující částku 50 000Kč nebo ke zranění nebo usmrcení osob.

4 Za vozidlem hromadné dopravy osob, které zastavilo v obci v zastávce bez nástupního ostrůvku nebo bez nástupiště na zvýšeném tramvajovém pásu, musí řidič jiného vozidla: a) Snížit rychlost vozidla s ohledem na bezpečnost nastupujících a vystupujících cestujících. b) Vozidlo zastavit; je-li v zastávce více vozidel hromadné dopravy, musí zastavit za druhým z nich, pokračovat v jízdě smí teprve tehdy, neohrozí-li již cestující, kteří nastupují nebo vystupují. c) Vozidlo zastavit i v případě, zastaví-li vozidlo hromadné dopravy osob u okraje vozovky.

5 Zvláštním způsobem musí být označen náklad, který přečnívá vozidlo vpředu nebo vzadu: a) O více než 50 cm. b) O více než 70 cm. c) O více než 1 metr.

6 Tato dopravní značka: a) Upozorňuje na přechod pro chodce, který by řidič jinak neočekával a který není viditelný z dostatečné vzdálenosti. b) Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci. c) Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se chodci často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.

7 Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ano. b) Ne.

8 Řidič nesmí připustit, aby počet přepravovaných osob starších 12 let překročil: a) Počet povolených míst určených k přepravě osob, jen pokud jsou vybavena zádržným bezpečnostním systémem. b) Počet povolených míst určených k přepravě osob. c) Dvojnásobek počtu povolených míst určených k přepravě osob.

9 Na pozemní komunikaci se jezdí: a) Vpravo ve vzdálenosti nejméně 1 m od okraje vozovky. b) Vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak. c) Výlučně při pravém okraji vozovky, a to za všech okolností.

10 Poraněný je při vědomí a velmi silně krvácí zránynakrku.Couděláte? a) Vrátíte se k vozu a začnete hledat v lékárničce vhodný obvazový materiál. b) Neprodleně krvácející místo stlačíte prsty, dlaní nebo složenýmkusemoděvu. c) Krvácející místo nebudu ošetřovat, začnu poraněnému zajišťovat životní funkce, tj. umělé dýchání, zevní srdeční masáž.

11 Tato značka zakazuje vjezd: a) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje údaj uvedený na značce. b) Všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu nedosahuje údaj uvedený na značce. c) Všech přípojných jednonápravových vozidel.

12 Pokud přípojné vozidlo svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky: a) Smí být souprava v silničním provozu užita na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích. b) Smí být taková souprava užívána v silničním provozu. c) Tažné vozidlo musí být opatřeno doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

13 Můžete při vjíždění na tramvajový pás omezit v jízdě tramvaj? a) Ano. b) Ne.

14 Zraněný si po dopravní nehodě stěžuje na bolesti břicha a pocit žízně: a) Nepodáváme mu žádné nápoje. b) Podáváme mu studené nápoje. c) Podáváme mu dostatek vlažných nápojů.

15 Řidič vozidla z výhledu a) dává přednost v jízdě oběma tramvajím. b) dává přednost v jízdě zelenému vozidlu. c) projede křižovatkou jako první.

16 Dodatečná montáž předních mlhových světel na vozidlo je možná: a) Pokud montáž odpovídá technickým požadavkům stanoveným mezinárodním předpisem. b) Bez omezení. c) Není možná.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.