NÁPADY A NÁZORY

MF DNES - - KŘÍŽOVKA - Www.panacci.cz

VENKOVNÍ IBIŠEK

PosílÁm fotku mého iBišku – AmeriCký iBišek velkokvětý, je kAždým rokem větší, květy měly v průměru 30 Cm.

JANA LUTNEROVÁ, E-MAIL

RVALITNÍ OLŠTÁŘ

Děkuji zA člÁnek v mApAzínu DOÁA DNES Díky zA kAždé nové rÁno. V noCi jsem se Budil A rÁno měl Bolesti v oBlAsti krku. InspirovAl jsem se vAším doporučením v člÁnku A koupil kvAlitní polštÁř. Áusím říCi, že od této Chvíle se můj spÁnek podstAtně zkvAlitnil A i Bolesti ustoupily. DÁle jsem tAké oCenil informACe o různýCh mAteriÁleCh použitýCh při výroBě lůžkovin, nApř. BAmBus, koňské žíně neBo kArBonovÁ vlÁknA, o kterýCh jsem neměl Ani tušení. Jen víCe tAkovýCh člÁnků.

JINDŘICH MICHL, PRAHA

KVĚTINÁČ V DŽÍNECH

Chtěl ByCh se s vÁmi podělit o nÁpAd nA oripinÁlní květinÁč, zA kterým se kAždý otÁčí. NAvíC jeho výroBA je velmi jednoduChÁ. PostAčí k ní stAré rifle, Boty A pAřez, stůl či něCo, nA Co můžete květinÁč položit. NohAviCe jsem vyCpAl slÁmou, kterou jsem dAl nejprve do sÁčků, ABy nenAvlhlA, poté jsem květinÁč ,nAsAdil‘ do kAlhot, A protože Autoři dopisů získávají PLAYMOBIL adventní kalendář – Vánoční pokoj s překvapením. Obsahuje trojrozměrnou kulisu, panáčky a stromeček, který opravdu svítí. Více na kAlhoty sjížděly dolů, použil jsem pÁsek. PAk už stAčí jen přidAt Boty A neoBvyklý květinÁč je hotov.

ATLAS RYB

PETR, E-MAIL

Chtěl ByCh vÁm poděkovAt zA super tip nA dÁrek pro kAmArÁdA. Je to vÁšnivý ryBÁř A Brzy Bude mít nArozeniny (55 let). Rozhodli jsme se mu s klukAmA vyroBit dÁrek v podoBě ryBÁřského BAlíčku. Kromě jinýCh ryBÁřskýCh propriet, jAko jsou nApříklAd kyselé žížAlky neBo krejčovský metr nA měření ryB, mu tAm dÁme vÁš seBrAný AtlAs ryB, který nyní vydÁvÁte nA pokrAčovÁní. JÁ ho poCtivě už několik dnů vystřihÁvÁm z mApAzínů A doufÁm, že stihnu do kAmArÁdovýCh nArozenin seBrAt všeChny díly. TAkže díky moC A těšíme se nA oslAvu.

DANIEL PROKEŠ, PRAHA 5

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.