Zvládli byste test?

MF DNES - - SERIÁL -

4

1 Na vozidle mohou být použita jen taková světelná zařízení:

a) Která jsou pro danou kategorii předepsána a povolena. b) Která jsou pevně spojena s vozidlem, bez ohledu na jejich počet, barvu a umístění. c) Jejichž činnost je signalizována kontrolkou.

2 Na tabulku registrační značky:

a) Smí být umísťovány pouze předměty, jejichž plocha nepřesahuje 5 cm2. b) Smí být umístěny pouze státní znak České republiky nebo vyobrazení státní vlajky České republiky. c) Nesmí být umístěny žádné nápisy nebo vyobrazení, které by narušily její čitelnost nebo rozlišovací schopnost, není-li stanoveno jinak.

3 Stanice technické kontroly může při pravidelné technické prohlídce:

a) Seřizovat světlomety, pokud se

jedná o jednoduché seřízení. b) Seřizovat řídící funkce motoru u motorů s řízeným emisním systémem. c) Seřizovat brzdovou soustavu,

řízení a nápravu.

Nesvítí-li potkávací světlo na straně přivrácené do středu vozovky:

a) Vozidlo smí být užito v provozu pouze při rychlosti jízdy maximálně 40 km/h. b) Vozidlo smí být užito v silnič

ním provozu bez omezení. c) Vozidlo nesmí být užito v provozu na komunikacích, s výjimkou nouzového dojetí.

5 Přečnívá-li za snížené viditelnosti náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 metr, musí být přečnívající konec nákladu:

a) Označen červeným praporkem o rozměrech nejméně 30 x 30 cm a dále vzadu červeným světlem a vpředu neoslňujícím bílým světlem. b) Označen vzadu červeným světlem a jinou než trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a jinou než trojúhelníkovou bílou odrazkou. c) Označen vzadu červeným světlem a trojúhelníkovou červenou odrazkou a vpředu neoslňujícím bílým světlem a trojúhelníkovou bílou odrazkou.

6 Tato dopravní značka:

a) Zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoruuznačky. b) Zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla v prostoru státní hranice a současně označuje státní hranici. c) Upozorňuje řidiče na stanici

technické kontroly.

7 Řidič trolejbusu musí být držitelem:

a) Řidičského oprávnění skupiny C. b) Řidičského oprávnění skupiny D. c) Řidičského oprávnění skupiny T.

8 Ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení řidičského průkazu je jeho držitel povinen:

a) Neprodleně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. b) Neprodleně ohlásit příslušnému

útvaru dopravní policie. c) Neprodleně ohlásit příslušnému

útvaru obecní policie.

9 Při přejíždění železničního přejezdu nesmí řidič:

a) Náhle snížit rychlost jízdy. b) Zbytečně prodlužovat dobu

jeho přejíždění. c) Dávat zvuková výstražná znamení.

10 Při zevní srdeční masáži:

a) Vždy poraněného přesunete na

pevnou podložku. b) Zahájíte nepřímou srdeční masáž i v nevýhodné poloze (např. v sedu při zaklínění ve voze), pokud nelze poraněného rychle vyprostit. c) Pokud není poraněný na pevné podložce, srdeční masáž nezahájíte.

11 Vyberte dopravní značku „Nejnižší dovolená rychlost“, která řidiči přikazuje, pokud to ostatní okolnosti provozu na pozemních komunikacích dovolují, jet nejméně rychlostí vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu: 12 Řidič, který se hodlá vzdálit od vozidla tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout:

a) Musí vypnout motor a zapalování a použít parkovací brzdu nebo zařadit rychlostní stupeň. b) Musí dát výstražné znamení zapnutím světelného zařízení, vypnout motor a zapalování. c) Musí učinit taková opatření, aby vozidlo nemohlo ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a nemohla je neoprávněně užít jiná osoba.

13 „ Jízdní souprava“:

a) Musí být složena vždy z jednoho motorového a jednoho přípojného vozidla. b) Nemůže být složena z více než jednoho motorového a dvou přípojných vozidel. c) Je souprava složená z jednoho nebo více motorových vozidel a jednoho nebo více přípojných vozidel.

14 Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou?

a) 1. vaše vozidlo, 2. modré protije

doucí, 3. oranžové nákladní. b) 1. vaše vozidlo, 2. oranžové nákladní, 3. modré protijedoucí. c) 1. modré protijedoucí vozidlo, 2. vaše, 3. oranžové nákladní.

15 Železniční přejezd se nachází mimo obec. Jakou nejvyšší rychlostí smíte jet 50 metrů před tímto přejezdem?

a) Nejvýše 90 km/h. b) Nejvýše 70 km/h. c) Nejvýše 50 km/h.

16 Jak zjistíte stav vědomí pacienta?

a) Oslovíte ho, zkusíte bolestivý

podnět (štípnutí do lalůčku). b) Zkusíte bolestivý podnět ostrým

předmětem. c) Poraněného hlasitě oslovíte

a zkusíte posadit.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.