Zvládli byste test?

MF DNES - - SERIÁL - 15 Řidič vozidla z výhledu na křižovatce:

1 Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se vztahuje: a) Na každou osobu, která odpovídá za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. b) Na škodu způsobenou pouze provozovatelem tohoto vozidla a jeho rodinnými příslušníky. c) Na škodu způsobenou výlučně provozovatelem tohoto vozidla. 2 Řidičský průkaz je neplatný, jestliže: a) Jsou v něm neoprávněně provedeny zápisy, změny, opravy nebo úpravy. b) Byl řidiči pro porušení zákona zadržen policistou nebo obecním úřadem obce s rozšířenou působností. c) Je jeho držitel ve výkonu trestu

odnětí svobody. 3 Snížit spotřebu paliva vozidla lze: a) Dodržováním tlaku vzduchu v pneumatikách, který je předepsaný výrobcem. b) Použitím dražšího paliva. c) Nepoužíváním nejvyššího pře

vodového stupně. 4 Smyk vozidla při průjezdu zatáčkou může způsobit: a) Malá hmotnost vozidla. b) Vadný tlumič pérování vozidla. c) Snížená viditelnost. 5 U parkovací brzdy vzduchotlakých brzd s pružinovým brzdovým válcem zajišťuje odbrzdění: a) Pružina v brzdovém válci. b) Tlakový vzduch v brzdovém válci. c) Vypuštění tlakového vzduchu

z válce. 6 Označte dodatkovou tabulku, která vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tato dodatková tabulka umístěna:

7 Dávat zvukové výstražné znamení k upozornění řidiče předjížděného vozidla: a) Je zakázáno. b) Je dovoleno. c) Je dovoleno pouze mimo obec. 8 Vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z autobusu mimo zastávku vstoupily do vozovky:

a) Je dopravce povinen umístit za stojící autobus přenosný výstražný trojúhelník. b) Je dopravce oprávněn zastavo

vat ostatní vozidla. c) Je každý cestující z autobusu starší 18 let oprávněn zastavovat ostatní vozidla. 9 Řidič vozidla z výhledu: a) Musí dát přednost v jízdě červenému vozidlu, protože toto vozidlo přijíždí zprava. b) Nemusí dát přednost v jízdě červenému vozidlu jedoucímu zprava, protože toto vozidlo se pohybuje v připojovacím pruhu. c) Musí snížením rychlosti jízdy umožnit plynulou jízdu červenému vozidlu jedoucímu zprava. 10 Jak zajistíte průchodnost dýchacích cest? a) Zakloníte mírně hlavu a předsunete dolní čelist směrem vzhůru, event. vyčistíte ústa od cizích těles (zvratků, krve...). b) Předkloníte poraněnému hlavu. c) Chytíte jazyk poraněného a snažíte se ho vytáhnout z dutiny ústní. 11 Na tomto místě může zastavit a stát: a) Jen vozidlo, které přepravuje osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, které je označeno speciálním označením a příslušnou registrační značkou. b) Vozidlo rodinných příslušníků osoby těžce postižené, které ale není označeno speciálním označením. c) Pokud je parkovací místo volné, může zde zastavit a stát i jiné vozidlo s označením O1. 12 Na pozemní komunikaci objíždí vozidlo překážku. Musí jeho řidič dávat znamení o změně směru své jízdy? a) Ano. b) Ne. 13 Řidiči protijedoucích vozidel se vyhýbají: a) Vlevo, včas a v dostatečné míře. b) Vlevo, minimálně 10m před

místem, kde se budou míjet. c) Vpravo, včas a v dostatečné míře. 14 Jak budete postupovat u zraněného v bezvědomí, který nedýchá a opakovaně se vám nedaří uvolnit jeho dýchací cesty? a) Budete pokračovat v opakovaných pokusech, dokud se vám to nepodaří. b) Zahájíte srdeční masáž. c) Vzdáte se jakýchkoliv dalších aktivit, protože jsou zbytečné. a) Musí dát přednost všem vozům

přijíždějícím zprava i zleva. b) Má přednost před všemi vozidly, přesto musí přibrzdit před hranicí křižovatky a přesvědčit se, zda může bezpečně projet. c) Musí dát přednost všem vozidlům přijíždějícím zprava. 16 Poraněný je při vědomí a stěžuje si na silnou bolest v oblasti zad, eventuálně na brnění či necitlivost nohou. Jaké by mohl mít poranění? a) Zlomeniny dolních končetin. b) Poranění hrudníku. c) Poranění páteře, při změně citli

vosti také poranění míchy. 17 Jak se zachováte v této situaci? a) Situace je dostatečně přehledná a tak pojedu dál, i když svítí na světelném signalizačním zařízení signál „Stůj“. b)Zastavím v takové vzdálenosti od signalizačního zařízení, abych umožnil průjezd případným protijedoucím vozidlům. Počkám na signál „Volno“. c) Úsek projedu zvýšenou rychlostí. Žádné vozidlo v protisměru nejede. Nebudu čekat na signál „Volno“.

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.