Základní vzor Smlouvy o dílo

MF DNES - - VELKÝ RÁDCE -

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle § 2586 a. n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne mezi

Objednatelem jméno, příjmení: Evelínou Pěknou datum narození: 15. ledna 1975 bydliště: Klikatá 652, Městečko, 652 01 (dále jen Objednatel) a Zhotovitelem název právnické osoby: Benda a synové IČ: 123456789 sídlo: Řemeslná 1, Městečko 652 01 Zastoupený panem Janem Bendou (dále jen Zhotovitel).

I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele rekonstrukci koupelny v rodinném domě na adrese Klikatá 652 Městečko. (dále jen Dílo).

a. Instalace a obložení sprchového koutu (sprchový kout My Space 90 cm, instalace sprchového sloupu Slim – matný)

b. Položení podlahového vytápění a dlažby (dlažba Decor 1, celkem 15 m2, styl položení „na koso“, 10 cm vysoký lem kolem stěn, podlahové vytápění Arnold 6 m2 bude umístěno v promezi sprchovým koutem a umyvadly)

c. Obložení koupelny (do výše 170 cm, obklady Decor A, celkem 30 m2, béžová spára, styl obkladu „na převazbu“). Obklad zakončen lištou v barvě spár.

Zhotovitel se seznámil s objektem a prostory, v nichž má být dílo prováděno, jsou mu známy veškeré technické podmínky.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob úhrady

Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 80 000 korun včetně DPH. Cena Díla může být zvýšena o předem odsouhlasené a oběma stranami písemně potvrzené vícepráce.

Platby za Dílo budou provedeny po řádném provedení příslušných prací, a to následovně:

a. záloha ve výši 20 000 korun do 10 dnů ode dne uzavření této smlouvy;

b. 1. splátka ve výši 30 000 korun do 5 dnů ode dne zahájení prací

c. doplatek ve výši 30 000 korun do 5 dnů ode dne předání řádně dokončeného Díla bez vad a nedodělků, případně po odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Veškeré platby budou prováděny na účet Zhotovitele vedený u Fio banky č. ú. 987654321/2010.

Zhotovitel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti při jeho měření či při specifikaci použitých materiálů.

III. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel garantuje bezvadné provedení veškerých prací včetně subdodávek. Na provedené práce a dodaný materiál poskytuje Zhotovitel záruku 3 roky.

Zhotovitel bude používat výhradně nový a nepoškozený materiál 1. kvality.

Zhotovitel je povinen dokončit a předat Dílo v souladu s projektovou dokumentací, českými technickými normami, doporučeními výrobců příslušných materiálů a dodavatelů.

Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli kontrolu prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, před jejich zakrytím. Ke kontrole ho vyzve alespoň den před provedením zakrývacích prací. Objednatel je oprávněn dožadovat odstranění případných vad. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Zhotovitel si bude při realizaci Díla počínat tak, aby nevznikla Objednateli škoda, a zavazuje se případné škody uvést do původního stavu na vlastní náklady.

Zhotovitel bude provádět práce výhradně v pondělí až pátek, od 9.00 do maximálně 18.00 hodin.

Objekt bude po skončení Díla předán Objednateli v uklizeném stavu, stavební odpad bude Zhotovitelem zlikvidován.

IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel provede dílo nejpozději do 30. listopadu 2016.

Dílo bude předáno osobně, o jeho předání bude sepsán předávací protokol. Případné vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu odstraní Zhotovitel do 10 pracovních dní.

V. Sjednané sankce

Pro případ prodlení Zhotovitele s dokončením díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,3 procenta z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení Objednatele s platbou 0,3 procenta z celkové ceny Díla za každý den prodlení.

VI. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.

„Smlouva o dílo nemusí mít písemnou podobu, ale lze to jen doporučit. Jen tak lze v případě neshody určit, kdo je v právu.“Ondřej Preuss, advokát

V Městečku dne 25. 10. 2016 Objednatel: Evelína Pěkná Zhotovitel: Jan Benda Jde o obecný vzor, který nemusí zohledňovat konkrétní případ a individuální potřeby. Zdroj: DostupnyAdvokat.cz

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.